Hakeminen Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC), Turku

AJANKOHTAISTA: Seuraava haku maisteriohjelmaan on vuodenvaihteessa 2019-2020. Tulevan haun valintaperusteet ja aikataulut  päivitetään tälle sivulle syys-lokakuussa.

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan MEC & ELEC (120 op). Ohjelmasta voi syventymiskohteesta riippuen valmistua joko konetekniikan tai sähkötekniikan diplomi-insinööriksi.

 • Valitse hakulomakkeella, haetko opiskelemaan konetekniikkaa (MEC) vai sähkötekniikkaa (ELEC). Voit hakea vain toiseen näistä.

Hakukelpoisuus

Voit hakea tähän ohjelmaan, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi*)
 2. Suomalainen tai EU/EEA-maassa suoritettu tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK**)
 3. Ulkomainen tekniikan alan yliopistotutkinto, mikä asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden hakea suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon tulee laajuudeltaan (180 opintopistettä) ja kestoltaan (3-4 vuotta) vastata suomalaista tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti)
 4. Suomalainen muu kuin tekniikan alan yliopistotutkinto tai suomalainen muu kuin tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

* Aiemmin suoritettu ylempi tekniikan alan yliopistotutkinto (diplomi-insinööri) ei estä hakemasta mutta hakuperusteena käytetään tekniikan alan alempaa yliopistotutkintoa (tekniikan kandidaatti). Poikkeus tähän on sellainen ylempään yliopistotutkintoon johtava koulutus, johon ei kuulu alempaa yliopistotutkintoa, esim. Suomessa ennen vuotta 2008 ja kaksiportaista tutkintojärjestelmää suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot.

* Saman alan koulutusohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri ei ole hakukelpoinen (esim. konetekniikan diplomi-insinööri ei voi hakea konetekniikkaan tässä opiskelijavalinnassa).

** Aiemmin suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto insinööri (ylempi AMK) ei estä hakemista mutta hakuperusteena käytetään alempaa insinööri (AMK) -tutkintoa, jos hakijalla sellainen on.

Huomioi lisäksi hakukelpoisuuteen liittyen

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoisia kone- tai sähkötekniikan opintoja sen mukaan kumpaan syventymiskohteeseen hakee.

 • Voidakseen tulla valituksi sähkötekniikan syventymiskohteeseen hakijalla on oltava vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Opintopisteet tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.  Informaatioteknologian tms. opintoja ei lueta sähkötekniikan opinnoiksi. Opinnäytetöitä tai harjoittelua ei huomioida osana aiempia opintoja.

LUT:lla on oikeus päättää, täyttävätkö opinnot kelpoisuuskriteerit.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Myös keskeneräisellä tutkinnolla voit hakea, mutta tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2019 mennessä. Kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta tulee toimittaa 5.8.2019 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan valintajärjestykseen opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella ja valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista esivalintapisteiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 7 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 17 pistettä.

1) ESIVALINTA

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakuperusteena olevan tutkinnon aritmeettinen keskiarvo lasketaan kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintosuorituksista POIS lukien opinnäytetyö.

Keskeneräisellä tutkinnolla haettaessa lasketaan opintosuoritusotteesta aritmeettinen keskiarvo hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista, numeerisesti arvostelluista opinnoista POIS lukien mahdollinen opinnäytetyö.

Keskiarvot pisteytetään seuraavasti, kun todistuksen asteikko on 5-portainen ja hakijan aritmeettinen keskiarvo on välillä 2,50 - 5:

 • 2,50 - 2,99 = 1 piste
 • 3,00 - 3,49 = 2 pistettä
 • 3,50 - 3,99 = 3 pistettä
 • 4,00 - 4,49 = 4 pistettä
 • 4,50 - 5,00 = 5 pistettä

Muut kuin 5-portaiset asteikot suhteutetaan tähän pisteytystapaan.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa tutkinnon arvosteluasteikko ja pyydetty keskiarvo. Keskiarvo lasketaan yksittäisten suoritusten arvosanoista, ei aineryhmistä tms. opintokokonaisuuksista ja se ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Työkokemus (max 2 pistettä)

Ohjelmaan soveltuva, alaan liittyvä työkokemus pisteytetään seuraavasti:

 • työkokemusta alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • työkokemusta 1 – 2 vuotta =1 piste
 • työkokemus yli 2 vuotta = 2 pistettä

Hakuajan loppuun mennessä kertynyt työkokemus huomioidaan valinnassa.

Työkokemusta laskettaessa osa-aikatyö otetaan huomioon työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyössä 0,8 x työsuhteen kesto).

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Hakijat valitaan haastatteluun esivalinnan pisteiden perusteella. Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista valitsemassaan ohjelmassa tavoiteajan puitteissa. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Samalla hakukierroksella voit hakea enintään kahteen LUT:n suomenkieliseen DI-ohjelmaan ja enintään kahteen englanninkieliseen DI-ohjelmaan. Valinnassa ei käytetä varasijoja. Ohjelmassa on aloituspaikkoja konetekniikkaan (MEC) korkeintaan 20 ja sähkötekniikkaan korkeintaan 20.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC, Turku) Opintopolku.fi -palvelusta. Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen alta: "Maisterihaku, Konetekniikka MEC, Turku, diplomi-insinööri (2 v)" tai "Maisterihaku, Sähkötekniikka ELEC, Turku, diplomi-insinööri (2 v)". Valitse kumpaan koulutukseen haet.

 • Vastaa kysymyksiin ja lataa pyydetyt liitteet sähköiselle hakulomakkeelle sekä lähetä sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa.
 • Varaudu täyttämään hakulomake yhdellä kertaa. Lomaketta ei voi välitallentaa.
 • Lataa liitteet hakemukselle sähköisessä muodossa (pdf, jpg tai png) siten, että esim. tutkintotodistuksesi eri sivut tulevat peräkkäin oikeassa sivujärjestyksessä samaa pdf-tiedostoon (Diploma Supplement -sivuja ei tarvita).
 • Nimeä liitetiedostosi selvästi esim. Tutkintotodistus-insinööri-amk-2000-05-31, Opintosuoritusote-keskeneräisestä-tutkinnosta-2018-12-03, Työtodistus-työnantaja-kesto-3v-2kk-1pv, Muu-opiskelutodistus-avoin-yliopisto.
 • Muista tarkistaa liitteiden luettavuus ennen kuin lataat ne hakemukseen.
 • Saat vahvistusviestin hakemuksella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun hakemuksesi lähettäminen on onnistunut.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevalta tarvitaan oppilaitoksen varmentama opintosuoritusote korkeintaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista opinnoista
 • Kopiot muista opintotodistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua (alan amk- tai yliopistotasoiset opinnot esim. avoimen yliopiston opinnot)
 • Kopio alaan liittyvästä työtodistuksesta (tarvitaan korkeintaan reilulta 2 vuodelta, koska sillä saa jo täydet työkokemuspisteet). Työtodistuksen kopion tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistama. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi. Merkinnät voi kirjoittaa kopioitujen sivujen alareunaan tai marginaaliin.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on 3.12.2018 - 23.1.2019 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää Oma opintopolku -palvelussa hakuajan kuluessa tai viimeistään 7 päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

MEC: Ohjelman konetekniikan (MEC) opiskelijavalinta on edennyt ja haastatteluvaiheeseen sijoittuneet ovat saaneet perjantaina 15.2.2019 sähköpostiinsa linkin haastatteluvideon tekemiseksi (linkin voimassaoloaika ilmenee ko. viestissä). He, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saivat asiasta tiedon sähköpostiinsa maanantaina 18.2.2019.

ELEC: Ohjelman sähkötekniikan (ELEC) opiskelijavalinta on myös edennyt ja haastatteluvaiheeseen sijoittuneet ovat saaneet perjantaina 22.2.2019 sähköpostiinsa linkin haastatteluvideon tekemiseksi (linkin voimassaoloaika ilmenee ko. viestissä). He, jotka eivät sijoittuneet haastatteluvaiheeseen saivat asiasta tiedon sähköpostiinsa maanantaina 25.2.2019.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan virallinen valinnan tulos 15.4.2019 (ko. päivän aikana) sähköpostitse. Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 15.4.2019 ilmoitustaululla yliopiston ala-aulassa ja Opiskelemaan valitut -verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

LUT-yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173