Hakeminen tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan (TIJO), Lahti

Hakukelpoisuus

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan voit hakea, mikäli olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 1. Suomalainen kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
 2. EU/EEA-maassa suoritettu amk-tasoinen liiketaloustieteellinen tutkinto: tradenomi (AMK), tradenomi (YAMK). Tradenomi (YAMK) tutkinnon suorittaneet hakevat suorittamallaan alemmalla AMK-tutkinnolla.
 3. Ulkomainen kauppatieteellisen alan alempi yliopistotutkinto
 4. Suomalainen yliopistotutkinto (poislukien kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet)
 5. Suomalainen muu ammattikorkeakoulututkinto (alempi tai ylempi) tai ulkomainen muu yliopistotutkinto (alempi tai ylempi). Kohdan 5 hakijoilla tulee olla hakuaikana voimassa oleva Graduate Management Admission Test (GMAT) tulos vähintään 550 pistettä (Total Score) tai Graduate Records Examination (GRE) -testi vastaavalla tuloksella.

Voit hakea maisteriohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tutkinto, jolla haet on valmis 31.7.2019 mennessä. Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta 5.8.2019 klo 15.00 mennessä LUT:n hakupalveluihin.
 • Keskiarvosi on vähintään 3,0 (asteikolla 1-5).
 • Olet suorittanut liiketaloustieteellisiä* opintoja vähintään 24 opintopistettä. Suomalaiset yliopistotasoiset opintoviikkosuoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1.8 ja amk-tasoiset kertoimella 1,5. Yli 15 vuotta vanhoja opintosuorituksia ei huomioida valinnassa, mikäli ne eivät sisälly tutkintoon.
 • Ulkomaisella kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnolla hakevalla tulee olla suoritettuna liiketaloustieteellisiä opintoja vähintään 80 opintopistettä, vähintään kolmesta eri liiketaloustieteellisestä* oppiaineesta.

 *Valinnassa huomioitaviin liiketaloustieteellisiin opintoihin lasketaan mukaan yliopisto- ja amk-tasoiset opinnot mm. laskentatoimen, rahoituksen, markkinoinnin, johtamisen ja organisaatioiden, yritysjuridiikan, kansantaloustieteen, hankintojen johtamisen, logistiikan, toimitusketjujen hallinnan tai tietojohtamisen alalta.

Huom! Opintojen hyväksymisestä liiketaloustieteellisiksi opinnoiksi ei anneta lausuntoja  etukäteen.

 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan.Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 6). Tiedot yleisen kielitutkinnon suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta. Poikkeuksena tähän ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos on suorittanut hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä.
 • Aiemmin LUT:n TIMO/DIGI-ohjelmasta valmistuneet eivät voi hakea tähän maisteriohjelmaan.
 • Et ole valmistunut tai valmistu kauppatieteiden maisteriksi ennen nyt haettavien opintojen alkamista.
   
 • Samalla hakukierroksella voit hakea yhteen LUT:n kauppatieteiden suomenkieliseen ja yhteen kauppatieteiden englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Yhdellä hakemuksella voi hakea vain yhteen ohjelmaan. Molempiin ohjelmiin tulee toimittaa erillinen hakulomake liitteineen.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Esivalinnassa valitaan hakupapereiden (opintomenestys ja työkokemus) perusteella  osa hakijoista valintakokeeseen. Lopullinen valinta tehdään esivalinnasta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella. Valinnassa ei käytetä varasijoja.

Eri osa-alueet pisteytetään seuraavasti:

Opintomenestys (max 10 pistettä)

 • Laske tutkintosi aritmeettinen keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella. Ota keskiarvoon mukaan kaikki todistuksessa olevat numeroilla arvostellut opintosuoritukset.  Myös päättötyön arvosana lasketaan mukaan.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevat laskevat keskiarvon kaikista hakuajan päättymiseen mennessä suoritetuista numeroin arvostelluista opintosuorituksista.
 • Keskiarvo vaikuttaa hakupisteisiin kaavalla ka*2 pistettä = hakupisteet (esim. 3,75 *2 p = 7,5 p). Jos tutkintosi ei ole 5-portaisella asteikolla arvioitu, suhteutetaan keskiarvo tutkinnon arvosteluasteikkoon.

Työkokemus (max 5 pistettä)

 • Valinnassa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertynyt työkokemus, joka on hankittu hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon valmistumisen jälkeen. Työkokemus pisteytetään siten, että jokaisesta täydestä 2 vuodesta työkokemusta saa 1 pisteen, 10 vuoden työkokemukseen saakka.
 • Laske työkokemuksesi kesto ja ilmoita ansioluettelossa jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät ja kesto sekä se, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työkokemuksen kestoa laskettaessa työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella (esim. 80 % osa-aikatyö: kerroin 0,8).

Valintakoe (max 30 pistettä)

 • Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnassa parhaiten menestyneet hakijat esivalinnassa saadun yhteispistemäärän osoittamassa järjestyksessä.
 • Valintakoekirjallisuus julkistetaan viikolla 2.
 • Valintakoe järjestetään Lahdessa viikolla 10 tai 11. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.
 • Valintakoekysymykset/-tehtävät tulevat suomeksi ja suomeksi pyydetään vastaamaan.

Hakulomake

Löydät hakulomakkeen Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana (linkki lisätään tähän myöhemmin).

Täytä hakulomake -painike löytyy aukeavan sivun oikeasta laidasta hakukohteen nimen "Maisterihaku, Tietojohtaminen ja johtajuus, Lahti, kauppatieteiden maisteri (2 v)" alta. Hakulomake avautuu 3.12.2018 klo 8.00.

Hakulomake liitteineen lähetetään sähköisesti. Varauduthan täyttämään hakulomakkeen yhdellä kertaa ja lisäämään  liitteet pdf-muotoisina. Huolehdi, että jokaisessa liitteessä on nimesi. Lomaketta ei voi välitallentaa. Saat sähköpostiisi vahvistuksen onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta.

Vaadittavat liitteet:

 • Kopio hakuperusteena käytettävästä tutkintotodistuksesta mukaan lukien tutkintotodistuksen liitesivut, joista näkyvät suoritetut opintojaksot arvosanoineen.
 • Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee laittaa oppilaitoksen varmentama todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista.
 • Selvitys työkokemuksesta - ansioluettelo, johon olet merkinnyt jokaisen erillisen työtehtävän alku- ja loppupäivämäärät, keston sekä sen, onko kyseessä kokoaika- vai osa-aikatyö. Osa-aikatyö huomioidaan työn osa-aikaisuutta vastaavalla kertoimella.
 • Työtodistuksista kopiot, jotka ovat kahden henkilön oikeaksi todistamia.
 • Opintosuoritusote/-otteet liiketaloustieteellisistä opinnoista. Alleviivaa opintosuoritusotteelta suorittamasi liiketaloustieteelliset opinnot (vähintään 24 op).
 • Todistus suomen kielen taidosta. Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä suorittaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Todistukseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon suorittaminen suomen kielessä vähintään tasolla 5 (ylin taso on 6). Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi tai jos hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu suomen kielellä.
 • Todistus GMAT- tai GRE-testistä. Huom. tämä koskee vain suomalaisella ammattikorkeakoulututkinnolla hakevia (poislukien tradenomi ja tradenomi YAMK -tutkinnon suorittaneet) ja ulkomaisella yliopistotutkinnolla hakevia (poislukien ulkomaisen kauppatieteellisen alan tutkinnon suorittaneet). GRE General-testin osa-alueiden tuloksien on oltava vähintään seuraavat: Verbal Reasoning 152, Quantitative Reasoning 152 ja Analytical Writing 3,0.

Katso kaikkia suomenkielisiä maisteriohjelmia koskevat yhteiset ohjeet kohdasta Hakeminen opintopolku.fi -palvelussa.

Haku- ja valinta-aikataulu

Hakuaika on  3.12.2018 - 24.1.2019 klo 15.00. Liitteitä voi täydentää hakuajan aikana tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa hakuajan päättymisestä.

Osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Valinnan tulos julkistetaan 15.4.2019 hakupalveluiden ilmoitustaululla ja yliopiston verkkosivuilla niiden osalta, jotka ovat siihen antaneet suostumuksensa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312
puh. 046 9209 173