Kemiantekniikan digitalisaatio

Sovellusalueet ovat olleet laajoja ja vaihtelevia niin akateemisessa kuin teollisessakin mielessä. Pääasialliset tutkimuskohteet ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana keskittyneet analytiikan ja näytteenoton laadun varmistukseen, ympäristöön ja sen suojeluun liittyvien aineistojen käsittelyyn sekä monimuuttujaiseen prosessin ohjaukseen ja mallintamiseen.

Sovelluksia on tehty laaja-alaisesti kemian, petrokemian, lääke-, paperi-, elintarvike-, kaivannais- ja bioteollisuuteen, mutta myös ympäristön tilan seurantaan ja uusiomateriaalien ympäristökelpoisuuteen liittyvät tutkimukset ovat olleet keskeisessä roolissa viimeisen 30 vuoden ajan.

Kaiken kaikkiaan ryhmä on erikoistunut suurten mittausaineistojen ja keskenään korreloivien muuttujien käsittelyyn. Ryhmä on voimakkaasti verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tutkimusosaamista

 • Teollinen metrologia: teollisuuden mittausten epävarmuuden määrittäminen, perinteiset valvontakortit, koesuunnittelu
 • Näytteenottoketjujen optimointi: tuloksen epävarmuuden määrittäminen huomioiden koko analyysiketju
 • Monimuuttujainen prosessien ohjaus- ja seuranta, monimuuttujakalibrointi, monimuuttujaiset menetelmät yleensä
 • Monilohko-, polku-, moniulotteiset, aikasarja-, yms. kehittyneet mallinnusmenetelmät
 • Parametrimallit ja niiden sensitiivisyys
 • Teollinen validointi, in-house validointi
 • Analyyttisten sovellusten kehitys ja optimointi

Sovellusalueita (esimerkkejä viimeaikaisesta toiminnasta)

 • Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja metallien/ravinteiden immobilisointi erityisesti maa- ja tierakentamisessa
 • Spektriaineistojen tehokas hyödyntäminen on-line mittauksissa, kaivannais- ja petrokemianteollisuuden on-line-mittausten tehokas hyödyntäminen (eri mittausinstrumentteja, esim. NIR, CE ja Courier)
 • Prosessien monitorointi monimuuttujaisin valvontakortein (eri mittausinstrumentteja)
 • Kapillaarielektroforeesimenetelmän (CE) optimointi ja validointi
 • Tuotteen optimointi kynttiläteollisuudelle
 • Saimaan tilan pitkäaikaisseuranta: ihmisen toimien vaikutus tilaan

Opetus

Ryhmä vastaa myös eräistä LUT:n opetusohjelmaan kuuluvista kandi-, DI- ja jatko-opintojaksoista kuten:

 • Epäorgaaninen kemia ja siihen liittyvät syventävät kurssit (luento- ja laboratorio-opetus)
 • Analyyttinen kemia ja siihen liittyvät syventävät kurssit (luento- ja laboratorio-opetus)
 • Prosessi- ja ympäristöanalytiikka, Process Control (luento- ja laboratorio-opetus)
 • Design of Experiments and Sampling, Multivariate Methods in Industry (jatko-opinnot)

Lisätietoja

Professori, TkT Satu-Pia Reinikainen
p.  040 353 9039