Ennakoivat ja innovatiiviset pk-yritykset selviytyivät lamasta parhaiten

Mitä innovatiivisempi ja ennakoivampi toimintatapa yrittäjällä oli, sitä paremmin yritys selviytyi vuosien 2008−2010 talouskriisistä. Tämä käy ilmi kauppatieteiden maisteri Juha Soinisen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa tekemästä väitöstutkimuksesta.

Soininen selvitti tutkimuksessaan, miten yrittäjämäinen orientaatio vaikuttaa yrityksen kasvuun, kannattavuuteen, riskisyyteen sekä siihen, miten yritykset ovat käytännössä kokeneet viimeisimmän talouskriisin vaikutukset.

"Tulokset osoittivat, että yrittäjämäisellä orientaatiolla on positiivinen vaikutus yrityksen pitkän aikavälin kasvuun. Tulokset paljastivat myös sen, että yrittäjämäisen orientaation eri ulottuvuudet vaikuttavat yrityksen suorituskyvyn mittareihin sekä taantuman vaikutuksiin eri tavoin", Soininen kertoo.

Riskinottajat kokivat taantuman voimakkaampana kuin innovatiiviset ja proaktiiviset

Yrittäjämäinen orientaatio on strategisen johtamisen ja yrittäjyystutkimuksen alalla vakiintunut käsite, joka koostuu innovatiivisuudesta, proaktiivisuudesta eli yrityksen pyrkimyksestä ennakoida tulevia tapahtumia ja löytää näin uusia liiketoiminta mahdollisuuksia sekä yrityksen riskinottohalukkuudesta.

Innovatiivisuus ja proaktiivisuus olivat pääsääntöisesti positiivisia tekijöitä, kun taas riskinottohalukkaammat yritykset olivat kokeneet taantuman vaikutukset voimakkaampana, muun muassa rahoituksensaannin vaikeutumisena ja kasvaneena konkurssiriskinä.

Kyselytutkimukseen osallistui 200 eri aloja edustavaa suomalaista pk-yritystä, joiden liikevaihto oli keskimäärin 2,7 miljoonaa euroa, joissa oli työntekijöitä keskimäärin 17 ja jotka olivat noin 20 vuotta vanhoja. Kysely tehtiin 2009 touko-kesäkuussa keskellä syvintä taantumaa.  Lisäksi tutkittiin yritysten tilinpäätöstietoja sekä ennen kyselyajankohtaa että sen jälkeen useamman vuoden ajalta.

Työn antama tyydytys ja haasteet ajavat yrittäjää eteenpäin

Soinisen tutkimuksesta selvisi myös, että tärkeimpiä yrittäjämäisen orientaation tasoon vaikuttavia tekijöitä olivat yrittäjän työhönsä liittämät arvot sekä aikaisempi kokemus yrittäjänä.

"Yrittäjämäinen orientaatio oli korkeampi niillä, joille työn antama psykologinen tyydytys, itsensä kehittäminen ja haasteiden ottaminen sekä työn tuoma asema, valta ja tunnustus olivat merkittäviä arvoja."

"Sen sijaan palkan, materiaalisten arvojen, työn tarjoamien muiden etujen tai vaurauden ja työssä viihtymisen tärkeänä pitäminen heikensivät yrittäjämäisen orientaation tasoa."

Soininen muistuttaa, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli taloudellisen kasvun ja kehityksen lähteinä. Suomessa pk-yritykset työllistävät yli 60 % yksityisen sektorin työntekijöistä ja uusista työpaikoista juuri pk-yritykset luovat kaksi kolmesta.

"Siksi on erittäin merkityksellistä saada uutta tutkimustietoa yritysten mahdollisuuksista selviytyä paremmin todella haastavista taloudellisista olosuhteista."

Kauppatieteiden maisteri Juha Soinisen väitöskirja Entrepreneurial Orientation in Small and Medium-sized Enterprises during Economic Crisis (Yrittäjämäinen orientaatio pienissä ja keskisuurissa yrityksissä talouskriisin aikana) tarkastetaan 12.9.2013 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii professori Mervi Niskanen Itä-Suomen Yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti, KTT Minna Martikainen-Peltola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 526. ISBN 978-952-265-446-5 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-447-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi

Väittelijän henkilötiedot:

nimi: Juha Sakari Soininen
syntymävuosi ja -paikka: 1982, Kouvola
kotipaikkakunta: Lappeenranta
aikaisempi koulutus: KTM
aiemmat työsuhteet: nuorempi tutkija, LUT vuodesta 2009

Yhteystiedot:

Juha Soininen, juha.soininen@lut.fi, 050-3226591