Opintojen sisältö

MEC & ELEC DI opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne johtavat joko kone- tai sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

MEC & ELEC DI-ohjelmassa opiskelija hakee opiskelemaan joko konetekniikan (MEC) tai sähkötekniikan (ELEC) koulutusohjelmaan.

Konetekniikan DI-ohjelma (MEC-opinnot)

Konetekniikan DI-ohjelmassa on kolme pakollista päämoduulia (ks. alla) ja näiden lisäksi valitaan sivuopintokokonaisuus.

1 Hitsaustekniikan ja metallituotteiden moduuli

Moduuliin kuuluvat opinnot antavat valmiudet suunnitella teräsrakenteita vaativiin kohteisiin ottaen huomioon valmistustekniset ja hitsausmetallurgiset näkökohdat. Lisäksi opiskelija saa valmiudet kehittää hitsaavan konepajan tuotantoa ottaen huomioon yrityksen erityispiirteet sekä tuotannon kustannus- ja laatukriteerit.

2 Mekatroniikan ja automaation moduuli

Moduuliin kuuluvat opinnot antavat valmiudet suunnitella, kehittää ja testata pneumaattisten, hydraulisten ja mekatronisten laitejärjestelmien toimintaa virtuaalimallinnuksen keinoin sekä valmiudet hyödyntää värähtelymekaniikkaa ja konedynamiikkaa koneensuunnittelussa. Lisäksi opiskelija saa valmiudet robottien ja robottijärjestelmien ohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä robottijärjestelmien käytön tehokkuuden lisäämiseen.

3 Yritysyhteistyömoduuli

Moduulin tavoitteena on tukea opiskelijoita kohdeyritykseen sitouttamisessa ja toisaalta tukea kohdeyrityksiä konetekniikan kehityskohteiden läpiviennissä. Kehityskohteet voivat olla esimerkiksi koneensuunnittelun, tuotantotekniikan tai robotiikan aihepiireistä.

Konetekniikan ohjelman sivuopinnot

Konetekniikan sivuopinnot voivat sisältää joko lasertyöstön opintojaksoja tai kestävän kehityksen mukaista tuotteiden valmistustekniikkaa yhdistettynä ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön. Halutessaan konetekniikan opiskelijat voivat lukea sivuopinnoissaan myös sähkökäyttötekniikkaa tai sähköenergianmuunnosjärjestelmiä, mikäli heillä on riittävästi taustaopintoja sähkötekniikasta. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUT:n tai muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Sähkötekniikan DI-ohjelma (ELEC-opinnot)

Opinnot sähkötekniikan koulutusohjelmassa antavat opiskelijalle valmiudet suunnitella, kehittää ja testata tehoelektroniikkajärjestelmiä, sähkömoottoreita, sähkögeneraattoreita ja sähkökäyttöjä. Opinnot antavat valmiudet suunnitella sähköenergianmuuntojärjestelmiä mm. laivasähköjärjestelmiin tai sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin.

ELEC-tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (24 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä ja työharjoittelua.

Syventymisopinnot (72 op) sisältävät tehoelektroniikan, sähkökäyttöjen, termisen laitesuunnittelun, sähköenergianmuunnosjärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien suunnittelun opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnoissa ELEC-opiskelijat voivat halutessaan laajentaa osaamistaan konetekniikkaan ja valita koneautomaation sivuopinnot. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUT:n tai muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot (20 op) voivat sisältää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaasta.

Lue seuraavaksi

Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma (MEC & ELEC), Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
joulukuu 2018 - tammikuu 2019

Yhteystiedot konetekniikka
Harri Eskelinen
puh. 040 197 9280
harri.eskelinen@lut.fi

Yhteystiedot sähkötekniikka:
Katja Hynynen
puh. 040 5488 954
katja.hynynen@lut.fi