Hakeminen Industrial IoT -ohjelmaan

Ajankohtaista

Opiskelijavalinta ko. koulutukseen on tehty syksyllä 2018 alkaneisiin opintoihin. Alla olevat tiedot koskevat jo päättynyttä vuoden 2018 hakua. Vuonna 2019 ei ole hakua.

Hakukelpoisuus

Voit hakea tähän ohjelmaan, mikäli olet jo suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi): tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto: insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa.
 4. Muu kuin tekniikan alan suomalainen yliopistotutkinto tai muu kuin tekniikan alan suomalainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 5. Insinööri (opistoinsinööri)

Keskeneräisellä tutkinnolla et voi hakea. LUT:lla on oikeus päättää, täyttävätkö tutkinto tai tutkinnon myöntänyt korkeakoulu kelpoisuuskriteerit.

Huomioi lisäksi hakukelpoisuuteen liittyen

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava opistoinsinööri-, amk- tai yliopistotasoisia sähkötekniikan, elektroniikan, automaatiotekniikan, säätötekniikan, tietotekniikan tai ohjelmistotekniikan opintoja. LUT:lla on oikeus päättää, täyttävätkö opinnot kelpoisuuskriteerit.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan valintajärjestykseen opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella ja valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista esivalintapisteiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 7 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 17 pistettä.

1) ESIVALINTA

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon aritmeettinen keskiarvo pisteytetään seuraavasti:

 • keskiarvo 2,50 - 3,49 = 1 piste
 • keskiarvo 3,50 - 4,49 = 3 pistettä
 • keskiarvo 4,50 tai yli = 5 pistettä

Mikäli hakijan aiempi tutkinto ei ole arvosteltu asteikolla 1-5, suhteutetaan keskiarvorajat 5-portaiselle asteikolle. Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintojaksoista mukaan lukien opinnäytetyö. Alle 2,50 keskiarvosta ei saa pisteitä.

HUOM! Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Työkokemus (max 2 pistettä)

Ohjelmaan soveltuva, sähkötekniikan, automaatiotekniikan, elektroniikan, tietotekniikan tai ohjelmistotekniikan alaan liittyvä työkokemus pisteytetään seuraavasti:

 • työkokemusta alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • työkokemusta 1 – 2 vuotta =1 piste
 • työkokemus yli 2 vuotta = 2 pistettä

Hakuajan loppuun mennessä kertynyt työkokemus huomioidaan valinnassa.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Hakijat valitaan haastatteluun esivalinnan pisteiden perusteella. Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista tavoiteajan puitteissa. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja. Voidakseen tulla valituksi hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 5 pistettä.

Muuta huomioitavaa

Varasijamenettely ei ole käytössä tässä opiskelijavalinnassa.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen koulutukseen Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy Opintopolusta Industrial Iot:n koulutussivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Industrial Iot, diplomi-insinööri (2 v), muuntokoulutus" alta. Vuonna 2019 ei ole hakua tähän ohjelmaan.

 • Täytä sähköinen hakemus ja liitä siihen samalla kertaa mukaan myös sähköiset liitteet pdf-muodossa - lähetä hakemus Opintopolku.fi:ssä. Hakemusta et pysty välitallentamaan.

Hakemuksen lähettäminen edellyttää liitteitä:

 • Pakollinen: Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen (todistuksen Diploma Supplement -sivuja ei tarvita suomalaisista tutkinnoista).
 • Valinnainen: Kopio mahdollisesta erillisestä opintotodistuksesta, joka on sähkötekniikan, elektroniikan, automaatiotekniikan, säätötekniikan, tietotekniikan tai ohjelmistotekniikan opintoja (kuitenkin opistoinsinööri-, amk- tai yliopistotasoinen suoritus, esim. avoimessa yliopistossa suoritettu opintojakso).
 • Valinnainen: Kopio mahdollisesta alaan liittyvästä työtodistuksesta (tarvitaan max. reilun kahden vuoden ajalta).

Haku- ja valinta-aikataulu

Vuonna 2019 ei ole hakua.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173