Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvitys

Toteuttaja: Lappeenrannan teknillinen yliopisto tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja Lahden yliopistokampuksen koordinaatioyksikön kanssa

Projektin kesto: 1.3.-31.12.2013

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

"Asuminen on keskeinen osa yhteiskunnan ja ihmisten toimintojen muodostamaa kokonaisuutta sekä toimintaympäristöjen muutosta paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. Asuminen on nähtävä fyysisenä, sosiaalisena, kulttuurisena ja taloudellisena kokonaisuutena, joka on moniarvoinen ja jatkuvassa muutoksessa." (Asumisen klusteriohjelma 2007 - 2013). Kaupungit ovat paikkoja, joissa tehdään työtä ja asutaan, syntyy ongelmia ja tehdään ratkaisuja. Uuden maantieteellisen luokituksen (TEM/MMM/SYKE) mukaan 70 % suomalaisista asuu kaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla.

Asumisen kenttä on jakautunut lähiöiden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen. Karkeasti jakaen lähiöiden tutkimus ja kehittäminen paneutuu sosiaalisiin kysymyksiin, yhdyskuntasuunnittelu pohjautuu arkkitehtuuriin sekä maankäyttöön ja rakentaminen teknologiaan. Asuinympäristöjen kehittäminen ja tarkasteleminen ainoastaan yhdestä näkökulmasta käsin ei ole mielekästä eikä johda alueen käyttäjän, kuten asukkaan kannalta kovin hyvään lopputulokseen.

Päijät-Hämeessä toimii useita korkeakoulutoimijoita, jotka järjestävät asuinympäristön kehittämiseen liittyvää koulutusta eri näkökulmista tarkasteltuna. Hallitusohjelmaa toimeenpaneva Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) painottaa korkeakoulujen koulutustarjonnan suunnittelemista kokonaisuutena siten, että tutkintoon johtava koulutus ja muu koulutus muodostavat työelämän tarpeisiin vastaavan yhtenäisen kokonaisuuden. Myös Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma 2035 korostaa tiedon jalostamisen taitoa ja elinikäisen oppimisen merkitystä.

Valtakunnallinen lähiöohjelma (2009 - 2012) nosti esille kaksi teemaa: asukkaiden osallistuminen oman ympäristönsä kehittämiseen sekä kaupungin eri sektorien ja hallintokuntien yhteistyö. Esimerkiksi lähiöiden haasteet eivät ole ratkaistavissa pelkästään maankäytön ratkaisuilla vaan tarvitaan yhteistyötä yli sektorirajojen ja yli tieteenrajojen.

Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena (ASKE) esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa osaamistarpeita ja selvittää mitä monitieteistä koulutussisältöä Päijät-Hämeessä toimivat yliopistot voisivat tuottaa edellä mainittuihin tarpeisiin vastaamiseksi.

Hankkeessa tehdään esiselvitys, jonka pohjalta voidaan suunnitella monitieteinen asuinympäristöjen kehittämistä koskeva koulutuskokonaisuus. Projektissa selvitetään toiminnallisten työpajojen ja seminaarityöskentelyn avulla, miten yritysten tiedon tarve ja yliopistollinen tiedon tuottaminen kohtaavat. Tavoitteena on luoda uudenlainen innovatiivinen kartoitusprosessi, joka perustuu osaamis- ja kysyntälähtöisyyteen.

Hankkeessa järjestetään kolme työpajaa ja päätösseminaari. Ensimmäinen työpaja on tarkoitettu yliopistohenkilöstölle, toiseen työpajaan kutsutaan julkinen ja yksityinen sektori ja kolmannessa työpajassa julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijat sekä alueen yliopistotoimijat pohtivat yhdessä tiedontarvetta ja koulutustarjontaa. Päätösseminaari on suunnattu päättäjille sekä yritysten ja kuntien eri sektoreilla ja hallintokunnissa työskenteleville henkilöille.


Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Heidi Passila
heidi.passila(at)lut.fi
p. 040-357 8697