Innovaatiotyypit

Moodissa 1 painottuvat radikaalit tekniset ja tuoteinnovaatiot ja niihin liittyvät konseptit. Moodin 2 innovaatiot ovat tyypillisesti sosiaalisia ja organisatorisia. Moodissa 2a radikaalien innovaatioiden kohteena ovat useammin konseptit ja systeemit.

Moodissa 2b puhutaan tyypillisimmin inkrementaaleista innovaatioista, joissa kohteena on uudenlainen toiminta joko organisaation sisäisesti tai asiakkaalle tuotettavana palveluna – eli innovaatioiden kohteena ovat ihmiset ja heidän toimintansa.

Radikaaleilla innovaatioilla tarkoitetaan siis innovaatioita, jotka ovat poikkeuksellisen merkittäviä ja tuovat mukanaan jotakin todella uutta pienten, asteittaisten parannusten sijaan. Yleensä innovaatioiden uutuutta tarkastellaan markkinoiden ja teknologioiden näkökulmasta (Gargia ja Calantone 2002):

  • Inkrementaalinen innovaatio: parannuksia olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin, suunnattuna olemassa oleville markkinoille
  • Todella uusi innovaatio: epäjatkuvuuksia joko teknologiassa tai markkinoissa, mutta ei molemmissa
  • Radikaali innovaatio: Epäjatkuvuuksia sekä teknologiassa että markkinoissa

Yrityksen näkökulmasta innovaatioiden uutuus on hienovivahteisempi asia. Absoluuttisin termein arvioidun teknologisen tai markkinoiden uutuuden sijaan tärkeämpiä ovat yrityksen tilanne ja kokemus sekä käytettävissä olevat resurssit. Sama innovaatio voi olla yhdelle yritykselle lähes rutiinia, mutta toiselle hyvin radikaali muutos. Innovaation radikaaliuden kokemukseen yrityksen näkökulmasta vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin 

Teknologinen epävarmuus: kuinka heikosti hyödynnettävä teknologia ylipäänsä tunnetaan. Esim. nanoteknologian terävimpään kärkeen liittyy paljon teknistä epävarmuutta.

  1. Tekninen kokemattomuus: Kuinka heikosti innovoiva yritys tuntee tarvittavan teknologian
  2. Liiketoiminnallinen kokemattomuus: Kuinka heikosti yritys tuntee kohdemarkkinat ja liiketoiminnan erityispiirteet
  3. Teknologian kustannukset: Kehitystyön vaatimat kustannukset. Suurimmat riskit liittyvät tähän.

Ulottuvuudet korreloivat keskenään vain vähän: innovaatio voi olla radikaali yhdestä näkökulmasta, mutta tavanomainen muista. (Green et al 1995)