Yhteistyö

Sitä saat mitä jaat - välineitä yhteiseen jakamiseen

Keväällä 2017 yli 150 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijää kokoontui Sitä saat mitä jaat –hankkeen työpajoihin piirtämään ruohonjuurisarjakuvia työnsä arkikokemuksista. Kokemuksista välittyy työn todellisuus: epävarmuuden ja kiireen mukanaan tuomat haasteet ja hankaluudet, mutta toisaalta myös työn ilon ja merkityksellisyyden kokemukset – esimerkiksi onnistumisen, toisen auttamisen ja kohtaamisen hetket. Sarjakuvat tekevät näkyväksi työn arkitodellisuutta, ja tällä näkyväksi tekemisellä tavoitellaan jaettuja kokemuksia, keskustelua ja muutosta parempaan. Esimerkiksi mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia ymmärtämällä on mahdollista lisätä kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Samalla sarjakuvien toivotaan välittävän työelämään liittyvää sosio-emotionaalista kokemuksen kirjoa, ja avaavan inhimillisempää tapaa keskustella työelämästä.  Sarjakuvatyöskentelyä työpajoissa ohjasi kuvataiteilija Hanna Arvela. Kirjojen konseptoinnin, graafisen suunnittelun ja visuaalisen ilmeen on sarjakuvien pohjalta tehnyt Lahden kaupungin nuorisopalvelujen Uusi paja.

Sarjakuvakirjojen teemoja ovat muutos, luovuus, yhteys, leikki, huumori ja nauru, palaute, yhteenkuuluvuus, oppiminen, luottamus.

Työelämäkeskusteluja avaamaan hankkeessa luotiin myös Yhteisen jakamisen keskustelukortit. Keskustelukortit toimivat työntekijöiden päivittäisen kokemuksen kollektiivisen ja dialogisen jakamisen välineinä. Korttien aiheet ohjaavat keskusteluja ihmiskeskeisten, tunneperustaisten työelämän kokemusten ja keskustelujen äärelle. Kortteja voi käyttää esimerkiksi tiimi- ja viikkopalavereissa, kehityskeskusteluissa, tai työyhteisön yhteisen kehittymisen, ryhmäytymisen ja arvioinnin apuna –  tai sitten vain auttamaan kysymään ja kertomaan erityisen tärkeästä, mutta työelämässä usein ylenkatsotusta aiheesta: "Mitä sinulle kuuluu työssäni juuri nyt?".

Sarjakuvat ja keskustelukortit tuotettiin osana ESR-rahoitteista Sitä saat mitä jaat – yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa -hanketta. Hankkeen toteutti Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen osallistui Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän seitsemän yksikköä, joissa työskentelee mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia, välinehuoltajia, suuhygienistejä, hammaslääkäreitä ja terveydenhoitajia.

Sarjakuvia pääsee lukemaan ja tulostamaan täältä

Yhteisen jakamisen keskustelukortit voi tulostaa täältä

Askeleita kestävään kehitykseen ja kestävään yrittäjyyteen
 

28.9.2018

Yritysten tulee yhä enemmän ottaa kestävän kehityksen vaatimukset huomioon toiminnassaan. Keinoja edistää taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä yrittäjyydessä on runsaasti. Haasteena on löytää kullekin sopivat, omat keinot.

Tähän haasteeseen tartuttiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikön luotsaamassa Kestävän yrittäjyyden innovaatiot -hankkeessa. 3,5-vuotisen hankkeen aikana edistettiin Lahden ydinkeskustan kehittämistä ja Jokimaan ravikeskuksen energia-asioita sekä kehitettiin kotipalveluverkostoa. Samalla tuotiin esiin yhteiskunnallisten yritysten yrittäjyyspolkua. Lisäksi parannettiin opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiuksia. Hankkeen keskiössä olivat lahtelaiset yrittäjät ja heidän näkemyksensä kestävyydestä.

Seitsemän yrittäjää avasi näkemyksiään videoilla, jotka julkaistiin LUT Lahti -youtubetilillä. Videot tekevät osaltaan näkyväksi, kuinka toiminta voidaan viedä kestävämpään suuntaan. Kestävään yrittäjyyteen johdattavat myös neljä animaatiota. Lisäksi videoiden tueksi tehtiin myös erityiset keskustelukortit. Niiden sisältämien teemojen, tietoiskujen ja kysymysten avulla myös muut yrittäjät, yrittäjyyttä aloittavat tai opiskelevat voivat pohtia kestävää kehitystä liiketoiminnassa.

Kaikki videot:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLCyVIHsqBgFC1u-L7o9HwRba9yuietUO7 (suomi)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCyVIHsqBgFCkchPIDwxvSkjaCkCkbusM (english)

Kaksipuoleiset keskustelukortit (suomi/englanti) voi tulostaa tästä linkistä.

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunki.

Lisätietoja: erikoistutkija Satu Parjanen, etunimi.sukunimi(at)lut.fi, puhelin 040 077 9894.

Lähiöiden sosiaalisesti kestävä uudistaminen

3.6.2015

Alla olevat videot Asukkaat kehittäjinä, Virkamies nallepuvussa Lahdessa, Virkamiehen nuorallatanssi Lappeenrannassa ja Virkamies kansainvälisenä agenttina Porissa antavat vinkkejä lähiöiden kehittämiseen. Videot ovat osa marraskuussa 2015 julkaistavaa Sosiaalisesti kestävän innovoinnin -opasta (https://www.lut.fi/lut-lahti-oppimateriaalihanke). Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Lahden oppimateriaalihankkeen rahoittajana on Ympäristöministeriön Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013–2015, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA).

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 5584879, lea.hennala(at)lut.fi

 

 

Lahden keskustan kehittäminen

Vuoden 2013 marraskuussa Lahden Keskustaeheytys ja Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimi kutsuivat keskustan yrittäjiä ja kiinteistönomistajia sekä kaupungin virkamiehiä yhteiseen työpajaan ideoimaan minkälainen olisi toimiva keskusta. Tavoitteena on uudistaa Lahden keskustan perinteistä pääkatua ja sen lähiympäristöä aiempaa asiakaslähtöisemmäksi, niin että keskustan kaupan ja palveluiden kilpailukyky voidaan turvata. Vuorovaikutteisen ja osallistavan työskentelyn avulla luotiin yhteistä näkemystä ja visiota tulevaisuuden Aleksista.  Tuloksia hyödynnetään Lahden uudessa yleissuunnitelmassa. Työpajat toteutti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti.

Katso video työskentelystä 26.11.2013.

Lisätietoja:
Tutkija Tero Rantala, p. 040 567 5680, tero.rantala(at)lut.fi

Asuinympäristöjen kehittäminen koulutuskokonaisuutena esiselvityshanke oli mukana järjestämässä Lahden keskustan kehittämisen työpajatyöskentelyä. Työpajatyöskentelyssä nousi esiin eri tahojen yhteistyön merkitys kaupungin suunnittelussa. Asuinympäristöjen suunnittelu on monitasoista ja -tahoista työtä, johon tarvitaan monitieteistä näkökulmaa. Hankkeen myötä syntyi video keskustan kehittämisestä:

 

Peikko Mummolassa - the Movie

1.3.2014

Peikko mummolassa on vuoden 2013 alussa alkanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden  sekä Lahden kaupungin kotihoidon ja suun terveydenhuollon innovaatioprosessi. Innovaatioprosessin yhtenä tavoitteena on muuntaa  vuonna 2013 voimaantullut vanhuspalvelulaki konkreettisiksi teoiksi kotihoidon asiakkaiden arkeen. Kotihoidon ja suun terveydenhuollon henkilöstö sekä yliopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyönä syntyi uusi toimintatapa. Toimintatapa sai nimekseen Peikko mummolassa.

Tavallisesti uudet toimintatavat esitetään prosessikaavioina nuolineen ja laatikoineen, mutta Peikko mummolassa päädyttiin rohkeasti  esittämään lyhytelokuvana. Elokuvan tähtinä loistavat suun terveydenhuollon ja kotihoidon henkilöstö.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 558 4879, lea.hennala(at)lut.fi

Markku Mikkonen
vastaava ylihammaslääkäri
Lahden kaupunki/ Suun terveydenhuolto
p. 050 398 7902, markku.mikkonen(at)lahti.fi

Marja Laamanen
kotihoitopäällikkö
Aleksanterinkatu 24 B 4 krs
15140 Lahti
p. 050 387 8750, marja.laamanen(at)lahti.fi
 

Hammaspeikko-Stoori

Nuorten suun terveydenhuollon innovaatioprosessi

Tarina siitä, kuinka yliopisto ja julkinen terveydenhuolto innostuvat toimimaan yhdessä luovasti, omaehtoisesti ja päämäärää tietämättä – mutta tuloksellisesti.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 5584879, lea.hennala(at)lut.fi
 

Kotihoitopalvelujen kehittäminen

1.6.2012

"Kotihoito -videossa" esitetään tarinateatterimenetelmään perustuva menettelytapa osallistaa palvelun käyttäjiä eli ikäihmisiä ja heidän hoitajiaan kotihoitopalvelujen asiakas- ja henkilöstölähtöiseen uudistamiseen. Video on syntynyt osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden palveluinnovaatiotutkimusta yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lea Hennala, p. 040 5584879, lea.hennala(at)lut.fi

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368