Ekosysteemin puute voi aiheuttaa yritykselle vakavaa haittaa

"Tietyillä toimialoilla, kuten informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alalla, yritysten välinen yhteistyö liiketoimintaekosysteemeissä tai vastaavissa rakenteissa on jopa välttämättömyys", sanoo Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa väitellyt Kati Järvi.

Järven väitöskirja käsittelee liiketoimintaekosysteemien rakennetta ja yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa ekosysteemin sisäiseen tulonjakoon. Hän havainnollistaa liiketoimintaekosysteemin merkitystä Nokian avulla näin:

"Omaa tuotetta tukevan liiketoimintaekosysteemin puute aiheutti Nokian vaikeudet menestyä 6650-puhelimen kanssa. Menestyäkseen Nokia olisi tarvinnut kumppanuuksia esimerkiksi 3G-infrastruktuurin luomisessa ja sisällöntuotannossa. Tarvittavaa liiketoimintaekosysteemiä ei ollut olemassa eikä Nokia pystynyt sellaista organisoimaan."

Teknologisen ja tuoteinnovaation näkökulmasta Nokia teki kaiken oikein, mutta se olisi tarvinnut ympärilleen ekosysteemin. Viisi vuotta myöhemmin Apple onnistui siinä, missä Nokia epäonnistui.

"Uusi tapa organisoida työn- ja tulonjako ekosysteemissä syrjäytti aikaisemmin keskeisen toimijan", kuvailee Järvi.

Nokia ei ole poikkeus. Tuoteinnovaatiot tarvitsevat menestyäkseen täydentäviä innovaatioita, infrastruktuuria, muita tuotteita, sisältöä ja palveluita. Näitä voivat tuottaa yksittäiset kumppaniyritykset tai verkostot tai niitä selkeästi löyhempi yhteistyömuoto, liiketoimintaekosysteemi.

Yritys voi luoda ekosysteemin tai muokata sitä

Tutkimustulostensa perusteella Järvi toteaa, että ymmärtämällä oman asemansa ja vaikutusmahdollisuutensa ekosysteemiin sisäiseen tulonjakoon, yritys pystyy vaikuttamaan suoraan omaan taloudelliseen suorituskykyynsä esimerkiksi muokkaamalla olemassa olevaa rakennetta tai luomalla kokonaan uuden rakenteen.

Kati Järven tutkimus on uraauurtavaa, sillä liiketoimintaekosysteemien rakennetta on tutkittu vasta vähän. Väitöstyö selventää, kuinka ekosysteemin rakenne vaikuttaa arvon luomiseen ja kaappaamiseen kyseisessä ekosysteemissä, millaisista osista ekosysteemi rakentuu ja miten ekosysteemien arkkitehtuureja suunnitellaan ja johdetaan.

"Ekosysteemiä yhteistyön muotona ei määritetä pelkästään hierarkioiden tai sopimusten kautta. Ekosysteemiin liittyminen ja siitä poistuminen voi olla hyvin vapaata. Lisäksi ekosysteemeille on tyypillistä, että ne ylittävät toimialarajoja ja samaan ekosysteemiin voi kuulua niin suuria, monikansallisia yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin."

Järvi tunnisti tutkimuksessaan seitsemän elementtiä, jotka vaikuttavat liiketoimintaekosysteemin rakenteeseen. Osa näistä elementeistä on ulkoisia, joihin yrityksen on vaikeampi vaikuttaa. Nämä elementit myös vaikuttavat ensisijaisesti siihen, miten ekosysteemi luo arvoa.

Ekosysteemin yksittäisen jäsenen tulee kaapata arvoa itselleen

Osa elementeistä on puolestaan sisäisiä, joihin yksittäisen ekosysteemin jäsenen on helpompi vaikuttaa. Edelleen nämä elementit vaikuttavat siihen, kuinka suuren osan kokonaiskakusta eli ekosysteemiin valuvasta rahasta yksittäinen yritys pystyy itselleen kaappaamaan.

Sisäiset rakenne-elementit ovat jäsenyyskriteerit, kerrostuminen, neuvotteluvoima ja pullonkaula-asema. Nämä vaikuttavat tutkimuksen mukaan positiivisesti siihen, miten ekosysteemin yksittäinen jäsen voi kaapata arvoa itselleen.

Kolme ulkoista rakenne-elementtiä ovat täydentävyys, samankaltaisuus ja runsaus. Näistä täydentävyys ja runsaus vaikuttavat tutkimuksen mukaan positiivisesti siihen, miten ekosysteemi luo arvoa. Kumppanien resurssien samankaltaisuus puolestaan vaikuttaa negatiivisesti ekosysteemiin arvonluontiin.

Ulkoisten ja sisäisten rakenne-elementtien välillä on vuorovaikutussuhde. Sisäisten elementtien avulla voidaan luoda ja muokata ulkoisia rakenne-elementtejä. Ulkoiset rakenne-elementit puolestaan luovat niin mahdollisuuksia kuin rajoitteita sisäisten rakenne-elementtien käytölle.

Mallin avulla yritys voi arvioida omaa asemaansa ekosysteemissä

Näiden löydösten pohjalta työssä on rakennettu malli, jonka perusteella yritys voi arvioida omaa asemaansa ja paikkaansa liiketoimintaekosysteemeissä suhteessa samaan ekosysteemiin kuuluviin yrityksiin.

Mallin perusteella on mahdollista arvioida kilpailevien ekosysteemien rakennetta, sillä on hyvin tyypillistä, että ekosysteemit kilpailevat keskenään.

Yksittäinen yritys voi käyttää tutkimustuloksena syntynyttä mallia työkaluna, jonka avulla se voi suunnitella ja rakentaa ekosysteemin, joko luomalla kokonaan uuden rakenteen tai muokkaamalla jo olemassa olevaa rakennetta.

KTM Kati Järven tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Ecosystem architecture design: Endogenous and exogenous structural properties (Ekosysteemin arkkitehtuuri: endogeeniset ja eksogeeniset rakenteelliset elementit) tarkastettiin 23.2.2013 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Helena Forsman Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta ja kustoksena professori Marko Torkkeli Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Lisätiedot

Kati Järvi, 040 687 1918, jarvi@lut.fi