Evgeniya Tsytsyna

Evgeniya Tsytsyna
Junior Researcher
Business Studies
LUT Business School
Lappeenranta

Biography