NASEVA - Naiset sähkö- ja energiatekniikan voimavaraksi!

NASEVA on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama 2,5-vuotinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä naisten kiinnostusta erityisesti sähkö- ja energia-alaan.

Hankkeessa etsitään toimintatapoja, joilla tekniikan alan rekrytointi- ja opetuskulttuuria saadaan kehitettyä naishakijat ja -opiskelijat paremmin huomioivaksi.

Kokeilualustana hankkeessa toimii lukiolaisille tarjottava Elektroniikan perusteet (ELPER) -kurssi, jossa lukiolaiset pääsevät kurkistamaan sähkötekniikan yliopisto-opiskeluun.

Miksi?

Naisten vähäinen määrä tekniikan alalla on pitkäaikainen ja vakiintunut ilmiö. Vaikka jo lähes puolet ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kirjoittajista on tyttöjä, on heitä tekniikan kandidaatin opinnot aloittavissa vain runsas viidennes.

Tämä on ongelma sekä alan että naisten näkökulmasta. Naisille tekniikan alan karttaminen johtaa miehiä heikompaan ura- ja palkkakehitykseen. Alan näkökulmasta naiset ovat sekä määrällisesti että laadullisesti hukattua potentiaalia. Naisten puuttuminen tekniikan koulutuksesta ja kehityksestä kapeuttaa ja yksipuolistaa teknologian kehitystä ja alan työskentelytapoja.

NASEVAn avulla varmistetaan, että:

  • ELPER-kurssia markkinoidaan  tasapuolisesti sekä tytöille että pojille
  • ELPERistä löytyy kosketuspintaa niin tyttöjen kuin poikienkin arkeen
  • ELPER rakentaa lukiolaisten ymmärrystä tekniikan merkityksestä ja teknologian kehittäjien vaikutusmahdollisuuksista yhteiskuntaan
  • Jatko-opintopaikkaa valittaessa tytöillä olisi selkeä kuva siitä, mitä tekniikan alan opiskelu voi heille antaa
  • Vanhemmat, opot sekä lukio- ja yliopisto-opettajat havaitsevat entistä paremmin niitä käytäntöjä ja mekanismeja, jotka lisäävät tyttöjen kiinnostusta tekniikkaan.

Miten?

Ensimmäinen suuri hankkeessa toteutettava kehitysaskel on ELPER-kurssin muuttaminen lukion opetussuunnitelman Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) –kurssin tavoitteet täyttäväksi teemakurssiksi lukuvuodesta 2017-2018 alkaen. Teemakurssin toteutusta ja sisältöä  on ideoitu yhdessä alueen lukioiden kanssa. Kehittämistyötä jatketaan seuraavien, yhdessä sovittujen linjojen mukaisesti:

  • Verkkotyöskentelyn rinnalle nostetaan kotilukioissa esim. arduinoa hyödyntäen tehtävä käytännön projekti, jonka aiheen opiskelijat saavat itse päättää. Työ voidaan tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä. Työn aihepiirin kautta määräytyy se, mitä oppiaineita kurssi fysiikan lisäksi käsittelee (esim. valotaidetta arduinoilla => fysiikka + kuvaamataito, musiikkia arduinoilla => fysiikka + musiikki jne.).
  • Projektin toteuttamisessa voivat olla apuna oman lukion vastaavien aineiden opettajat, mutta pääosin työskentelyn ohjaaminen tapahtuu nykyiseen tapaan LUT:n puolelta.
  • Käytännön työskentely dokumentoidaan matkan varrella ja kootaan opiskelijoiden valitsemalla tavalla multimediaesitykseksi (video, sähköinen esite/posteri, verkkosivu jne.), jolloin myös opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot kehittyvät.
  • Kurssi päätetään vanhaan tapaan LUT:lla järjestettävään lähipäivään, joka voi sisältää esim. käytännön työskentelyä, omien projektien esittelyä, tutustumista LUT:n tutkimukseen & opetukseen jne.
  • Kurssin ajoitus säilytetään kutakuinkin nykyisellään (helmi-toukokuu), jolloin lukioissa tapahtuvalle työskentelylle löytyy paremmin tilaa. Päätöspäivä ajoittunee jälleen toukokuulle.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Johanna Naukkarinen
johanna.naukkarinen@lut.fi
p. 040 6853134

Suunnittelija
Tarja Sipiläinen
tarja.sipilainen@lut.fi
p. 0400 218 877