Kauppatieteet

Kauppatieteiden tutkimus luo uutta ja relevanttia tietoa modernin liiketoiminnan ja organisaatioiden menestystekijöistä, keskittyen sekä yksittäisen organisaation kilpailuetuun mutta myös yhteistyöverkostoihin ja laajempaan toimintaympäristöön. Tutkimus keskittyy Suomen, Euroopan ja koko maailman tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Tutkimusaiheemme keskittyvät liikkeenjohdon peruspilareihin: strategiaan, kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen, talouden hallintaan ja rahoitukseen, markkinointiin ja yrittäjyyteen.

Haluamme ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joiden avulla kilpailukykyä – eli kustannustehokkuutta, jatkuvaa uudistumista ja kasvua, innovaatioita sekä kestävää liiketoimintaa – mahdollistetaan ja parannetaan. Tavoitteenamme on luoda uutta ymmärrystä, josta on hyötyä sekä elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle Suomessa ja kansainvälisesti.

Hyödynnämme ja kehitämme monipuolisesti erilaisia liiketalous- ja taloustieteellisiä teorioita ja malleja sekä käytämme tieteellisesti korkeatasoisia määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksemme sisältää useita toisiaan täydentäviä tutkimusryhmiä, jotka ovat verkottuneet kansallisesti ja kansainvälisesti.

Poikkitieteellistä tutkimusta

Teemme tutkimusta aktiivisesti myös LUT:n sisällä liiketoiminnan ja tekniikan aloilla, muun muassa sovelletun matematiikan ja energia-alan asiantuntijoiden kanssa. Julkaisemme tutkimustuloksiamme kumppaniemme kanssa arvostetuilla kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla.

Tutkimuksen käytännön vaikuttavuutta vahvistamme työskentelemällä tutkimusprojekteissa läheisesti yritysten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Kokonaisvaltainen katse yritystoimintaan

Tutkimuksella pyritään myös ymmärtämään yritysten laajempaa toimintaympäristöä, sidosryhmiä ja verkostoja, joissa yritykset toimivat. Toimialaymmärryksemme metsäteollisuuden, ICT-sektorin, energia-alan sekä sosiaali- ja terveysalan osalta luovat mahdollisuuksia tarkastella ja tukea näiden alojen menestystekijöitä ja innovaatiomahdollisuuksia.

Lisäksi kauppatieteissä tehdään runsaasti tutkimusta liittyen yritysten väliseen yhteistyöhön ja verkostoihin. Tutkimuksemme luo ymmärrystä siitä, miten innovaatiot syntyvät ja kehittyvät monimutkaisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä, jotka sisältävät niin kilpailijoita kuin yhteistyökumppaneitakin.

LUT 2020 -strategiaa toteuttaen autamme pk-yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Yrittäjyys ja erityisesti kansainvälinen yrittäjyys on osaamisalueen tutkimuksen keskiössä.

Uusina tutkimusavauksina tarkastelemme lead- eli kärkiasiakkaiden kanssa yhteistyössä tapahtuvaa ympäristöratkaisujen innovointia, ratkaisujen kaupallistamisen vauhdittamista sekä ratkaisujen ympäristövaikutusten, asiakasarvon arviointia ja asiakkaiden päätöksentekoprosesseja.

Asiakasymmärryksen kautta voimme muuttaa maailmaa ja paremmin vastata tulevaisuuden keskeisiin haasteisiin. Myös liiketoimintaverkostot, globaalit arvoketjut ja sektorirajat ylittävä yhteistyö vastuullisessa liiketoiminnassa ovat keskeisiä tutkimuskohteitamme.

 

Ota yhteyttä

Ari Jantunen
professori

puh. 040 833 6387
etunimi.sukunimi@lut.fi

Research Portal profiili