Opintojen sisältö

Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma koostuu kolmesta päämoduulista:

Hitsaustekniikan ja metallituotteiden moduuli:

  • Antaa valmiudet suunnitella teräsrakenteita vaativiin kohteisiin ottaen huomioon valmistustekniset ja hitsausmetallurgiset näkökohdat.
  • Antaa valmiudet kehittää hitsaavan konepajan tuotantoa ottaen huomioon yrityksen erityispiirteet sekä tuotannon kustannus- ja laatukriteerit.

Mekatroniikan ja automaation moduuli:

  • Antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja testata pneumaattisten, hydraulisten ja mekatronisten laitejärjestelmien toimintaa virtuaalimallinnuksen keinoin.
  • Antaa valmiudet hyödyntää värähtelymekaniikkaa ja konedynamiikkaa koneensuunnittelussa.
  • Antaa valmiudet robottien ja robottijärjestelmien ohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä robottijärjestelmien käytön tehokkuuden lisäämiseen.

Sähkökäyttötekniikan moduuli:

  • Antaa valmiudet suunnitella sähköenergianmuuntojärjestelmiä mm. laivasähköjärjestelmiin ja sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin.
  • Antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja testata tehoelektroniikkajärjestelmiä, sähkömoottoreita, sähkögeneraattoreita ja sähkökäyttöjä.

Hitsaustekniikan ja metallituotteiden moduuli on tarkoitettu ensisijaisesti konetekniikan taustan omaaville opiskelijoille ja sähkökäyttötekniikan moduuli ensisijaisesti sähkötekniikan taustan omaaville opiskelijoille. Mekatroniikan ja automaation moduulissa on soveltuvia opintojaksoja kummankin taustan omaaville opiskelijoille. Myös muissa ohjelman moduuleissa harkittuja yksittäisiä ristikkäisiä opintojaksovalintoja voi tehdä opiskelijan taustasta riippumatta.

Päämoduulien lisäksi opintokokonaisuuteen sisältyy yritysyhteistyömoduuli, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoita kohdeyritykseen sitouttamisessa ja toisaalta tukea kohdeyrityksiä kone- ja sähkötekniikan kehityskohteiden läpiviennissä. Kehityskohteet voivat olla esimerkiksi koneensuunnittelun tai tuotantotekniikan aihepiireistä tai käsitellä teho-elektroniikkaa, sähkökäytön ratkaisuja tai sähköenergianmuuntojärjestelmiä.

Ohjelmaan kuuluvat sivuopinnot voivat konetekniikassa sisältää joko lasertyöstön opintojaksoja tai kestävän kehityksen mukaista tuotteiden valmistustekniikkaa yhdistettynä ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita LUT:n tarjoamia sivuopintokokonaisuuksia tai soveltuvia muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma (MEC & ELEC), Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
30.8 - 29.9.2017

Yhteystiedot konetekniikka
Harri Eskelinen
puh. 040 197 9280
harri.eskelinen@lut.fi

Yhteystiedot sähkötekniikka:
Katja Hynynen
puh. 040 5488 954
katja.hynynen@lut.fi