Finanssilaitosten tulisi soveltaa avoimen innovaation käytäntöjä todellisen arvon luomiseksi

Finanssilaitosten on ryhdyttävä soveltamaan toiminnassaan avoimen innovaation käytäntöjä voidakseen luoda todellista arvoa epävakaina aikoina. Kyseisten käytäntöjen käyttöönotto edellyttää, että yritysympäristössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, mikä ilmenee yksilön ja organisaation valmiuksina sekä kulttuurivalmiuksina. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisen ylipiston uudessa tutkimuksessa.

Dimitrios Salampasisin väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että avoimella innovaatiolla voi olla huomattavaa merkitystä finanssipalvelujen alalla. Avoimen innovaation käytännöt voivat vahvistaa ja edistää finanssilaitosten ja niiden ulkopuolisten laitosten välistä yhteistyötä. Tällainen yhteistyö voi luoda paremmat menestymismahdollisuudet verrattuna käytäntöihin, joissa innovaatio tapahtuu laitoksen sisällä perinteisten toimintatapojen pohjalta. 

Vaikka avoin innovaatio on finanssilaitosten kannalta merkityksellistä, siihen liittyvien käytäntöjen täytäntöönpanoon on kuitenkin vielä pitkä matka. Täytäntöönpanovalmiudet edellyttävät tiedon jakamiseen kannustavaa asennetta, mukautuvaa ajattelua, yhteistyökykyistä kulttuuria ja monimuotoisuuden hallintaa. Finanssiala voi saavuttaa nämä valmiudet tehostamalla ylimmän johdon ja työntekijöiden välistä dynamiikkaa.

Avoimen innovaation käytäntöjen soveltamisen ansiosta finanssilaitosten on helpompi tarkastella nykyisiä vallitsevia innovaatioprosesseja ja suunnata katseensa kauas perinteisten teollisten ja organisatoristen rajojen ulkopuolelle. Yhteistyön vaaliminen ja koettu avoimuus auttavat finanssilaitoksia säilyttämään markkinajohtajuutensa ja hyödyntämään sitä, kun ne käyttävät eri alojen ja finanssialan muiden organisaatioiden teknologioita, osaamista, kykyjä, arvoja ja standardeja merkittävien läpimurtojen aikaansaamiseksi.

"Finanssilaitosten perinteisesti sivuuttamien erilaisten periaatteiden hyödyntäminen vahvistaa innovaation todellista merkitystä ja tarkoitusta finanssialalla, mikä luo rahallisen arvon lisäksi ennen kaikkea kestävää yhteiskunnallista vaikutusta ja inhimillistä pääomaa," kertoo Salampasis.

Diplomi-insinööri Dimitrios Salampasisin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa maanantaina 16. marraskuuta 2015 klo 12.00 salissa 1382. Väitöskirjan aiheena on Trust-Embedded Open Innovation: Towards a Human-Centric Approach in the Financial Industry (Luottamuspohjainen avoin innovaatio: ihmiskeskeisyyteen finanssipalveluissa). Opponenttina toimii professori Patrick Schueffel Haute école de gestion Fribourgista, Sveitsistä. Kustoksena toimii Marko Torkkeli Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 668. ISBN 978-952-265-869-2, ISBN 978-952-265-870-8 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Sähköinen versio on LUTPub-tietokannassa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi/

 

Tietoa väittelijästä:

Nimi: Dimitrios Salampasis

Syntymävuosi ja -paikka: 1981, Ateena, Kreikka

Keskiasteen koulutus: 1999, Ateena, Kreikka

Muu koulutus: Yrittäjyyden ja innovaation maisteri, 2012, Luxembourg;

Valtion julkishallinnon ja EU:n hallinnon maisteri, 2006, Ateena, Kreikka

Työsuhteet: Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxemburgin

yliopisto, Euroopan parlamentti, Ateenan kaupunki

 

Lisätietoja:

Dimitrios Salampasis, +352 661 847 725, Dimitris.Salampasis@gmail.com