Internetin käyttö aiheuttaa ahdistusta

Nyt on voitu ensi kertaa osoittaa, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta − muun muassa pelkoa, huolta, hikoilua, hermostuneisuutta, sydämentykytystä, ärsytystä, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä, mielipahaa, päänsärkyä, käsien tutinaa tai järkytystä.

Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta. Asteikkoja voivat jatkojalostaa muun muassa erilaiset sovelluskehittäjät, suunnittelijat ja markkinoinnin sekä mainonnan ammattilaiset.

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta. Myös naisten ja miesten tapa käyttää internetiä eroaa toisistaan yhä enemmän. Esimerkiksi miehet käyttävät naisia useammin ja todennäköisemmin wikipediaa, valokuva- ja videopediaa. Sitä vastoin naiset käyttävät internetiä miehiä enemmän sosiaaliseen viestintään, esimerkiksi liittymällä sosiaalisiin verkostoihin ja blogaamalla eli pitämällä verkkopäiväkirjaa.

Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuvan väitöskirjan tärkein saavutus kahden asteikon luominen, suunnittelu ja validointi. Nämä ovat itsearviointiasteikko (Self-Assessment Scale, SAS) sekä modifioitu internetissä koetun ahdistuksen asteikko (Modified Internet Anxiety Scale, MIAS), joiden avulla voidaan mitata käyttäjien internetissä tuntemaa ahdistusta. Väitöskirja sisältää myös kolme työvälinettä. MyAnxiety-työkalu esittelee internetissä koetun ahdistuksen tyypit. Intelligentia-työkalulla keräillään internetin käyttäjissä esiintyvän ahdistuksen tyyppejä. MyIAContro on selaimeen kytkeytyvä työväline, jolla mitataan internetin käyttäjien tunteita.

1990-luvulta alkaen internet on ollut tärkeä osa arkipäiväämme. Sillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä. Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.

Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen. Erityisenä tavoitteena oli tutkia internetin käyttäjien ahdistustasoja ja kehittää internetissä koettua ahdistusta mittaava asteikko.

DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja "Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet" (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19.6.2014 klo 12.00 LUT:n salissa 1382. Vastaväittäjä toimii Senior Lecturer, tohtori Praminda Caleb-Solly Länsi-Englannin yliopistosta (University of the West of England), Bristolista. Kustoksena toimii professori Jari Porras LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis - tutkimussarjassa numero 575. ISBN 978-952-265-584-4, ISBN 978-952-265-585-1 (PDF) ja ISSN-L 1456-4491 ISSN 1456-4491. Väitöskirja julkaistaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-585-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi

Väittelijän henkilötietoja:

Santosh Kumar Kalwar
Syntynyt Chitwanissa, Nepalissa 1982
Kotipaikka: Lappeenranta
Ms.Sc. (Tech.) in Communication Engineering, LUT
työpaikat: tutkijaharjoittelija, Nokia Oyj, Helsinki 2008, assistentti, LUT 2009.

Lisätietoja:
 

Jari Porras, puh. +358 400 555 427, jari.porras@lut.fi