Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston rinnakkaishanke

Kesto: 1.1.2011 – 31.12.2013    

Rahoittaja: Tekes

Hankkeen lähtökohtana on palvelutuotannon kasvava kansantaloudellinen merkitys ja toisaalta havainto alueen mittaamisosaamisen heikosta tilasta. Väestörakenteen muutos aiheuttaa paineita erityisesti julkisten palveluiden organisoinnille. Toinen keskeinen kehitystrendi on palveluiden yleistyminen myös tuotannollisten teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotannollista toimintaa siirretään yhä enemmän halvemman työvoiman maihin. Asiantuntijatyön ja palveluiden merkitys lisääntyy jatkuvasti. Kasvua ja kannattavuutta haetaan jatkossa erityisesti palveluiden puolelta. Jo nykyisellään noin 70 prosenttia Suomen työpaikoista on palvelusektorilla. Mittarit ja mittausjärjestelmät ovat eräs keskeinen keino saada tietoa palveluiden tuottavuuden tilasta ja siitä, kuinka sitä voisi parantaa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää uudenlaisia palvelutuotannon mittareita ja mittaamiseen liittyvää osaamista, joiden avulla suomalaiset organisaatiot ratkaisevat keskeisiä johtamisen ongelmia. Tavoitteena on tuottaa lisäymmärrystä palvelutuotannon arvonluonnin dynamiikasta sekä palvelutuotantoon liittyvistä mittaustarpeista ja jo käytössä olevista mittareista.  Mittauskäytäntöjä pyritään kehittämään palvelusuuntautuneen ajattelun mukaisiksi (eli kehittää uusia mittareita ja mittauksen käytäntöjä sekä muokata olemassa olevia mittareita ajan tasalle). Tavoitteena on myös kehittää kohdeorganisaatioiden mittaus- ja johtamiskäytäntöjä, sekä saattaa uudet mittaamisen käytännöt laajasti suomalaisen työelämän tietoisuuteen.

Hanke sisältää monia tutkimusaktiviteetteja, joista keskeisimpiä ovat kehittämispainotteiset case-tutkimukset (11 kpl). Innovatiivisia palvelutuotannon mittareita etsitään hankkeen case-/ongelmalähtöisen tutkimusotteen avulla: lähtökohtana ovat erittäin haasteelliset, todelliset kohdeorganisaatioiden mittausongelmat, joihin haetaan toteutuskelpoisia ratkaisuja kohdeorganisaation henkilöstöstä ja tutkijoista muodostettujen työryhmien avulla. Hankkeessa on tiivistä ja monipuolista kansainvälistä yhteistyötä, joka osaltaan tukee hankkeen sisällöllistä laatua ja varmistaa viimeisimmän tietämyksen saatavuuden.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia mittareita ja mittaamisen käytäntöjä, joiden avulla suomalaiset yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot saavat paremman otteen eräästä keskeisestä toiminnan alueestaan. Hanke edesauttaa suomalaisen palvelutuotannon kehittymistä tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.

Lisätietoja: Juhani Ukko p. 040 487 7047