Julkaisut 2007

Ahlqvist, T., Uotila, T. &; Harmaakorpi, V. (2007). Kohti alueellisesti juurrutettua teknologiaennakointia. Esimerkkinä Päijät-Hämeen klusteristrategiaan sovitettu ennakointiprosessi. VTT Publications.

Artima, E., Frantsi, T., Harmaakorpi, V., Pässilä, A. & Tura, T. Innovaatiosessio. Teoksessa Aluekeskusohjelma (toim.) Innovaatiosessio ja -seteli yritysten innovaatiotoiminnan työkaluna, pp. 7 - 20. Aluekeskusohjelman verkostojulkaisu 3/2007. 47 p.

Frantsi, T. &; Pässilä, A. (2007). Luovuus innovaatioprosesseissa. In Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakoorpi, V. &; Väänänen, I. (eds.) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä, s. 19 - 24. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 33. Tampere.

Harmaakorpi, V. (2007). Innovatiivisuus ohjelmissa ja luovuuden johtaminen. In Mikola S. (toim.) Kuntien ohjelmajohtaminen. Näkemyksiä ja arvioita, pp. 180 - 187. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.

Harmaakorpi, V. & Niukkanen, H. (2007). Leadership in Different Kinds of Regional Development Networks. Baltic Journal of Management,Vol. 2, No. 1, pp. 80 - 96.

Harmaakorpi, V. &; Tura, T. (2007). Muuttuva innovaatioympäristö. In Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. &  Väänänen, I. (eds.) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä, s. 13 - 18. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 33. Tampere.

Hyypiä, M., Oikarinen, T. & Paalanen, A. (2007). Yritysten uusi innovaatioparadigma. in Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. &  Väänänen, I. (eds.) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä, s. 25 - 29. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 33. Tampere.

Hyypiä, M., Oikarinen, T. & Pihkala, T. (2007). SMEs in industrial networks and the role of HRM. Proceedings of the 52nd ICSB conference, 13-15 June, Turku.

Ikävalko, M. & Pihkala, T. (2007). Psychological ownership in family businesses – "Value-values"-extension. Proceedings of the 3rd Workshop on Family Firms Management Research, Jönköping, 3-5 June.

Ikävalko, M., Pihkala, T. & Jussila, I. (2007). Familyness in terms of psychological ownership – Ownership profile perspective. Proceedings of the IFERA conference, June 20-23, Östrich-Winkel, Germany. The ifera 2007 University of Alberta Most Innovative Paper Award.

Jumpponen, J., Ikävalko, M. & Pihkala, T. (2007). Management and change in turbulent times - How do Russian small business managers perceive the development of business environment?  Paper presented at the 2nd workshop on organisational change and development in transitional countries. 18-19 October 2007, Vilnius, Lithuania.

Kotila, H., Mutanen, A. & Volanen, M.V.(toim.) (2007). Taidon tieto. Edita Prima Oy, Helsinki.

Linna, P. (2007). Uusi johtajuus julkisten palveluiden tuottamisessa. Taloustutkijoiden XXIV kesäseminaari, 13. - 14.6.2007. Jyväskylä, Finland.

Linna, P. (2007). Network Coordinator Model as Local Governance. Paper presented at the International Congress of European Group of Public Administration (EGPA). 19-22 September 2007. Madrid. Spain.

Linna, P. (2007). Public Service Delivery and Social Capital between Finnish Municipalities and Private Actors. Paper presented at the International Congress on Social Capital and Networks of Trust. 18-20 October 2007. Jyväskylä, Finland.

Linna, P., Harmaakorpi, V., Hennala, L., Pihkala, T., Uotila, T. &  Tura, T. (2007). Verkostokoordinaattorimalli alueelisen palveluklusterin kehittämisessä. Päijät-Hämeen liiton julkaisusarja.

Melkas, H. (2007). Analyzing information quality in virtual networks of the services sector with qualitative interview data. In Al-Hakim, L. (ed.). Challenges of Managing Information Quality in Service Organizations. Idea Group Inc., Hershey (PA), 187-212.

Melkas, H. & Parjanen, S. (2007). Tietämyksen hallinta ja välittäjärooli innovaatioprosesseissa. In Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. &  Väänänen, I. (eds) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä, s. 30 - 36. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkasiut, osa 33. Tampere.

Melkas, H., Raappana, A., Rauma, M. & Toikkanen, T. (2007) "Teknologian käytön sudenkuopat sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa". Teoksessa Suhonen, Liisa & Siikanen, Tiina (toim.): Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla - hyöty vai haitta? Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, osa 26, Lahti 2007, sivut 50-63.

Melkas, H., Raappana, A., Rauma, M. & Toikkanen, T. (2007). Teknologian vaikutusten arviointi vanhuspalveluiden työpaikoilla Impact assessment concerning technology use in workplaces of elderly care services). Tykes, Helsinki.

Melkas, H. &  Uotila, T. (2007). Quality of data, nformation and knowledge in technology foresight processes. In Proceedings of the 12th International Conference on Information Quality, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MA), USA, 9-11 November 2007, 131-145.

Mutanen, A. (2007). Deliberation - Action - Responsibility, Philosophical Aspects of Professions and Soldiership. Kirjassa Toiskallio, J. (toim.). Ethical Education in the Military. What, How and Why in the 21st Century. Finnish National Defence University Department of Education, Series 1, N:o 1. Helsinki, Finland.

Mutanen, A. (2007). Methodology of Engineering Science as a Combination of Epistemic, Ethical and Aesthetic Aspects. Kirjassa Christensen, S.H., Meganek, M. & Delahousse, B. (toim.). Philosophy in Engineering. Academica. Aarhus, Denmark.

Mutanen, A. &  Halonen I. (2007). Taidon logiikka. Kirjassa Kotila, H., Mutanen, A. &  Volanen, M.V. (toim.) Taidon tieto, 199-215. Edita Prima Oy, Helsinki.

Oikarinen, T., Hyypiä, M. & Pihkala, T. (2007). Effects of HRM practices on employees' OCB within networks. Proceedings of the 19th Nordic Academy of Management Conference, 9-11 August, Bergen, Norway.

Oikarinen, T. & Hyypiä, M. (2007). Yhteistyön kehittäminen verkostoissa - elintarviketeollisuuden yritys ja sen ympärillä toimiva verkosto. Työelämän tutkimuspäivät, 8.-9.11.2007, Tampere.

Paalanen, A. & Konsti-Laakso, S. (2007). Introducing new methods for organizational innovativeness – the case of innovation catcher. Proceedings of the 8th international CINet conference, 7-11 September 2007, Göteborg.

Parjanen, S. (2007). Päijät-Häme - liikunnan megamaakunta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkii liikunnan merkitystä maakunnan kehittämisessä. Lahden yliopistokeskus. Tiedotuslehti 1/2007.

Parjanen, S., Parviainen, T., Harmaakorpi, V. & Väänänen, I. (2007). Sinisen meren strategia Lahden ammattikorkeakoulussa. In Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. &  Väänänen, I. (eds) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä, s. 47 - 69. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut julkaisut, osa 33. Tampere.

Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. & Väänänen, I. (2007). Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 33. Tampere.

Pekkola. S, Ukko J. &  Rantanen, H. (2007). Linking rewards to performance measurement: Challenges in the private and public sector. 4th Conference on Performance Measurement and Management Control:  Measuring and Rewarding Performance, 26-28 September 2007, Nice, France.

Pihkala, T. (2007). Päijäthämäläinen yrittäjyys - maakunnallinen ilmiö vai poikkeuksellisten yksilöiden puuhaa? Teoksessa Mikkonen, J. &  Pulkkinen, P. (toim.) Yksi maakunta, monta näkökulmaa 4, artikkeleita Päijät-Hämeestä. Päijät-Hämeen liiton julkaisusarja A366/2007. Lahti.

Pihkala, T., Harmaakorpi, V. & Pekkarinen, S. (2007). Dynamic capabilities and social capital in breaking socio-institutional inertia in regional development. International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 31.4, pp. 836-852.

Pihkala, T. & Linna, P. (2007). Palvelurakenteen avautuminen. Paper presented at Kaupunkitutkimuksen päivät (International Congress of Urban Studies), 3-5 May 2007, Helsinki, Finland.

Pihkala, T., Mäkinen, P., Arhio, K., Kärnä, J., Riihonen, S., Ollonquist, P. & Mitts, H. (2007). Puutuotealan uudet liiketoimintakonseptit - käsitteitä, toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia. Vaasan yliopisto, Palvelututkimus 8/2007, Vaasa.

Pihkala, T., Oikarinen, T. & Pulkka-Stone, L. (2007). Henkilöstöjohtamisen haasteet verkostoituneessa organisaatiossa. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, Tutkimuksia 10. ISSN  1456-6125. ISBN  978-951-827-050-1.

Pihkala, T., Oikarinen, T. &  Pulkka-Stone, L. (2007). Challenges of personnel management in a networked organization. Lahti university of applied sciences, Series A, research reports 11. ISSN 1456-6125. ISBN 987-951-827-043-3.

Pässilä, A. & Oikarinen. T. (2007). Avoimen innovaatiotoiminnan menetelmien kehittäminen tutkivan teatterin keinoin. Työelämän tutkimuspäivät 8.-9.11.2007, Tampere.

Pässilä, A., Parjanen, S. & Paalanen, A. (2007). Stimulating innovation sensibility. Paper presented at the 10th European Conference on Creativity and Innovation, 14-17 October 2007, Copenhagen, Denmark.

Raappana, A., Rauma, M. & Melkas, H.  (2007). Geronteknologian vaikutukset asiakaspalvelutyöhön, työntekijöihin ja työyhteisöihin (The Impact of gerontechnology on customer service work, employees and work communities). In Kotiranta, P.-L. (ed.). Teknologia vanhusten asumis- ja hoitoympäristöissä. Neljä artikkelia ITSE-hankkeen teemoista. Stakes, Heslinki. Electronic publication: http://info.stakes.fi/apuvalineet/FI/julkaisut/index.htm.

Raappana, A., Rauma, M. & Melkas, H. (2007). Impact of safety alarm systems on care personnel. Gerontechnology 6(2), April, 112-117.

Rantanen, H. (2007). Productivity in performance management. In: Marko Torkkeli (editor) Perspectives on Management of Technology and Decision Support Systems – in Honor of Professor Markku Tuominen's 60th birthday. Lappeenranta University of Technology, Department of Industrial Management, Research Report 192 ISBN 978-952-214-492-8. pp 114-121.

Rantanen, H. & Jouttimäki, S. (2007). Koulutusjatkumoajattelun kehittyminen päijäthämäläisessä kontekstissa. Teoksessa: Niemi, Sari (toim). Koulutusjatkumo-ajattelun kehittyminen päijäthämäläisessä korkeakouluyhteistyössä – Keskustelua, toimintaa ja tuloksia. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuja, sarja C, osa 30. ISBN 978-951-827-059-4 s.17-25.

Rantanen, H., Kulmala, H. I., Lönnqvist, A. & Kujansivu, P. (2007). Performance measurement systems in the Finnish public sector. International Journal of Public Sector Management. Vol. 20, No , pp. 415-433.

Rantanen, H., Levä, K. & Pekkola, S. (2007). Performance measurement implementation in a knowledge-based public organization. International Journal of Business and Systems Research. Vol. 1, No. 3, pp. 343-353.

Rauma, M., Raappana, A., Melkas, H. &  Toikkanen, T. (2007). Kokemuksia vanhustyön työyhteisöjen kehittämisestä. Työparitoiminta ja tutkimuksellisuus (Experiences from developing work communitites in elderly care:  Work pairs and research orientation). Työpoliittinen aikakauskirja, 50(1) , 66-74. Saatavana myös (Full Text – PDF)

Rautiainen, M., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2007). A longitudinal single case study of Family Business Portfolio group - A Step towards a Theoretical framework. Paper presented at the Nordic Academy of Management Conference (NFF), 9-11 August, Bergen, Norway.

Somerla, M. (2007).Yrityksen sijaintipaikkapäätökseen vaikuttavat tekijät ja alueiden kilpailukyky Suomessa. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 15. 87 s. ISBN  978-952-214-399-0. ISSN 1459-31-81. (Full Text - PDF)

Ukko, J., Karhu, J., Pekkola, S., Rantanen, H. & Tenhunen, J. (2007) Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen. Helsinki, Työministeriö, Tykes-raportti 57. 66 s. ISBN 978-952-490-074-4. (Full Text - PDF)

Ukko, J., Karhu, J. & Pekkola, S. (2007). Employees satisfied with performance measurement and rewards: is it even possible? 4th Conference on Performance Measurement and Management Control: Measuring and Rewarding Performance, 26-28 September 2007, Nice, France.

Ukko, J., Karhu, J. & Rantanen, H. (2007). How to Communicate Measurement Information Successfully in Small and Medium-Sized Enterprises: a Regression Model. International Journal of Information Quality. Vol. 1, No 1, pp. 41 - 59.

Ukko, J., Tenhunen, J. & Rantanen, H. (2007). Performance Measurement Impacts on Management and Leadership - Perspectives of Management and Employees. International Journal of Production Economics. Vol. 110, Issues 1-2, pp. 39 - 51.

Uotila, T., Harmaakorpi, V. & Melkas, H. (2007). A method for assessing absorptive capacity of a regional innovation system, Fennia - International Journal of Geography, 184 (1), 49-58.

Uotila, T. & Hennala, L. (2007). Ennakointi innovaatioprosessien tukena. In Parviainen, T., Parjanen, S., Harmaakorpi, V. &  Väänänen, I. (eds.) Lahden ammattikorkeakoulu innovaatiopromootion Sinisellä merellä, s. 37 - 43. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 33. Tampere.

Uotila, T. & Melkas, H. (2007). Quality of Data, Information and Knowledge in Regional Foresight Processes. Futures 39 (2007), 1117-1130.

Valtonen, J. (2007). Suorituskyvyn johtamisen asiantuntijapalvelun tuotteistaminen. Lahti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden yksikkö, LIITU - Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, tutkimusraportti 16. 65 s. ISBN  978-952-214-430-0. ISSN  1459-3181. (Full Text - PDF).