Hakeminen Prosessikemian DI-ohjelmaan

Diplomi-insinöörin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto) laajuus on 120 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi tässä Prosessikemian DI-ohjelmassa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Opiskelu tapahtuu yliopiston perusopetuksen lukujärjestyksen mukaisesti Lappeenrannassa. Erillistä ilta- tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Hakukelpoisuus

Prosessikemian DI-ohjelmaan voit hakea mikäli olet suorittanut

 • suomalaisen tekniikan alan yliopistotutkinnon (alempi tai ylempi)
 • suomalaisen tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK)
 • ulkomaisen tekniikan alan korkeakoulututkinnon, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Tutkinnossa on oltava vähintää 60 opintopistettä tekniikan alan opintoja.
 • suomalaisen muun kuin tekniikan alan yliopistotutkinnon (alempi tai ylempi) tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

HUOM!  Kaikissa tutkinnoissa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 24 opintopistettä sellaisia kyseisen tekniikan alan opintoja, jotka antavat valmiuksia opiskella kyseisellä tekniikan alalla. Myös muut kuin hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvat korkeakouluopinnot esim. opinnot avoimessa korkeakoulussa huomioidaan osana valmiuksia antavia opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä ja niistä tulee olla oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote hakemuksen liitteenä. Yli 15 vuotta vanhemmat suoritukset eivät ole kelpoisia elleivät ne kuulu tutkintoon. Mahdolliset opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2017 mennessä. Virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 4.8.2017 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan kemiantekniikan koulutusohjelmaan Prosessikemian DI-ohjelmaan. Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa valitaan hakupapereiden perusteella hakijat haastatteluun. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista hakupapereiden ja haastattelun yhteispisteiden perusteella. Maksimipisteet ovat 37 pistettä.

1) Esivalinta, max 17 pistettä

Aiemmat opinnot (max 12 pistettä)

Kemiantekniikkaa tukevat opinnot (max 6 pistettä)
Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä amk- tai yliopistotasoisia opiskelua tukevia kemian ja kemiantekniikan opintoja. Opinnäytetöitä ja harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja. Aiemmat opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • 24 - 30 opintopistettä = 2 pistettä
 • 31 - 40 opintopistettä = 3 pistettä
 • 41 - 59 opintopistettä = 4 pistettä
 • 60 opintopistettä tai enemmän = 6 pistettä

Matematiikan ja fysiikan opinnot (max 6 pistettä)
Hakijan aiemmat amk- tai yliopistotasoiset matematiikan ja fysiikan opinnot pisteytetään seuraavasti:

 • 24 - 40 opintopistettä = 3 pistettä
 • 41 opintopistettä tai enemmän = 6 pistettä

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintojaksoista pois lukien opinnäytetyö. Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeerisesti arvostelluista opintojaksoista pois lukien opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan todistuksen keskiarvo on välillä 2,50 - 5,00:

 • keskiarvo 2,50 - 2,99 = 1 piste
 • keskiarvo 3,00 - 3,99 = 3 pistettä
 • keskiarvo 4,00 - 5,00 = 5 pistettä

Mikäli hakijan aiempi tutkinto ei ole arvosteltu asteikolla 1-5, suhteutetaan keskiarvorajat tutkinnon arvosteluasteikkoon.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko sekä pyydetty keskiarvo.

TIEDOKSI: Muutamien ammattikorkeakoulujen opintosuoritusotteissa on aineryhmäkohtaisia arvosanoja, joita ei pidä laskea aritmeettiseen keskiarvoon mukaan. Laske keskiarvo aina yksittäisten suoritusten arvosanoista, jotta välipyöristykset eivät muuta lopputulosta.

2) Haastattelu, max 20 pistettä

Haastattelulla selvitetään hakijan motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista. Haastattelussa hakija perustelee hakemistaan Prosessikemian DI-ohjelmaan ja sitä, miten suunnitellut opinnot tukevat hakijan urasuunnitelmia sekä tuo esiin muita valintaansa puoltavia asioita. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja. Aloituspaikkamäärä on 10.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Prosessikemian DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Prosessikemia, diplomi-insinööri (2 v)" alta.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus PROSESSIKEMIA

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot muista mahdollisista korkeakouluopintojen todistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua, esim. avoimessa yliopistossa suoritetut kemian ja kemiantekniikan opinnot
 • Yhteenvedot suorittamistasi amk- tai yliopistotasoisista kemian ja kemiantekniikan opinnoista sekä matematiikan ja fysiikan opinnoista. Yhteenvedoissa tulee näkyä suoritetun opintojakson nimi, opintopisteet, missä suoritettu ja opintopistemäärä yhteensä.
 • Ansioluettelo
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Kopioiden tutkintotodistuksista ja muista mahdollisista kurssitodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisestä todistuksestasi.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Hakuaika- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2016 - 25.1.2017 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastattelut pidetään maaliskuussa viikolla 10 etäyhteydellä. Tarkemmat ohjeet saat erikseen hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähempänä haastatteluajankohtaa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2017. Hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2017 klo 9.00 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2017 julkaistavien suomenkielisten maisteriohjelmien tulosten osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2017 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312