Hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelmaan

AIKATAULUSTA: Henkilökohtaiset haastattelut pidetään yliopistolla 15.-16.3.2018. Hakijat saavat tiedon omasta tarkasta ajastaan sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen haastattelutilaisuutta.

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tässä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelmassa se on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen.

Hakukelpoisuus

Voit hakea, mikäli olet

 • Insinööri (AMK)
 • Tekniikan kandidaatti
 • Diplomi-insinööri (muu kuin tuotantotalouden)*
 • Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen, mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa.

* Tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneet eivät ole hakukelpoisia - eivät DI-tutkinnolla, eivätkä tuotantotalouden DI-tutkintoon sisältyvällä kandidaatin tutkinnolla. Tuotantotalouden DI-tutkinnon suorittaneeksi katsotaan "tuotantotalous" nimisestä koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoa tuotantotalouden koulutusohjelmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Vaiheessa I valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään tutkintotodistuksen pisteytyksen (vaihe I) ja haastattelun (vaihe II) yhteispistemäärän perusteella. Enimmäispistemäärä on 80. Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava vähintään 50 % mahdollisista enimmäispisteistä. Tasapisteisiin päädyttäessä haastattelupisteet ratkaisevat valinnan.

Vaihe I: Tutkintotodistuksen pisteytys (enintään 40 pistettä)

Hakuperusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista mukaan lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista mukaan lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan aritmeettinen keskiarvo on välillä 3-5:

 • 3,00 - 3,24 = 10 pistettä
 • 3,25 - 3,49 = 15 pistettä
 • 3,50 - 3,74 = 20 pistettä
 • 3,75 - 3,99 = 25 pistettä
 • 4,00 - 4,24 = 30 pistettä
 • 4,25 - 4,49 = 35 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 40 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

HUOM! Hakea voi vaikka pyydetty keskiarvo jäisi alle 3 - siitä ei vaan saa pisteitä.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Vaihe II: Haastattelu (enintään 40 pistettä)

Hakijoita kutsutaan haastatteluun I-vaiheen pisteiden perusteella. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota (mm. sisäinen ja ulkoinen motivaatio, kiinnostus alaan liittyen, kyky luoda ja nähdä merkitys omalle osaamiselle ja työlle, tavoitteellisuus jne.) ja soveltuvuus ohjelmaan (mm. aiemmin suoritetut tuotantotalouteen liittyvät opinnot, aiempi kokomus alalta jne.).

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Aloituspaikkoja tähän DI-ohjelmaan on 20. Ohjelman ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto, diplomi-insinööri (2 v)" alta. Hakulomake aukeaa 1.12.2017 klo 8.00.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus SOTE-DI

Vaadittavat liitteet:

 • Kahden henkilön oikeaksi todistama kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyy suoritetut opintojaksot arvosanoineen. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta, mutta kuitenkin 31.7.2018 mennessä valmistuvalta, tarvitaan oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Ansioluettelo, joka sisältää mm. aiemmin suoritetut tuotantotalouteen liittyvät opinnot ja aiemman kokemuksen alalta. Alkuperäiset todistukset edellä mainituista on oltava valmis esittämään haastattelussa.
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat saavat ohjeet hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse) viimeistään viikkoa ennen haastattelutilaisuutta. Henkilökohtaiset haastattelut pidetään yliopistolla 15.-16.3.2018.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.