HR Excellence in Research

LUT-yliopisto on sitoutunut noudattamaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja Euroopan komission antamia, tutkimusinstituuttien HR-politiikkaa koskevia suosituksia. Tunnustuksena hyvästä henkilöstöpolitiikastaan ja sen jatkuvasta parantamisesta EU:n komissio on myöntänyt yliopistolle tunnustuksen ja HR Excellence in Research -laatuleiman 6.11.2013.

EU:n komission antamat suositukset on kirjattu Tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan (European Charter for Researchers) ja Säännöstöön tutkijoiden työhönotosta (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Tutkimusinstituutin on toimittava peruskirjaan ja säännöstöön kirjattujen periaatteiden mukaan saadakseen HR Excellence in Research –laatuleiman.

Sitouduttuaan HR Excellence in Research -prosessiin vuonna 2013 yliopisto on toteuttanut tutkijoiden HR-strategiaprosessin vaiheet annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti (ks. alla oleva kuvio). Prosessi sisältää kehittämistarpeiden määrittelyn, toimenpideohjelman kirjoittamisen, kehittämistoimien sisäisen arvioinnin sekä prosessin ulkoisen arvioinnin säännöllisin väliajoin. Laatuleiman ylläpitäminen ja sen voimassaolon uudistaminen edellyttävät ulkoista arviointia, mikä toteutetaan LUT-yliopistossa vuoden 2019 aikana.  

Kuva: Tutkijoiden HR-strategiaprosessi (HRS4R) ja aikataulu LUT-yliopistossa

LUT-yliopiston ensimmäinen HR Strategy for Reseachers (HRS4R) -toimenpideohjelma vuosille 2013-2015 keskittyi kolmeen kehittämiskohteeseen: tutkijoiden rekrytointiprosessiin, uusien työntekijöiden perehdytyskäytäntöihin ja henkilökunnan palautemenettelyihin. Seuraavassa toimenpideohjelmassa vuosina 2016-2018 kehittämistoimenpiteet kohdistettiin tutkimustulosten jakamiseen ja jalkauttamiseen, kannustinmekanismien vahvistamiseen, ohjaus- ja esimiestyön tukemiseen ja koulutuksen johtamismenettelyjen rakentamiseen. Viimeisimmässä toimenpideohjelmassa vuosille 2019-2021 yliopisto osin jatkaa ja laajentaa edellisessä ohjelmassa priorisoituja kehittämistoimia ja osin kohdistaa toimenpiteitä uusiin kehittämiskohteisiin, kuten esimerkiksi tutkijoiden ammatillisen vastuun vahvistamiseen, rekrytointien läpinäkyvyyden, tutkijoiden urakehityksen ja ammatillisen kasvun edellytysten parantamiseen sekä tutkijoiden liikkuvuuden tukemiseen.

Tutustu LUT-yliopiston HRS4R –toimenpideohjelmaan (pdf, in English) tästä.

Tutkimushenkilöstön rekrytointi

Rekrytointipolitiikan arviointi ja kehittäminen ovat keskeinen osa yliopiston HRS4R prosessia. Rekrytointiprosessin avoimuus ja läpinäkyvyys sekä meritoitumiseen perustuva hakijoiden arviointi ovat onnistuneen rekrytoinnin lähtökohta ja perusperiaatteet, joihin yliopisto on sitoutunut. Yliopiston rekrytointikäytäntöjä ja –menettelyitä tarkasteltiin suhteessa EU:n komission OTM-R kriteeristöön (Open, Transparent and Merit-based Recruitment). Sen perustella voidaan todeta, että LUT-yliopiston rekrytointikäytännöt ovat suurelta osin edistyneellä tasolla. Yliopiston rekrytointipolitiikka on luettavissa täältä (pdf).

Lisätiedot

HR-palvelupäällikkö, Anu Honkanen, puh. 040 158 7095, anu.honkanen@lut.fi
Laatupäällikkö, Annikka Nurkka, puh. 0400 555 784, annikka.nurkka@lut.fi

LUT-yliopisto

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 34
53850 Lappeenranta
Puh. 029 446 2111

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
Puh. 029 446 2111

Katso kaikki yhteystiedot