Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovoinnin arviointi

Toteuttaja: LUT Lahti

Projektin kesto: 1.1.2011-30.4.2014

Rahoittaja: Tekes

Hankkeen tavoitteena on selvittää doing-using-interacting -toiminnan (DUI) vaikutuksia organisaation suorituskykyyn. Hankkeessa tutkitaan, kuinka DUI-toiminnassa tarvittavaa innovaatiokyvykkyyttä voidaan mitata ja arvioida. Yhteistyötä tehdään alueen yritysten ja organisaatioiden sekä kansainvälisten tutkimusyksiköiden kanssa. Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena syntyy malli, jolla työelämän kehittymiseen tähtääviä DUI-toimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida.

Tutkimus muodostuu neljästä eri vaiheesta. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kirjallisuustutkimus, jossa selvitetään, miten DUI-toimintaa ja sen arviointia on käsitelty teoriassa ja minkälaisia empiirisiä tutkimuksia aihepiiristä on tehty. Toisessa vaiheessa toteutettavalla kyselytutkimuksella on tavoitteena kerätä laajemmalta organisaatiojoukolta tietoa muun muassa siitä, miten DUI-toiminta ja sen arviointiin liittyvät mekanismit ymmärretään ja koetaan käytännön työelämässä.

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa tarkastellaan ilmiötä tapaustutkimuksen avulla. Case-organisaatiot on valittu niin, että tapaustutkimuksella pystytään hankkimaan tietoa sekä kuvaamaan DUI-toimintaan ja sen arviointiin liittyviä erityispiirteitä julkiselta sektorilta, teollisuudesta ja palveluliiketoiminnasta. Viimeisessä vaiheessa kirjallisuustutkimuksen tulokset ja johtopäätökset sovitetaan tutkimuksen empiirisistä osioista saatujen tulosten ja johtopäätösten kanssa DUI-toiminnan vaikutusten arvioinnin ja kehittämisen malliin.

Lisätietoja: Sanna Pekkola, p. 040 487 7038