Energiatekniikan opintojen sisältö ja rakenne

LUT:ssa energiatekniikan tutkimus ja koulutus pohjautuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Tarjoamme maamme kattavinta energiatekniikan opetusta sekä ainutlaatuista ydinvoimatekniikan koulutusta.

Panostamme koulutuksen kehittämiseen työelämän näkökulmasta. Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Esimerkiksi LUT:ssa ydinvoimatekniikan tutkimuksessa ja opetuksessa painotetaan erityisesti ydinturvallisuutta. Merkittävä osa suomalaisista energia-alan diplomi-insinööreistä ja tohtoreista on saanut oppinsa Lappeenrannassa.

Katso video: Hilla Kinnunen vertaili mahdollisuuksia opiskella energia-alaa ja valitsi LUT:n järjellä ja tunteella. Nuori kangasniemeläinen haluaa olla mukana muuttamassa maailmaa kestävämpään suuntaan. 

Mitä energiatekniikassa opiskellaan?

Energiatekniikan opinnot kattavat energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Energiaa voidaan tuottaa muun muassa auringosta, tuulesta, öljystä, kivihiilestä, ydinvoimasta ja biomassasta, kuten puusta.

Opintojesi kantavia teemoja ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Koulutuksesi pohjana ovat kolme energiatekniikan keskeistä osaamisaluetta:

 1. energiatekniikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruuteen vaikuttavat toimintaperiaatteet,
 2. energian muuntaminen sekä
 3. energian muuntamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. Energian muuntamisessa on kyse luonnon energiavarojen, kuten veden, tuulen tai biomassan muuttamisesta ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi eli esimerkiksi lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Perehdyt muun muassa lämmönsiirtoon, nesteiden sekä kaasujen virtauksiin ja niissä tapahtuviin ilmiöihin sekä energiantuotannon ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan. Myös voimalaitosten tekniikka ja turvallinen käyttö, uusiutuva energia sekä energialiiketoiminta tulevat sinulle tutuiksi.

Perehdyt tehokkaisiin, edullisiin ja vähän energiaa kuluttaviin sekä ympäristöystävällisiin energian tuotanto- ja jakelujärjestelmiin. Opit ymmärtämään, miten paljon energian tuottaminen, jakelu ja käyttö aiheuttavat päästöjä sekä hahmottamaan, miten Suomessa energiavaroja käytetään.

Saat valmiudet tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä esimerkiksi energiantuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä sekä prosessiteollisuudessa. Prosessiteollisuudessa, kuten vaikkapa paperitehtaalla, jalostettavaa raaka-ainetta käsitellään useassa tuotannon eri vaiheessa, joissa jokaisessa tarvitaan energiaa.

Energiatekniikan opinnoissa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan maisteriohjelmassa. LUT:sta valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon kokonaan suomeksi. Voit opiskella myös englanninkielisessä Energy Systems -maisteriohjelmassa.

Tarkemmat energiatekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Energiatekniikan opiskelu käytännössä

Energiatekniikan koulutus on rakennettu työelämän osaamistarpeita peilaten. Opintosi koostuvat teorialuennoista, laskuharjoituksista, yritysvierailuista, projekteista sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtävistä harjoitustöitä.

Harjoitustehtävät sekä projektiopinnot valmentavat sinua käytännönläheisesti työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen. Ne tukevat myös ryhmätyötaitojesi, vastuullisuutesi ja esiintymistaitojesi kehittymistä.

Luentojen ja harjoitustehtävien ohella opintoihisi sisältyy runsaasti laboratoriotyöskentelyä: opit mittamaan ja analysoimaan muun muassa lämpötilan, paineen, lämmönjohtuvuuden ja säteilyn arvoja sekä soveltamaan niitä energian tuotantoon. Samalla harjoittelet myös raportointitaitojasi.

Yhteistyö työelämän kanssa näkyy opinnoissaisi vahvimmin vierailuluentoina ja käytännönläheisinä projekteina, joita toteuteaan yhdessä alueen yritysten kanssa. Myös opetushenkilökunnalla on vahva käytännön osaaminen teollisuudesta.

Projekteissa ja sekä muissa harjoitustöissä on usein mukana myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Monialaiset opinnot lisäävät eri alojen välistä vuorovaikutusta ja kannustavat sinua erilaisten näkökulmien huomioonottamiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.

Opintojen rakenne

» Yleisopinnot (70 op)

 • Aaltoliikeoppi 3 op
 • Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4 op
 • Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3 op
 • Energiatalouden johdantokurssi 2 op
 • Energiatekniikan peruskurssi 2 op
 • Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit 3 op
 • Integraalilaskenta ja sovellukset 3 op
 • Johdatus energiatekniikan opiskeluun 1 op
 • Johdatus tekniseen laskentaan 4 op
 • Lämpöoppi 4 op
 • Mekaniikan perusteet 4 op
 • Numeeriset menetelmät I 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 6 op
 • Sähköoppi 4 op
 • Sähkötekniikan peruskurssi 3 op
 • Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op
 • Teknillisen termodynamiikan perusteet 2 op
 • Tilastomatematiikka I 3 op
 • Tuotesuunnittelu ja -mallinnus 5 op
 • Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3 op
 • Ympäristötekniikan perusteet 3 op
 • Yritystalouden perusteet 3 op

» Kieli- ja viestintäopinnot (vähintään 9 op)

 • Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä 3 op
 • Svenska för teknologer 2 op
 • Teknisk svenska 2 op
 • Yhtä vierasta kieltä 4 op

» Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot (vähintään 73 op)

 • Energianmuuntoprosessit 3 op
 • Energiatalous 4 op
 • Energiatekniikan kandaatintyön seminaari 2 op
 • Energiatekniikan kandidaatintyö 10 op
 • Energiatekniikan laboratoriotyöt 6 op
 • Energiatekniikan mittaukset 2 op
 • Lujuustekniikan perusteet 3 op
 • Lämmönsiirron harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Lämmönsiirron perusteet 3 op
 • Lämmönsiirto 3 op
 • Poltto- ja kattilatekniikan perusteet 5 op
 • Pumput, puhaltimet ja kompressorit 3 op
 • Teknillinen termodynamiikka 5 op
 • Termodynamiikan harjoitus- ja laboratoriotyökurssi 3 op
 • Uusiutuva energia 3 op
 • Virtaus- ja lämpövoimakoneiden työkurssi 3 op
 • Virtaustekniikka I 3 op
 • Virtaustekniikka II 2 op
 • Voimalaitosopin perusteet 4 op
 • Ydinenergian yleiskurssi 3 op

» Sivuopinnot (vähintään 20 op)

 • Sivuopinnot voi vapaasti valita LUT:n tarjonnasta tai tehdä vaihdossa/muussa yliopistossa.

» Vapaasti valittavat opinnot

 • Valinnaisia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Valinnaisiin opintoihin voi vapaasti valita LUT:n opintojaksoja, myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

Suuntautumisvaihtoehdot energiatekniikassa

Energiatekniikan kandidaatinopinnoissa suuntautumisvaihtoehtosi on energiatekniikka. Kandidaatin tutkinnon sivuopinnot voit valita muiden koulutusohjelmien tuottamista sivuopintokokonaisuuksista. Energiatekniikan opiskelijoille suositellaan sähkötekniikan, ympäristötekniikan ja konetekniikan sivuopintoja.

Maisteri-/DI-ohjelma

Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatin tutkinnon, voit jatkaa opintojasi suoraan energiatekniikan maisteriohjelmissa. LUT:sta valmistuneena energiatekniikan kandidaattina voit suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon kokonaan suomeksi. Voit opiskella myös englanninkielisessä Energy Systems -maisteriohjelmassa. Vaikka opetus ohjelmassa tapahtuu englanniksi, on joidenkin sivuaineiden ja yksittäisten opintosuoritusten suorittaminen suomen kielellä myös mahdollista.

Energy Systems

Ohjelmassa voit suuntautua bioenergiajärjestelmiin (Bio-Energy Systems) tai ydinvoimatekniikkaan (Nuclear Engineering).

Bioenergiajärjestelmien opinnoissa syvennyt eloperäisestä aineksesta saatavaan uusiutuvaan energiaan eli bioenergiaan. Perehdyt bioenergian tuotannon ja loppukäytön teknologioihin sekä biopolttoaineiden jalostukseen ja kansainväliseen kauppaan.

Ydinvoimatekniikan opinnoissa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot. Ydinturvallisuutta voit Suomessa opiskella ainostaan LUT:ssa.

Lue lisää energiatekniikan maisteriohjelman sivuilta.