Hakeminen tekniikan väyläopintojen perusteella

Avoimen yliopiston tekniikan väylän laajuus on 30 opintopistettä, joka muodostuu opiskelijan taustasta ja suunnitteilla olevasta koulutusohjelmasta riippuen eri opintojaksoista. Opiskelijat hyväksytään tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-oikeus myönnetään diplomi-insinöörin tutkintoon asti.

Hakukelpoisuus

Kun olet suorittanut 30 opintopisteen väyläopinnot vähintään keskiarvolla 2.0, voit näiden suoritusten perusteella hakea tutkinto-opiskelijaksi tekniikan koulutusohjelmiin ilman valintakoetta.

Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen:

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluu pakollisena matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op). Muiden tekniikan koulutusohjelmien väyläopintoihin kuuluvat pakollisena matematiikka I (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht. 6 op) ja matematiikka II (osa A 3 op ja osa B 3 op, yht 6 op) sekä Mekaniikan perusteet 4 op. Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väyläopintoihin 30 opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintojaksoja. Matematiikan opinnot eivät kuulu näiden väyläopintoihin, koska ne luetaan hyväksi tekniikan kandidaatin tutkintoon aiemmalla insinööri- tai AMK-insinööritutkinnolla.

Ennen lukuvuotta 2017-2018:

Peruskoulu, lukio tai vastaavalta pohjalta väyläopintoihin kuuluivat pakollisina Matematiikka A:t (8 op) ja B:t (8 op) tai niitä lukuvuodesta 2014-2015 alkaen, lukuvuoden 2016-2017 loppuun asti korvaanneet matematiikan opintojaksot:

 • Differentaalilaskenta ja sovellukset 4 op,
 • Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op,
 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op,
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op

sekä Fysiikka L, osa 1 (5 op) sekä tarvittaessa Johdatus yliopistomatematiikkaan (3 op) kurssi. Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

Fysiikan L, osa 1:den korvaa jatkossa opintojakso Mekaniikan perusteet (4 op).

Opiskelijat, joilla on taustalla aiempi insinööri- tai AMK-insinööritutkinto, suorittavat avoimen yliopiston väylässä pakollisina Matematiikka B:t (8 op) tai niitä lukuvuodesta 2014-2015 alkaen, lukuvuoden 2016-2017 loppuun asti korvaanneet opintojaksot:

 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op
 • Funktiot. lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op

sekä tarvittaessa Johdatus yliopistomatematiikkaan (3 op). Lisäksi tutkintoon soveltuvia opintojaksoja niin, että vaadittavat 30 op täyttyy.

HUOM!

Väyläpintoihin eivät ole kelpoisia 15 vuotta vanhemmat opintosuoritukset, opinnot jotka sisältyvät johonkin toiseen tutkintoosi ja opinnnot jotka olet suoritettu silloin kuin sinulla on ollut tutkintosuoritusoikeus yliopistossa.

Avoimen yliopiston väylän kautta et voi hakea ollenkaan, jos sinulla on jo yliopistotutkinto tai sinulla on tai on ollut opiskeluoikeus jossakin yliopistossa.

Mikäli sinulla on sekä opintoviikko- että opintopistesuorituksia, muunnetaan opintoviikot opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 1.8. Muunnosta käytetään vain selvittämään vaadittujen kriteerien täyttyminen.

Hakukohteet

Hakea voit energiatekniikan, kemiantekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan, tuotantotalouden, ympäristötekniikan sekä laskennallisen tekniikan ja analytiikan kandidaattiohjelmiin. Voit esittää 3 koulutusohjelmatoivetta.

Hakulomake

Vuoden 2018 hakulomake

Vaadittavat liitteet:

 • Yliopiston varmentama opintosuoritusote suoritetuista väyläopinnoista
 • Kahden henkilön oikeaksi todentama kopio mahdollisesta aiemmasta insinööritutkinnosta (opisto/AMK)
 • Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksen saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään taitotasolla 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen) tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan tulee toimittaa kielitodistus hakemuksensa liitteeksi hakuajan loppuun mennessä. Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta.

Haku- ja valinta-aikataulu

Avoimen yliopiston opintosuoritusten perusteella voit hakea LUT:n tutkinto-opiskelijaksi kaksi kertaa vuodessa joko toukokuussa tai marraskuussa. Seuraavat haut päättyvät 31.5.2018 ja 30.11.2018 klo 15.00.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta.

Kevään haussa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus tulee voimaan seuraavan lukuvuoden alusta, kun taas syksyllä hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus alkaa kevätlukukauden alusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312