Arvon ostamisen haasteet ja mahdollisuudet

Monet toimittajayritykset painivat sen kanssa, miten myydä tuotteiden ja palveluiden lisäarvoa asiakkaille. Arvon myymisen haasteellisuudesta puhutaan paljon, asiakkaiden haasteista arvon ostamisessa ei niinkään.

Joona Keränen, LUT

Aiemmin tänä syksynä esimerkiksi SKF Suomen toimitusjohtaja, Vesa Alatalo, kirjoitti Tekniikka & Taloudessa (25.9.2018) asiakasarvon dokumentoinnin edelläkävijänä tunnetun SKF:n haasteista arvomyynnin saralla. Arvon ostaminen ei kuitenkaan ole asiakkaille yhtään sen helpompaa, mutta heidän haasteistaan ei juuri puhuta.

Sekä arvomyynnin että arvon ostamisen lähtökohta on melko identtinen: pitäisi pystyä ymmärtämään ja tunnistamaan merkittäviä pullonkauloja tai parannusmahdollisuuksia asiakkaan liiketoiminnassa, arvioimaan niiden liiketoimintavaikutuksia eri sidosryhmille, sekä varmistamaan, että asiakas saa realisoitua kustannussäästöt ja muut tavoitellut liiketoimintahyödyt. Jos lähtökohta on sekä myyjälle että ostajalle samanlainen, miksi näiden lähestymistapojen käytännön toteutus silti usein ontuu?

Sekä myyminen että ostaminen ovat muuttuneet B2B-markkinoilla radikaalisti viime vuosikymmeninä[1]. Kuitenkin  suurin osa arvomyyntiin liittyvästä tutkimus- ja konsulttikirjallisuudesta, sekä julkaistuista tai kahvihuoneissa jaetuista best practice- esimerkeistä koskee vain myyjäosapuolen kokemuksia[2]. Asiakkaan kokemuksista ja haasteista arvon ostamisessa tiedetään huomattavasti vähemmän.

Moni teollisuuden toimittaja on karvaasti kokenut, että halpakilpailijoiden kansoittamalla markkinalla on nykypäivänä yhä vaikeampaa erottautua pelkällä tuotejohtajuudella tai innovatiivisilla ratkaisuilla, varsinkin kun niiden kyljessä tulee usein moninkertainen hintalappu. Myyjäyrityksille arvomyynnin kriittisin hetki onkin usein arvolupauksen todentaminen, ja korkeamman hinnan uskottava perustelu. Asiakkaille arvon ostaminen ei kuitenkaan ole pelkkää lukujen todentamista.

Kuinka tunnistaa tilaisuus, hyväksyä hinta ja varmistaa lisäarvon realisoituminen?

Asiakkaalle arvon ostamisen ensimmäinen haaste on tunnistaa potentiaalinen ostotilaisuus ajoissa ja etukäteen; mielellään reilusti ennen kuin kilpailutilanne on akuutti ja ostonapilla on painetta. Tällöin asiakkaalla on aikaa sekä kuunnella että käyttää toimittajan asiantuntemusta tarpeen määrittelyssä, tutkia ja testata uudenlaista arvoehdotelmaa, ja arvioida, miten se tukisi koko organisaation laajempaa strategiaa. Arvoa ymmärtävänkin ostajan on vaikeaa valita muuta kuin alinta hintaa, jos kilpailutilanne on jo päällä ja tarjouspyynnöt lähetetty. Tällöin ostotarve on jo lukittu ja ostamisen kriteerit sisäisesti päätetty. Asiakkailla on harvoin aikaa tai osaamista etsiä merkittäviä, lisäarvoa tuovia ostotilaisuuksia, ja monet asiakkaat eivät pelkästään kaipaa, vaan jopa odottavat proaktiivisen toimittajan yhteydenottoa ja arvosignaalia.

Asiakkaan toinen keskeinen haaste on arvopohjaisen tarjooman tyypillisesti tavallista korkeamman hinnan ymmärtäminen ja hyväksyttäminen läpi organisaation. Monet asiakasyritykset ovat tottuneet ostamaan (ja palkitsemaan) alinta hintaa, jolloin mikä tahansa hinnankorotus "normaalitilanteeseen" verrattuna aiheuttaa hammastenkiristelyä, ja piilevää epäluuloa. Lisäarvoa hakevat ostajat joutuvat lähes aina taistelemaan sisäisiä tuulimyllyjä vastaan, vääntämään kättä eri funktioiden tavoitteista ja palkitsemisperusteista, sekä kantamaan henkilökohtaista riskiä uudenlaisen arvoehdotelman hankinnasta. Tässä kohtaa ostajien ja myyjien näkökulmat menevät usein ristiin: asiakkaat olisivat valmiimpia alussa pienempiin hinnankorotuksiin, jotka myöhemmin kasvavat, jos myyjän tuottama lisäarvo alkaa realisoitua. Myyjät taas lähestyvät asiakkaita turhan usein melko radikaaleilla ehdotelmilla, joilla on potentiaalia tuottaa paljon lisäarvoa, mutta ovat ostajan kannalta huomattavan suuria ja lähtöhinnaltaan paljon perinteistä vaihtoehtoa kalliimpia.

Korkeamman hinnan hyväksyttäminen omassa organisaatiossa on haastavaa

Asiakkaan kolmas, ja usein merkittävin haaste on luvatun arvoehdotelman realisointi, koska se vaatii lähes aina suuria muutoksia asiakkaan omissa ja joskus jopa heidän loppuasiakkaidensa prosesseissa. Vaadittavien organisaatiomukautusten toteuttaminen on kuitenkin usein ostopäätöksen tekijän ulottumattomissa. Jos asiakas esimerkiksi ostaa käyttövarmuutta tai tuotantotehokkuutta pelkkien laakereiden sijaan, se vaatii muutoksia tuotantoprosessiin, operaattoreiden toimintaan, ja tiedonjakoon. Tai jos asiakas ostaa ajokilometrejä renkaiden, kuorma-autojen tai moottoreiden sijaan, täytyy kuljettajien ja miehistön opetella uudenlaista ajo-, käyttö- ja huoltologiikkaa. Asiakkaat kaipaavat lähes aina toimittajan apua ja asiantuntemusta muutosten läpiviennissä ja ostetun arvon realisoinnissa, kun taas myyjät päättävät arvomyynnin liian usein potentiaalisten hyötyjen laskemiseen ja todisteluun. SKF kuuluu tässä siihen harvalukuiseen arvomyyjäyritysten joukkoon, jotka ottavat aktiivisesti vastuuta myös arvolupauksen realisoinnista, ja pystyvät uskottavasti jakamaan asiakkaan riskin – ja saadut lisähyödyt. Ostajan näkökulmasta myyjien kannattaisikin eurovaikutusten uskottavan kvantifioinnin lisäksi vakuuttaa asiakas siitä, miten he tukevat asiakastaan tavoitellun käyttöarvon mahdollisimman kivuttomassa realisoinnissa.

Tiivistäen voidaan sanoa, että jokainen arvon ostamisen haaste tarjoaa osaaville myyjille mahdollisuuden paitsi aidosti auttaa asiakasta, myös luoda molempia osapuolia hyödyttävää ja lisäarvoa tuovaa liiketoimintaa. Arvon ostamisesta pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa asiakkaalle. Toisaalta ostajien näkökulmasta kyvykkyys ostaa arvoa tekee hankinnasta yhä strategisempaa toimintaa ja voi auttaa yritystä jopa parantamaan omaa kilpailukykyään.

Artikkelin havainnot perustuvat Business Finlandin rahoittamaan Value Transformers (2016-19) tutkimushankkeeseen, jossa kirjoittajat tutkivat parhaillaan asiakasyritysten valmiutta, halukkuutta, ja kyvykkyyttä ostaa arvoperusteisia tarjoomia B2B-markkinoilla.

Kirjoittajat rohkaisevat arvomyynnistä ja arvon ostamisesta kiinnostuneita yrityksiä olemaan yhteydessä hankkeen tutkijoihin: hanke tarjoaa yrityksille hedelmällisen ja asiantuntija-apua tarjoavan alustan arvopohjaisten myynti- ja ostamismallien ymmärtämiseen ja kokeilemiseen asiakassuhteissa ja osto/hankintaorganisaatiossa.

Tekstin ovat kirjoittaneet yhteistyössä Joona Keränen (Tutkijaopettaja, projektin vastuullinen johtaja, LUT-kauppakorkeakoulu, LUT-yliopisto), Harri Terho, (Yliopistotutkija, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto) ja Elina Jaakkola (Professori, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto), ja se on julkaistu Tekniikka&Talous -lehden verkkosivujen Puheenvuoro-palstalla 12.11.2018.

Viitteet:

[1] Jaakkola, E, Makkonen, H, Salonen, A, & Terho, H. (2018). B2B-markkinoinnin tutkimustrendit: Katsaus palvelujen, myynnin ja liiketoimintamallien evoluutioon. Teoksessa: Miten menee, markkinointitiede? Toim. Samuel Piha & Petteri Ojala. Painosalama, Turku, s. 233-263.

[2] Anderson, J., Kumar, N., & Narus, J. A. (2007). Value merchants: Demonstrating and documenting superior value in business markets.