Opintojen sisältö

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opinnot sähkötekniikan koulutusohjelmassa antavat opiskelijalle valmiudet suunnitella, kehittää ja testata tehoelektroniikkajärjestelmiä sekä sähkökoneita ja -käyttöjä.

Opinnot antavat valmiudet suunnitella sähköenergianmuuntojärjestelmiä mm. laivasähköjärjestelmiin tai sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin.

ELEC-tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopinnot (24 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä ja työharjoittelua.

Syventymisopinnot (72 op) sisältävät tehoelektroniikan, sähkökäyttöjen, termisen laitesuunnittelun, sähköenergianmuunnosjärjestelmien ja sulautettujen järjestelmien suunnittelun opintoja. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen diplomityö.

Sivuopinnot (20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnoissa ELEC-opiskelijat voivat halutessaan laajentaa osaamistaan esimerkiksi koneautomaatioon tai energiatekniikkaan. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUTin tai muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot (4 op) voivat sisältää mitä tahansa LUTin opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin opinto-oppaasta.

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelma, Turku

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
2.12.2019–22.1.2020 klo 15:00