Kestävän yrittäjyyden innovaatiot

Kestävän yrittäjyyden innovaatiot –hankkeessa tavoitteena on yrittäjien, opiskelijoiden, kehittäjien ja kaupungin toimijoiden kanssa kestävän yrittäjyyden monia muotoja tarkastelemalla konkretisoida ja fasilitoida alueellisia kehittämisalustoja, kehittää uudenlaisia arvoverkostoja ja tukea start up -toimintaa ja opiskelijayrittäjyyttä.

Kestävän yrittäjyyden viitekehyksessä oleellista on innovointi, ennakointi, soveltaminen, kokeileminen ja oppiminen. Toteuttamisessa hyödynnetään vuorovaikutteisia, osallistavia innovaatiomenetelmiä kuten erilaisia käyttäjälähtöisiä työpajoja sekä kartoituksia, haastatteluita ja kyselyitä.

https://www.lut.fi/lahti-kestavanyrittajyydeninnovaatiot