Esimerkkejä opinnäyte- ja harjoitustöistä

Kauppatieteet

 • Laskentatoimi
 • Talousjohtaminen
 • Markkinointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Strategia
 • Tiedon ja osaamisen johtaminen
 • Strateginen johtaminen ja johtajuus
 • Prosessijohtaminen ja tiedon hallinnan työkalut
 • Strateginen hankinta
 • Toimittajasuhteet ja –verkostot
 • Riskienhallinta
 • Rahoitus
 • Liiketoiminnan analytiikka
 • Teknologiajohtaminen
 • Innovaatiot

Esimerkkejä kauppatieteiden kandidaatintutkielmista

 • Brändin hallinta ja uudistaminen: Case SM-liiga
 • Markkinointiviestinnän rooli ja toimivuus urheiluseuran ottelutapahtuman markkinoinnissa
 • Sopimusriskit kansainvälisissä hankinnoissa
 • Sosiaalinen media markkinointiviestinnän välineenä presidentinvaalikampanjassa
 • Suomalaisten yritysten brändistrategiat Venäjän markkinoilla
 • Asiakashallinnan kehittäminen pk-yrityksissä, case
 • Toimittajasuhteiden kehittäminen
 • Tilintarkastuksen merkitys pienelle perheyritykselle
   

Energia- ja ympäristötekniikka

Ympäristölainsäädäntö ja turvallisuusnäkökohdat

 • Tuotannon sääntelyä, direktiivejä ja monenlaisia vaatimuksia
 • Ympäristölupa (IED), jätevesiasetus, jäteasiat
 • Tuotteiden ainesisältövaatimukset (ROHS, ODS, REACH, DS, DP..)
 • Turvallisuusvaatimukset (LVD, PED…)
 • Merkintävaatimukset (CE, WEE…)

Energiansäästöä ja -tehokkuutta

 • Kiinteistöjen energiankulutus
 • Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, sähkönkulutus, sähkösopimus
 • Energian kulutuskartoitus ja keinot saavuttaa säästöjä

Esimerkkejä energia- ja ympäristötekniikan kandidaatintutkielmista

 • Voimalaitoksen jäähdytyspiirin pumppujen energiatehokkuuden optimointi
 • Elementtitehtaan energiatehokkuuden optimointi
 • Valaistuksen energiansäästömahdollisuudet voimalaitoksella
 • Kunnan kiinteistöjen energiansäästöpotentiaali
 • Muoviteollisuuden yrityksen energiakatselmus
 • Valaistuksen energiansäästömahdollisuudet tehtaalla
 • Toimistorakennuksen energiansäästömahdollisuudet
 • Prosessihäviöiden hyödyntäminen elektroniikkatehtaan ilmanvaihdossa
 • Rakennuksen lämmitys aurinkolämmöllä
 • Puumuovikomposiiteilla ekotehokkaimpiin ratkaisuihin
 • Hiilijalanjäljen laskenta ISO 14054-1 standardin ja PAS  2050 –ohjeen mukaisesti
 • Valimoiden kasvihuonekaasupäästöt
 • Kemikaalihallintajärjestelmä osana yrityksen riskienhallintaa
   

Kemiantekniikka

 • Jätevedenkäsittely: kierrätys, uudelleenkäyttö, puhdistus
 • Prosessien suunnittelu ja kehitys: nesteiden virtaukset putkistoissa, pumppaukset
 • Erotus- ja puhdistustekniikat
 • Materiaalitutkimus, analytiikka

Esimerkkejä kemiantekniikan kandidaatintutkielmista

 • Jätevesilaitoksen kapasiteetin noston vaikutus nykyisen laitoksen toimintaan
 • Uuden pakkauslinjaston esisuunnittelu, kemikaalin valmistusprosessin eri prosessivaihtoehtojen tarkastelu
 • Uuden polttoaineen käyttöönoton esisuunnittelu energialaitoksen polttoprosessissa.
   

Konetekniikka

 • Valmistusmenetelmät
 • Liittämistekniikat (mm. hitsaus, laser)
 • Tuotantojärjestelmät
 • Konepaja-automaatio (robotiikka, FMS)
 • Laadunvarmistus
 • Kunnossapito
 • Konepajatekniset mittaukset
 • Perinteinen ja digitaalinen suunnittelu

Sähkötekniikka

 • Uusiutuvat energiajärjestelmät; aurinko- ja tuulivoima
 • Energiatehokkuus
 • Tehoelektroniikka
 • Sähkömoottorikäytöt, hybridikäytöt  sähkökoneissa
 • Teollisuusautomaatio
 • Hajautettu energiantuotanto, älykkäät sähköverkot ja energia-varastot

Esimerkkejä sähkötekniikan kandidaatintutkielmista

 • Aurinkopaneeliasennuksen suunnittelu teollisuuslaitoksen katolle
 • Pientuulivoimalan suunnittelu partiokämpälle
 • Aurinkosähkön kannattavuustarkastelu jäähallilla
 • Energiatehokkuuslaskuri teollisuuden pumppujärjestelmille
 • Hajautettuun energiantuotantoon, energiavarastoihin ja älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvät työt
 • Äänentoistoon ja audiolaitteisiin liittyvät työt
   

Tietotekniikka

 • Ohjelmistoprosessien kehittäminen
 • Ohjelmistotuotteiden käytettävyysanalyysit (käytössä käytettävyyslaboratorio)
 • Uusien ohjelmistotuotteiden innovointi ja uudet ohjelmistoratkaisut 

Esimerkkejä tietotekniikan harjoitustöistä ja kandidaatintutkielmista

 • Ohjelmiston testaus harjoitustyönä ohjelmistotuotannon peruskurssilla
 • IT-järjestelmämuutoksen suunnittelu ja toteutus - Case Kokoushotelli Marjola
 • UNI-portaalin kehitys käytettävyystutkimuksen pohjalta
   

Tuotantotalous

 • Kustannusjohtaminen
 • Innovaatio- ja teknologiajohtaminen
 • Toimitusketjut ja liiketoimintaprosessit
 • Teollinen markkinointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta

Esimerkkejä tuotantotalouden harjoitustöistä ja kandidaatintutkielmista

 • Kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden etsintä
 • Analytiikka- ja laskentamalleja aidosta talousdatasta
 • Innovaatiotoiminnan kehittäminen
 • Liiketoiminta-analyysit
 • Teknologian liiketoimintapotentiaalin arviointi
 • Pk-yrityksen riskikartoitus ja riskienhallinta
 • Patenttianalyysit
 • Toimitusketjun suorituskyvyn mittaaaminen
 • Teknologian kustannus-hyötynalayysit 
 • Toimitusketjun analysointi, suorituskyvyn mittaaminen
 • Toimittaja-analyysit, toimittajasuhteet, hankinta- toiminnan kehittäminen
 • Kuljetus- ja jakelutoiminnan analysointi ja kehittäminen
 • Sähköisen liiketoiminnan toimitusketjuratkaisut
 • Logistiikkapalelujen osto- ja ulkoistamisratkaisut
 • Yritysten välinen kauppa ja asiakassuhteet
 • Kansainvälisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen
 • Markkinointi kotimaassa ja ulkomailla
 • Erityiskohteena Venäjän liiketoiminta

Ota yhteyttä

Firmatiimi kertoo yritysvierailuillaan lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Ota yhteyttä Markku Ikävalko ja pyydä tiimi käymään yrityksessäsi.

Markku Ikävalko
johtaja
firmatiimi@groups.lut.fi