Opintojen sisältö

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Opinnot sähkötekniikan koulutusohjelmassa antavat opiskelijalle valmiudet suunnitella, kehittää ja testata tehoelektroniikkajärjestelmiä sekä sähkökoneita ja -käyttöjä.

Opinnot antavat valmiudet suunnitella sähköenergianmuuntojärjestelmiä mm. laivasähköjärjestelmiin tai sähköisten kulkuneuvojen tehojärjestelmiin.

ELEC-tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Ydinopinnot (30 op) sisältävät opintoja tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa sekä tutkimuksen metodiikasta. Lisäksi ydinopintoihin kuuluu sähkötekniikan alan laboratoriotyöskentelyä ja työharjoittelua.

Syventymisopinnot (min 37 op) sisältävät tehoelektroniikan, sähkökäyttöjen, termisen laitesuunnittelun sekä sähköenergianmuunnosjärjestelmien opintoja.

Sivuopinnot (min 20 op) tukevat valittuja syventymisopintoja joltakin opiskelijan valitsemalta alalta. Sivuopinnoissa ELEC-opiskelijat voivat halutessaan laajentaa osaamistaan esimerkiksi koneautomaatioon, energiatekniikkaan, sähköverkkoihin ja -markkinoihin tai liiketoimintaosaamiseen. Sivuopinnoiksi opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan valita myös muita soveltuvia LUTin tai muiden yliopistojen tuottamia sivuopintokonaisuuksia.

Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää mitä tahansa LUTin opintojaksoja tai toisissa yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

Maisterivaiheen opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, ja se vastaa laajuudeltaan noin kuuden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Ohjelman tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin voit tutustua tarkemmin lukuvuoden 2020–2021 opinto-oppaasta.

Sähkötekniikan ELEC DI-ohjelma

Tutkinto
Diplomi-insinööri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Kampus
Turku, Lahti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Seuraava hakuaika
1.12.2020–20.1.2021 klo 15:00