Opintojen sisältö

Konetekniikan DI-ohjelman MEC opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne johtavat konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman hitsaustekniikan ja metallitekniikan opinnot antavat valmiudet suunnitella teräsrakenteita vaativiin kohteisiin ottaen huomioon valmistustekniset ja hitsausmetallurgiset näkökohdat. Lisäksi saat valmiudet kehittää hitsaavan konepajan tuotantoa ottaen huomioon yrityksen erityispiirteet sekä tuotannon kustannus- ja laatukriteerit.

Mekatroniikan ja automaation opinnoissa saadaan valmistuksia suunnitella, kehittää ja testata pneumaattisten, hydraulisten ja mekatronisten laitejärjestelmien toimintaa virtuaalimallinnuksen keinoin sekä valmiudet hyödyntää värähtelymekaniikkaa ja konedynamiikkaa koneensuunnittelussa. Lisäksi saat valmiudet robottien ja robottijärjestelmien ohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä robottijärjestelmien käytön tehokkuuden lisäämiseen.

Yritysyhteistyöopintojen tavoitteena on tukea opiskelijoita kohdeyritykseen sitouttamisessa ja toisaalta tukea kohdeyrityksiä konetekniikan kehityskohteiden läpiviennissä. Kehityskohteet voivat olla esimerkiksi koneensuunnittelun, tuotantotekniikan tai robotiikan aihepiireistä.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista sekä sivuopinnoista.

Ydinopinnot (26 op) sisältävät opintoja mm. tutkimusmetodiikasta, mekatroniikasta, konedynamiikasta ja teräsrakenteista. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu DI-opinnot aloittava johdatus etäopintoihin-opintojakso.

Syventymisopinnot (74 op) koostuvat mm. mekatroniikasta, simuloinnista, hitsausmetallurgiasta, tuotantotekniikasta, kestävän kehityksen periaatteesta hitsaustuotannossa. Syventymisopinnot sisältävät myös opintojen loppuvaiheessa tehtävän tutkimusluonteisen diplomityön, jonka laajuus on 30 op ja vastaa noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Konetekniikan sivuopinnot voivat sisältää joko lasertyöstön opintojaksoja tai kestävän kehityksen mukaista tuotteiden valmistustekniikkaa yhdistettynä ympäristöystävällisten materiaalien käyttöön. Halutessaan konetekniikan opiskelijat voivat lukea sivuopinnoissaan myös sähkökäyttötekniikkaa tai sähköenergianmuunnosjärjestelmiä, mikäli heillä on riittävästi taustaopintoja sähkötekniikasta. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUT:n tai osaamistavoitteisiin sopivia, muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin opinto-oppaasta.

Konetekniikan DI-ohjelma MEC, Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2020–20.1.2021

Yhteystiedot
Harri Eskelinen
puh. 040 197 9280
harri.eskelinen@lut.fi