Aito oppimiskokemus vaatii digiä ja kampuskokemusta - etäopiskelun kasvava kysyntä haastaa yliopistot

Miten jakaa uusinta tietoa uudella tavalla, aiempia hyviä käytäntöjä unohtamatta? Kuinka vastata asiakaskunnan muuttuneisiin tarpeisiin ja kulutustottumuksiin?

Meillä LUT:llä, kuten muissakin maailman yliopistoissa, yrityksissä ja yhteisöissä etsitään tuloksellisinta tapaa digitalisaatioon.

Laadukas oppimiskokemus on kaikkien motivoituneiden opiskelijoiden tavoite. Joustavuus oman tilanteen mukaan, sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta kuuluvat olennaisena osana oppimiskokemukseen.

Yliopistot vastaavat tähän, esimerkiksi työn ohessa opiskeleville jopa kynnyskysymykseksi muodostuvaan vaatimukseen, digitalisaation avulla.

Intensiivikursseista kohti etäohjelmia

LUT:llä on pitkät perinteet työssäkäyvien tutkinto-opiskelijoiden kouluttamisessa. Esteitä osaamisen kasvattamiseen on systemaattisesti purettu jo vuosia, mutta digiin siirtymisen murroksessa mekin olemme yhä keskellä muutosta.

Opettajien on investoitava aikaansa kurssien uudistamiseen.

Aiemmin työssäkäyvät suorittivat opintojaan lähiopiskeluna pääosin intensiivikursseilla, iltaisin ja viikonloppuisin. Nyt digiaikana opiskelumateriaalit ja oppimiseen liittyvät työskentelytavat eivät välttämättä ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Opettajille se tarkoittaa oman ajan investoimista kurssien uudistamiseen.

Opiskelijat joutuvat myös uudistamaan tapojaan oppia. Lähiopetustilanteet vaativat heiltäkin aiempaa enemmän valmistautumista, jotta kohtaamisiin saadaan aitoa interaktiivisuutta. Opiskelijoita myös arvioidaan aiempaa enemmän jatkuvaan arviointiin perustuen.

Kohtaamiset kampuksella tuovat lisäarvoa oppimiseen

Vaikka työn ohessa ja täysipäiväisesti opiskelevat eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon he viettävät aikaansa kampuksella, tarvitsevat molemmat vahvan kampuskokemuksen digin ohella.

Kohtaamisiin kampuksella rakentuu monenlaista oppimista tukevaa lisäarvoa: ryhmätyöskentelyä, sparraamista, kokeellista tekemistä, vertaistietoa opiskeltavan ilmiön näyttäytymisestä eri toimialoilla, tai inspiroivaa miljöötä.

Opittavan asian ympärille rakentuu parhaimmillaan monimuotoista sosiaalista toiminta. Ennen käytiin kaljalla, nykyopiskelijat taitavat mennä salille tai yhteislenkille.

Olemme rakentaneet merkittävän etäohjelmien kokonaisuuden.

Ketteränä toimijana olemme onnistuneet muutamassa vuodessa rakentamaan merkittävän tekniikan alan etäohjelmien kokonaisuuden, jonka avulla yliopiston osaaminen on entistä paremmin koko valtakunnan käytössä. Digitoteutusten kautta olemme vieneet koulutusta alueellisesti sinne, missä osaamista tarvitaan. Näin on laajentunut myös kampuksen käsite: yhteinen kohtaaminen voi tapahtua yhtä lailla Turussa, Lahdessa tai Lappeenrannassa.

Näillä digiohjelmilla on ollut valtava kysyntä, mikä on osoitus merkittävästä osaamistarpeesta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille työssäkäyville asiantuntijoille maisterivaiheen opintojen digitalisaatio luo kaivatun alustan osaamistason nostamiseen.

Jatkuva tarve oppimiselle saa alumnin palaamaan

Alumni, eli yliopistosta valmistunut, on käsitteenä muuttanut muotoaan jatkuvan oppimisen myötä. Yhä useampi alumni palaa oman yliopistonsa, alma materin, ympäristöön kartuttamaan osaamistaan itselleen sopivin väliajoin. Varsinaisten tutkinto-ohjelmien ohella kasvaa myös suppeampien kokonaisuuksien kysyntä. Myös tähän täydennyskoulutuksen kysyntään vastaamisessa digi auttaa – molempia osapuolia.

Mainitsin kirjoitukseni alkupuolella, että olemme koulutuksen digitalisaatiossa keskellä muutosta, ja varmastikin yhä alkutaipaleella. Väitän silti, että intensiiviset koulutusmallimme ja etänä opiskeltavat diplomi-insinööriohjelmat ovat jo nyt merkittävästi vaikuttaneet monen yrityksen ja julkisen organisaation myönteiseen kehitykseen.

Meitä saa jatkossakin haastaa ja pakottaa uudistumaan. Jatketaan yhdessä vaikuttavia tekoja, joilla yliopisto opiskelijoidensa kautta ravistelee aiempia rakenteita.

Lisätietoja:

Jaana Sandström, vararehtori, koulutus,
jaana.sandstrom@lut.fi, puh. 040 571 6197 @SandstromJaana

Lue myös: