Henkilöstön innovatiivisuus paranee reiluilla ja ennakoitavilla HRM-käytännöillä

Henkilöstövoimavarojen johtamiskäytännöillä (HRM) voidaan parantaa luottamusta organisaatioihin ja sitä kautta lisätä niiden innovatiivisuutta. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) tutkimus osoittaa, että ei-henkilöityvällä luottamuksella on tärkeä rooli organisaatioiden innovatiivisuudessa.

Tutkimuksen mukaan johdonmukaiset henkilöstöjohtamisen käytännöt ja niiden läpinäkyvyys lisäävät luottamusta työnantajaan. Ihmiset luottavat organisaatioon, kun he tietävät minkälaiset järjestelmät organisaatiossa on käytössä ja kokevat ne reiluiksi, tasapuolisiksi ja ennakoitaviksi.

Luottamuksen lisääntyminen työnantajaan muodostaa vastavuoroisen suhteen työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijät haluavat tehdä työnantajan eteen jotain, kun he kokevat, että heitä kohdellaan reilusti.  Vastavuoroisuusilmapiiri johtaa siihen, että työntekijät ovat innovatiivisempia ja luovempia työssään.

Innovatiivisuus ja luovuus näkyvät esimerkiksi siten, että ihmiset kokeilevat ja esimiehet antavat kokeilla luovia ratkaisuja, työntekijöiden innovatiiviset ratkaisut ovat sallittuja työyhteisössä, työntekijät kehittävät työnteontapojaan aktiivisesti, ja uusia ratkaisuja ei koeta riskeinä vaan kannustetaan niiden viemistä laajempaan käyttöön.  

Luottamusta parantavia ja niin kutsuttuja strategisia HRM-käytänteitä ovat muun muassa: koulutus ja kehittäminen, suoritusten arviointi, osallistuminen päätöksentekoon, sisäiset uramahdollisuudet, sisäinen viestintä, ja työnsuunnittelu. Näiden on jo aikaisemmissa tutkimuksissa todettu parantavan organisaatioiden suoristuskykyä. Aikaisemmat tutkimukset eivät kuitenkaan ole analysoineet tarpeeksi kattavasti minkälaisten mekanismien kautta käytänteet parantavat yritysten suorituskykyä ja henkilöstön innovatiivisuutta yrityksessä.

"HRM-käytäntöjen ja suorituskyvyn välillä on niin sanottu black box, eli mekanismi, joka johtaa käytänteistä suoritukseen. Meidän tutkimuksen mukaan se on ei-henkilöityvä luottamus, joka tarkoittaa työntekijöiden luottamusta työnantajaorganisaatioon," kertoo tutkijatohtori Mika Vanhala.

Tutkijoiden mukaan organisaatioissa olisi tärkeää huolehtia siitä, että HRM-käytänteet toimisivat reilusti läpi organisaation ja että ne eivät olisi pelkästään henkilöstöosaston tekemistä. 

"Jos organisaatiot haluavat olla innovatiivisia ja luovia, niiden tulee panostaa henkilöstön reiluun ja tasapuoliseen kohteluun sekä selkeään ja järjestelmälliseen henkilöjohtamiseen. Parasta on se, että kyseessä on toimintatapojen luonti, joka ei vaadi kalliita investointeja," selittää professori Paavo Ritala.

Tutkimus perustuu yli seitsemäänsataan vastaajaan kahdesta suomalaisesta yrityksestä paperiteollisuudesta ja ICT-alalta.

Lisätietoja:

Mika Vanhala, tutkijatohtori, mika.vanhala@lut.fi, 040 833 5794

Paavo Ritala, professori, paavo.ritala@lut.fi, 040 833 5852

Tutkimuspaperi: http://dx.doi.org/10.1108/JMP-03-2013-0084