Hakeminen Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC), Turku

AIKATAULUSTA: Sähköpostit on lähetetty haastatteluvaiheeseen sijoittuneille hakijoille perjantaina 23.2.2018. Haastatteluvaiheeseen sijoittuneet saivat tarkat ohjeet ja linkin haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

 • Konetekniikkaan hakeneet: Haastatteluvaiheeseen sijoittuneille lähetettiin sähköposti ohjeineen perjantaina 23.2.2018. Haastatteluvideo tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika viestistäsi).
 • Sähkötekniikkaan hakeneet: Haastatteluvaiheeseen sijoittuneille lähetettiin sähköposti ohjeineen perjantaina 23.2.2018. Haastatteluvideo tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika viestistäsi).

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan MEC & ELEC (120 op). Ohjelmasta voi syventymiskohteesta riippuen valmistua joko konetekniikan tai sähkötekniikan diplomi-insinööriksi.

 • Ilmoita hakulomakkeella, haetko opiskelemaan kone- vai sähkötekniikkaa. Voit hakea vain toiseen näistä.

Hakukelpoisuus

Voit hakea tähän ohjelmaan, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti).
 4. Muu suomalainen yliopistotutkinto tai muu suomalainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 5. Insinööri

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen (esim. konetekniikan diplomi-insinööri ei voi hakea konetekniikkaan tässä opiskelijavalinnassa).

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

Huomioi lisäksi hakukelpoisuuteen liittyen

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava opistoinsinööri-, amk- tai yliopistotasoisia kone- tai sähkötekniikan opintoja. Voidakseen tulla valituksi sähkötekniikan syventymiskohteeseen hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Opintopisteet tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Informaatioteknologian tms. opintoja ei lueta sähkötekniikan opinnoiksi. LUT:lla on oikeus päättää, täyttävätkö opinnot kelpoisuuskriteerit.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2018 mennessä. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 3.8.2018 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan valintajärjestykseen opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella ja valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista esivalintapisteiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 7 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 17 pistettä.

1) ESIVALINTA

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon keskiarvo muodostuu kaikkien numeerisesti arvosteltujen tutkintoon kuuluvien opintojaksojen, pois lukien opinnäytetyö, aritmeettisesta keskiarvosta skaalattuna arvosteluasteikolle 1-5. Alle 2,50 keskiarvosta ei saa pisteitä.

Työkokemus (max 2 pistettä)

Ohjelmaan soveltuva, alaan liittyvä työkokemus pisteytetään seuraavasti:

 • työkokemusta alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • työkokemusta 1 – 2 vuotta =1 piste
 • työkokemus yli 2 vuotta = 2 pistettä

Hakuajan loppuun mennessä kertynyt työkokemus huomioidaan valinnassa.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Hakijat valitaan haastatteluun esivalinnan pisteiden perusteella. Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista valitsemassaan ohjelmassa tavoiteajan puitteissa. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Aloituspaikkoja on konetekniikkaan 20 ja sähkötekniikkaan 20. Ohjelman ei tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC, Turku) Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma (MEC & ELEC, Turku), diplomi-insinööri (2 v)" alta hakukohteittain. Hakulomake aukeaa 1.12.2017 klo 8.00.

 • Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi:ssä
 • Tulosta lähettämäsi hakulomake
 • Postita tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta
 • Merkitse kuoreen tunnus MEC & ELEC

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta tarvitaan oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Kopiot muista opintotodistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua (opistoinsinööri-, amk- tai yliopistotasoisista)
 • Kopio alaan liittyvästä työtodistuksesta (tarvitaan max. reilun kahden vuoden ajalta)
 • Ansioluettelo, johon työkokemuksen ajankohdat on selvästi merkitty.
 • Opintopolku.fi:ssä lähetetyn hakulomakkeen tulostus.

Kopioiden tutkinto- ja opiskelutodistuksista liitteineen sekä työtodistuksista tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 1.12.2017 - 24.1.2018 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Haastatteluvaiheeseen sijoittuvat hakijat ovat saaneet tarkat ohjeet ja linkin haastatteluvideon tekoon hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (vain sähköpostitse) seuraavasti:

 • Konetekniikkaan hakeneet: Sähköposti haastatteluvaiheeseen sijoittuneille lähetettiin 23.2.2018. Haastatteluvideo tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika tulevasta sähköpostista erikseen).
 • Sähkötekniikkaan hakeneet: Sähköposti haastatteluvaiheeseen sijoittuneille lähetettiin 23.2.2018. Haastatteluvideo tulee palauttaa viimeistään 11.3.2018 (tarkista viimeisen palautuspäivän kellonaika viestistäsi).

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos 12.4.2018 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2018 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6). Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä.

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Oikaisupyyntö

Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyvät tiedustelut: katso yhteystiedot sähköpostitse saamastasi tulosilmoituksesta.

Opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle osoitettavalla kirjallisella oikaisupyynnöllä. 12.4.2018 julkaistavan opiskelijavalinnan tuloksen osalta oikaisupyyntöaika päättyy 27.4.2018 klo 12.00. Lisätiedot oikaisupyyntöohjeesta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312