HR Excellence in Research

HR Excellence in Research on Euroopan komission myöntämä tunnustus tutkimusinstituuteille, jotka noudattavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

EU:n komissio myönsi tunnustuksen ja laatuleiman käyttöoikeuden LUT-yliopistolle 6.11.2013.

Komission suositukset, Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja (European Charter for Researchers)  ja Säännöstö tutkijoiden työhönotosta (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers), määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan tutkimusinstituutin on toimittava saadakseen käyttää HR Excellence in Research –laatuleimaa.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on sitoutunut noudattamaan komission suosituksia ja käymään läpi HR Strategies for Researchers –strategiaprosessin.

Saadakseen tunnustuksen, LUT suoritti sisäisen auditoinnin, jossa tarkasteltiin yliopiston toimintojen nykytilaa suhteessa komission suosituksiin. Prosessissa huomioitiin myös LUTin strategia sekä strategian olemassa olevat toimenpideohjelmat. Auditoinnin perusteella tunnistettiin kolme kehitysaluetta, joita mikään olemassa oleva toimenpideohjelma ei vielä kattanut. Sisäisten prosessien analyysin avulla sekä tutkimus- ja opetushenkilökunnalta saadun palautteen perusteella kehityskohteiksi valikoituivat rekrytointiprosessit, uusien työntekijöiden perehdytys, sekä palautemekanismit. Auditoinnin pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015, jossa määriteltiin ne toimenpiteet, jotka LUTin tuli suorittaa vastatakseen toiminnassaan komission asettamiin tavoitteisiin.

Toimintasuunnitelman 2013-2015 toteutumisesta on arvioitu raportissa 'Self-Assessment of HRS4R Action Plan', joka sisältää myös toimintasuunnitelman vuosille 2015-2017. Kehittämiskohteiksi uuteen toimintasuunnitelmaan vuosille 2015-2017 valittiin tulosten levittäminen ja hyödyntäminen, arviointijärjestelmät, työnohjaus- ja johtamistehtävät sekä opetustyö.

LUTin kehitystä valituilla alueilla seurataan jatkossa joka toinen vuosi suoritettavan tarkastelun ja arvioinnin avulla. Henkilökunnalta saatavan palautteen perusteella voidaan päätellä, onko halutut muutokset saavutettu.  

Lisätiedot

Laatupäällikkö, Annikka Nurkka, puh. 0400 555 784, annikka.nurkka@lut.fi
HR-palvelupäällikkö, Anu Honkanen, puh. 040 158 7095, anu.honkanen@lut.fi

LUT-yliopisto

Postiosoite:
PL 20, 53851 Lappeenranta

Käyntiosoite:
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Puh. 0294 462 111

Katso kaikki yhteystiedot