Lupaavien signaalien sulauttaminen

Työpajassa olleista signaaleista löytyy vihdoin jotain tuttua. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kyllä Virtasenkin liiketoimintaan. He voisivat alkaa muokata olemassa olevaa tuotetta hieman, ja markkinoida sitä sitten ikääntyville ihmisille. Kyllä. Tämähän kuulostaa järkevältä. Kohtahan tässä itsekin kuuluu siihen ryhmään.

Sanonkin kirjanpitäjä Hiiroselle, että tekee tarvittavat kalkyylit. Sehän voisi olla jo seuraavan tilikauden juttuja. Mikäs meillä olikaan nyt kassavirta..  

Taustoitusta

Virtanen alkoi omaksua tietoa. Hän tarttuu johonkin, mikä on jo tuttua, ja hyödyt tuntuvat varmoilta. Ne pystytään perustelemaan laskelmilla ja kannattavuus numeroina. Uusi tieto tai signaali on helppo yhdistää jo olemassa olevaan tietoon. Virtasen on helppo hyväksyä ja nyökytellä kuullessaan signaalin. Hän on ehkä muualtakin jo kuullut vastaavasta asiasta. Virtanen tietääkin jo heti, kuinka signaali olisi mahdollista hyödyntää hänen yrityksessään.

Hän voi tosin tarvita apua esim. asiantuntijoilta, jos hän tietää, että toteuttamiseen tarvittaisiin osaamista, mitä heillä ei itsellä ole. Tai kenties hän tarvitsisi idealle/tuotteelle testialustaa, jotta uskaltaisi lanseerata sen markkinoille. Käytännössä tiedon sulauttaminen tapahtuu perinteisenä tuotekehitysprosessina.

Organisaatioilla on todettu taipumus suosia tämänhetkisen suorituskyvyn parantamiseen tähtäävää oppimista, olemassa olevan tiedon hyödyntämistä ja levittämistä niin, että toimintaa kehitetään nykyisen osaamisen ja rakenteiden puitteissa. Tämä parantaa yrityksen kannattavuutta ja tehokkuutta lyhyellä tähtäyksellä.

Uuden tiedon sulauttamisella (assimilation) tarkoitetaan niitä organisaation toiminnallisia prosesseja ja rutiineja, jotka mahdollistavat organisaation ulkopuolelta lähtöisin olevan uuden tiedon analysoinnin, prosessoinnin, tulkinnan ja ymmärtämisen (Zahra & George 2002).

Vasta siinä vaiheessa, kun muualta lähtöisin oleva informaatio kytketään yrityksen omaan viitekehykseen, sille annetaan uusia merkityksiä ja sitä tulkitaan tässä nimenomaisessa viitekehyksessä, se muuntuu yrityksen innovaatiotoimintaa eteenpäin vieväksi tiedoksi (Uotila 2008).

Tätä muuntumista voi myös kuvata erottamalla toisistaan käsitteet "informaatio" ja "tieto" ja määrittelemällä tiedon niin, että sillä tarkoitetaan jossakin kontekstissa tulkittua, sisäistettyä ja ymmärrettyä informaatiota. Tällöin samakin informaatio voidaan eri konteksteissa tulkita eri tavoin, jolloin informaatiosta jalostettava tieto saa näissä eri konteksteissa erilaisia muotoja, sisältöjä ja merkityksiä (Uotila & Ahlqvist 2008).

Case - Neovica Oy

Neovica on ohjelmistoalan yritys, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita organisaatioiden kehittämiseen. Ennakointitiedon käyttö on yritykselle tärkeää, jotta tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa, vaikka toisaalta yrityksen pienen koon ja joustavuuden ansiosta yrityksessä kyetään tekemään nopeitakin muutoksia.

Yrityksen kannalta tärkeää tietoa ovat esimerkiksi teknologian muutokset ja toisaalta yleisemmät yhteiskunnalliset muutokset, jotta tiedetään mihin suuntaan mennään ja millä teknologialla.

Oman yrityksen ulkopuolelta tietoa pyritään hankkimaan etenkin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytävien keskusteluiden avulla, erilaisista uutisista ja alan lehdistä, sekä internetistä hakukoneiden avulla etsien.

Pieni henkilöstömäärä mahdollistaa päivittäiset keskustelut liittyen työntekijöiden uuteen tietoon tai ideoihin, ja uusista ajatuksista keskustellaan ja niitä jatkojalostetaan yhdessä. Uuden tiedon avulla pyritään kehittämään olemassa olevia tuotteita ja palveluita, ja miettimään, mitkä painopisteet ovat tulevaisuudessa oman yritystoiminnan kannalta tärkeitä.

Ennakointitiedon käyttöä hankaloittaa tilanteiden nopea muutos ja ennakointitiedon epävarmuus. Neovican liiketoimintajohtaja toivoi, että välittäjäorganisaatiot pyrkisivät mahdollisimman aktiivisesti tarjoamaan Suomessa ja muualla maailmalla tapahtuviin muutoksiin liittyviä tutkimustuloksia yritysten käyttöön ja viestimään niistä yrityksille.

Case - Oy Scancool Ab

Scancool on Oilon-yhtiöön kuuluva cleantech-alan yritys, ja yksi Suomen johtavista kylmälaitosten ja teollisuuslämpöpumppujen toimittajista. Ennakointitiedon hankkiminen ja hyödyntäminen on yrityksen toiminnan kannalta erittäin tärkeää.

Tietoa kerätään päätöksenteon tueksi, jotta pysytään tekemään oikeita omia tuotteita ja liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Tarvittavaa tietoa ovat esimerkiksi lakimuutoksia, energia-alalla tapahtuvia tulevaisuuden muutoksia ja kilpailevia tuotteita koskeva tieto.

Scancoolissa tietoa on hankittu esimerkiksi tekemällä markkina-analyysejä ja keräämällä tietoa kentältä myynti- ja markkinointityön ohessa. Resurssien puutteesta johtuen tiedon hankkiminen on keskikokoiselle yritykselle toisinaan hyvin haastavaa, ja osa tiedosta on saatu myös enemmän tai vähemmän kantapään kautta. Tiedon kerääminen koordinoidusti ja sen muokkaaminen kirjalliseen muotoon jää usein myös vähemmälle.

Kerättyä ennakointitietoa tuodaan esiin ja siitä keskustellaan erilaisissa yrityksen johdon yhteisissä palavereissa ja kokouksissa, joissa tiedon pohjalta tehdään tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Ennakointitiedon hankkimisessa haasteellista on löytää juuri oman yrityksen ja sen toiminnan kannalta relevanttia tietoa, joten tiedon etsiminen vaatii myös osaamista kyseiseltä alalta.

Kuten Scancoolin toimitusjohtaja Jonny Asplund totesi: "Vaikka olisi olemassa jokin tietopankki, josta löytyy kaikki mahdollinen informaatio, mutta sieltä ei pysty poimimaan sitä oman yrityksen kannalta olennaista tietoa, ei sillä tietopankilla tee yhtään mitään."

Johtopäätöksiä työkaluista lupaavien signaalien sulauttamiseen

Virtanen tietää signaalin arvon omalle yritykselleen. Hän tietää, että siitä voisi olla hyötyä jo lyhyelläkin aikavälillä. Ennakointityökalut toisivat parhaiten tukea tähän vaiheeseen tarjoamalla verkostoja ja testialustoja.