Hakeminen Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC), Turku

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) aloittaa diplomi-insinöörien koulutuksen Turussa 27.10.2017.

Opiskelijat hyväksytään suorittamaan diplomi-insinöörin tutkintoa Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan MEC & ELEC (120 op). Ohjelmasta voi suuntautumisvaihtoehdosta riippuen valmistua joko konetekniikan tai sähkötekniikan diplomi-insinööriksi.

Hakuaika ohjelmaan on 30.8 - 29.9.2017 klo 15.00.

Linkki hakulomakkeeseen: Hakulomake Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC)

Hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen jollakin seuraavista tutkinnoista:

 • suomalainen tekniikan alan yliopistotutkinto (alempi tai ylempi): TkK, DI
 • suomalainen tai ulkomainen tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi): insinööri (AMK) tai insinööri (ylempi AMK)
 • ulkomainen tekniikan alan alempi yliopistotutkinto (vastaa suomalaista TkK tutkintoa)
 • muu suomalainen yliopistotutkinto tai suomalainen ylempi ammattikorkeakoulututkinto: muu kuin tekniikan alan ylipistotutkinto (alempi tai ylempi) tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • insinööri

HUOM! Keskeneräisellä tutkinnolla ei voi hakea. LUT:lla on oikeus päättää, täyttävätkö tutkinto tai tutkinnon myöntänyt korkeakoulu kelpoisuuskriteerit.

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava opistoinsinööri-, amk- tai yliopistotasoisia kone- tai sähkötekniikan opintoja.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakupapereiden perusteella ja valitaan haastatteluun kutsuttavat. Lopullinen valinta tehdään haastatelluista hakijoista hakupapereiden ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. Maksimipistemäärä esivalinnassa on 7 pistettä. Esivalinnan ja haastattelun yhteispistemäärä on maksimissaan 17 pistettä.

Voidakseen tulla valituksi hakijalla on oltava kone- tai sähkötekniikan opintoja. LUT:lla on oikeus päättää, täyttävätkö opinnot kelpoisuuskriteerit.

1) ESIVALINTA

Opintomenestys (max 5 pistettä)

Hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon aritmeettinen keskiarvo pisteytetään seuraavasti:

 • keskiarvo 4,5 tai yli = 5 pistettä
 • keskiarvo 3,5 - 4,49 = 3 pistettä
 • keskiarvo 2,5 - 3,49 = 1 piste

Mikäli hakijan aiempi tutkinto ei ole arvosteltu asteikolla 1-5, suhteutetaan keskiarvorajat 5-portaiselle asteikolle. Keskiarvo on aritmeettinen keskiarvo kaikista numeerisesti arvostelluista tutkintoon kuuluvista opintojaksoista pois lukien opinnäytetyö.

Työkokemus (max 2 pistettä)

Ohjelmaan soveltuva, alaan liittyvä työkokemus pisteytetään seuraavasti:

 • työkokemusta alle 1 vuosi = 0 pistettä
 • työkokemusta 1 – 2 vuotta =1 piste
 • työkokemus yli 2 vuotta = 2 pistettä

Hakuajan loppuun mennessä kertynyt työkokemus huomioidaan valinnassa.

2) HAASTATTELU (max 10 pistettä)

Hakijat valitaan haastatteluun esivalinnan pisteiden perusteella. Haastattelulla selvitetään hakijan soveltuvuutta, motivaatiota ja edellytyksiä suoriutua opinnoista. Hakijan motivaatiota ja opiskelumahdollisuuksia voidaan arvioida ohjelmakohtaisten kysymysten perusteella. Lisäksi arvioidaan hakijan kieli- ja viestintätaitoja.

Muuta huomioitavaa

Aloituspaikkamäärä on enintään 40 opiskelijaa. Varasijamenettely ei ole käytössä maisteriohjelman opiskelijavalinnassa.

Vaatimus suomen kielen taidosta

Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 5-6).

Poikkeuksena yllä olevaan ovat hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.

Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Hakulomake

Linkki hakulomakkeeseen: Hakulomake Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelmaan (MEC & ELEC)

 • Postita täyttämäsi ja tulostamasi hakulomake yhdessä vaadittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta.
 • Merkitse kuoreen tunnus MEC & ELEC

Toimita hakemuksesi mukaan seuraavat liitteet:

 • Kopio hakukelpoisuuden antavasta tutkintotodistuksesta mukaan lukien todistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen
 • Kopiot muista opintotodistuksista, jotka tukevat ko. ohjelmassa opiskelua
 • Kopio alaan liittyvästä työtodistuksesta (tarvitaan max. kahden vuoden ajalta)
 • Ansioluettelo, jossa voi näkyä koko työhistoria
 • Lisäksi muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.

Kopioiden tutkintotodistuksesta liitteineen sekä työtodistuksesta tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistamia. Oikeaksi todistukset tähän suomenkieliseen opiskelijavalintaan voi tehdä esim. kaksi ystävääsi, jotka allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellä todistavat kopioiden otetun alkuperäisistä todistuksistasi.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika alkaa 30.8.2017 ja päättyy 29.9.2017 klo 15.00. Hakemuksen liitteitä voi täydentää hakuajan kuluessa. Myöhässä tulleita tai puutteellisiksi jääneitä hakemuksia ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Videohaastattelun ohjeet tullaan lähettämään hakijoille erikseen sähköpostitse haun edetessä.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 9.10.2017 klo 15.00 yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Kaikille hakijoille, sekä hyväksytyille että ei valituille, ilmoitetaan valinnan tuloksesta  myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 20.10.2017 klo 15.00 mennessä.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312