Innovaatioprosessit

Innovaatioiden luomisessa voidaan karkeasti luokitellen havaita kahdenlaista tiedontuotantoa: analyyttista ja tulkinnallista (Lester ja Piore 2004).

Moodi 1 perustuu analyyttiseen tiedonmuodostukseen. Siinä keskeistä ovat rationaaliset ja lineaariset päätöksentekomallit, tiedontuotannon keskittäminen ja tieteen menetelmät. Tärkeää on oman tieteenalan syvällinen ymmärtäminen ja homogeenisen tiedon kumuloitumisen kautta syntyvät uudet, useimmiten tekniset innovaatiot.

Moodi 2 pohjautuu tulkinnalliseen tiedonmuodostukseen. Siinä keskeistä on mahdollistaa uuden tiedon luominen prosesseissa, jotka sallivat tuntemattomat lopputulokset ja hyödyntävät verkoston toimijoiden erilaisia etäisyyksiä.

Työskentelyn pohjana ovat kysymykset, joita ei voida ‘ratkaista' tai yhtenäistää loogisella, lineaarisella tai analyyttisella tavalla. Yhdessä luomisen prosessi on polveileva, jatkuva ja avoin sekä moniääninen ja vuorovaikutteinen. (Lester & Piore 2004)

Tulkinnallisen tiedonmuodostuksen ytimessä on älyllisen ristipölytyksen rakentaminen erilaisten toimijoiden erilaisten tietojen ja näkemysten yhteen saattamiseksi. Toimijoilta edellytetään tällöin malttia olla tavoittelematta liian nopeita ja helppoja, heti toimeenpanovalmiita ratkaisuja. 

Esimerkiksi arvoverkostojen muodostumisessa ja visioprosessissa tarvitaan aikaa yhteiseen tulkintaan ja merkityksenantoon: mitä uusi tieto ja mahdolliset maailmat tarkoittavat oman organisaation ja yhteistyön kannalta, mihin maailmaan haluttaisiin ja miten sinne päästäisiin.

Analyyttinen malli

Tiedelähtöinen innovointi (STI)

 • Uuden tiedon ja teknologian tieteellinen luominen sekä siirto käytännössä hyödynnettäväksi

Organisaatio muuttuu sopeutumisena ympäristön muutoksiin: uusien teknologien, markkinoiden, asiakastarpeiden omaksuminen omaan toimintaan

 • Organisaation muutos tilapäinen häiriö, siirtymä tasapainon tilasta toiseen

Päämäärätietoista johtamista, vaikuttamista

 • Päätöksenteon logiikka
 • Asiantuntijat vastaavat organisaation kehittämisestä
 • Tiedonkeruu, analysointi, "oikea vastaus": ongelma, joka ratkaistaan
 • Suunnittelu, toteutus, seuranta: projektihallinnan logiikka
 • Työntekijä on toimenpiteiden "kohde"

Tulkitseva malli

Käytäntölähteinen innovointi (DUI)

 • mahdollisten maailmojen löytäminen ja rakentaminen yhteisellä älyllisellä ristipölytyksellä

Organisaatio muuttuu hyödyntämällä omia resurssejaan: ympäristöön vaikuttaminen luomalla uusia tuotteita, toimintatapoja, teknologioita

 • Organisaatio jatkuvassa muutoksessa,
 • kun työnteko ja sosiaaliset taidot
 • muovaantuvat
 • Luova kollektiivisen toiminnan prosessi
 • Merkityksenannon logiikka
 • Organisaatio kehittyy toimijoiden vuorovaikutuksesta (myös huomaamatta)
 • Osaamisten, näkemysten ja tulkinnan rikkaus moniäänisessä dialogissa: näkyväksi tekmistä, löytämistä ja luomista
 • Mahdollisuuksien luomista ihmisten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle
 • Työntekijöiden yhteistoimintaa