Organisaatioiden johtaminen tarvitsee uudenlaisia tietoja ja taitoja uudistumisen varmistamiseksi

LUT Lahden tutkimus nojaa myös johtamisen näkökulmaan. Johtamisen tutkimus kohdistuu ennen kaikkea organisaation kehittämisen työkalujen tarkasteluun – organisaatiokulttuurin kehittämisen tapoihin, uudenlaisten interventiotekniikoiden ja johtamisen ja johtajuuden uudenlaisten osaamisvaatimusten tunnistamiseen.

Johtamisen viitekehyksessä tarkastelun kohteena voi olla monia tasoja: johtaja, ryhmä, esimies-alaissuhde, verkosto tai prosessi. Useimmiten kyse on joka tapauksessa uudistumista vaativasta kontekstista jossa tilanteen hallinta tai eteenpäin vieminen vaatii kykyä aloitteellisuuteen, ihmisten mukaan ottamiseen, verkostojen johtamiseen, epävarmuuden hallintaan ja moniäänisyyden hyödyntämiseen.

Organisaatioiden johtamista värittää yhä enemmän kompleksisuus, monitulkintaisuus ja eri vaihtoehtojen paradoksaalinen suhde toisiinsa. Asiantuntijoiden, esimiesten ja johtajien mahdollisuudet keskittyä ydintehtäviinsä tai kehittää omaa ja muiden työtä rajoittuvat kasvavassa määrin työn sisältämiin ristiriitaisuuksiin. Päätöksenteon mahdollistaminen edellyttää kollektiivisempaa todellisuuden rakentamista ja yhteisen suunnan hakemista. Ymmärryksen, merkityksenannon, toisten näkökulman ja yhteisen suunnan hakemiseen ja muodostamiseen tarvitaan uusia ja organisaation piilevää potentiaalia vapauttavia työkaluja.

Lisätietoja:
Professori Timo Pihkala
timo.pihkala(at)lut.fi

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368