Näytä alasivut +
Piilota alasivut

REDI - when Regions support Entrepreneurs and Designers to Innovate

REDI-projektin (when Regions support Entrepreneurs and Designers to Innovate) tavoitteena on alueellisten, muotoilun kautta innovaatioita edistävien innovaatioekosysteemien ylläpito. Projektin toteutuksesta vastaa viiden eurooppalaisen organisaation konsortio vastauksena Euroopan Komission European Design Innovation Initiative –ohjelman kutsuun.

Projektissa keskitytään alueellisessa kehityksessä, ja keskeisimpänä kohderyhmänä ovat pienten ja keskisuurten yritysten kanssa suorassa yhteydessä olevat välittäjäorganisaatiot. Tärkeimpänä haasteena on kysynnän (yritykset) ja tarjonnan (muotoiluammattilaiset) välisen kuilun kaventaminen. Toisin sanoen, vaikka monilla Euroopan alueilla on liiketoimintaa, joka voisi innovoida enemmän ja paremmin, erityisesti muotoilua hyödyntämällä, alueellinen muotoilupalveluiden tarjonta on yleisesti ottaen vähäistä. Tämän vuoksi kyseisten palveluiden saatavuus on vaihtelevaa sekä laadun että monipuolisuuden suhteen: muotoiluinnovaatiopotentiaalia jää käyttämättä.

Projektin avulla on tarkoitus viedä nykyiset muotoilun hyödyntämistä pk-yritysten innovaatioprosesseissa tukevat käytännöt seuraavalle tasolle. Projektin kuluessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

  1. Valittujen muotoiluinnovaatioita tukevien hankkeiden arviointi
  2. Muotoilun käyttöönottoa pk-yrityksissä tukevan palvelun suunnittelu ja sovittaminen alueelliseen kontekstiin palvelumuotoilun keinoin. Osana palvelumuotoilua toteutetaan sidosryhmiä osallistavia työpajoja, joissa keskitytään nykyisiin puutteisiin ja uusien palveluiden suunnitteluun.
  3. Palvelun testaaminen ja arviointi

Konsortio on rakennettu siten, että kukin sen jäsen voi toimia sekä alueellisena että kansainvälisenä keskuksena. Alueellisella tasolla kukin jäsen on yhteydessä paikallisiin innovaatiotoimintaa tukeviin toimijoihin. Lisäksi konsortion jäsenet ovat aktiivisia toimijoita useissa täydentävissä Eurooppalaisissa verkostoissa, kuten Europen Network of Living Labs (ENoLL), Enterprise European Network (EEN) ja Eurochambers. Syntyvät tulokset jaetaan osallistujien kesken parhaaksi katsotulla tavalla.

Hanke toteutetaan 1.10.2012-28.2.2015

Lisätietoja: Juho Salminen, 040 187 6344