Kapasiteettimekanismin yksipuolinen täytäntöönpano vaikuttaa kielteisesti sähkökauppaan

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan sähköntuotannon kapasiteettimekanismien yksipuolisella täytäntöönpanolla voi olla useita kielteisiä rajat ylittäviä vaikutuksia ja johtaa rajayhdysjohdon tehottomaan käyttöön, kuten siirtokapasiteetin ali- tai väärinkäyttöön.

Olga Goren väitöstutkimuksen mukaan rajat ylittävät vaikutukset ovat kapasiteettimekanismin yksipuolisen täytäntöönpanon yhteydessä kuluttajien ja tuottajien kannalta todennäköisimmin kielteisiä, minkä vuoksi markkinarakenteen muutoksia olisi koordinoitava. Vaikutukset riippuvat siitä, miten kapasiteettimekanismeja sovelletaan rajat ylittävässä sähkökaupassa ja mitkä ovat rajayhdysjohdon toimintaa ohjaavat rajat ylittävän siirtokapasiteetin jakoperiaatteet.

Euroopan tavoitteet lisätä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa ovat haaste tuotannon riittävyydelle. Pelätään, etteivät energian hintaan perustuvat sähkömarkkinat pysty ylläpitämään tulevaisuuden sähköntarpeen tyydyttämisen edellyttämää kapasiteettia ja täydentämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian toimitusvajeita uusiutuvien vaihtelevuuden takia. Osa EU:n jäsenvaltioista harkitsee energian hintaan perustuvien sähkömarkkinoidensa rakenteen muuttamista sekä erimuotoisten kapasiteettimekanismien luomista toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.

Gore tarkastelee väitöskirjassaan markkinakapasiteetin hyötyjä ja haittoja kansallisella tasolla sekä kapasiteettimarkkinoiden yksipuolisen täytäntöönpanon rajat ylittäviä vaikutuksia. Jonkinasteista huolestuneisuutta on herättänyt se, että EU:n jäsenvaltioissa toteutettavat markkinarakenteen muutokset saattaisivat olla ristiriidassa Euroopan sisämarkkinoita koskevan tavoitteen kanssa. Koska useat Euroopan markkinat ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, koordinoimattomat markkinamekanismit saattaisivat aikaansaada kielteisiä rajat ylittäviä vaikutuksia ja haitata sähkön eurooppalaisten sisämarkkinoiden toteutumista.

Diplomi-insinööri Olga Goren sähkötekniikan alaan liittyvä väitöskirja tarkastetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 21. syyskuuta klo 12 salissa 1382. Väitöskirjan aiheena on Impacts of capacity remunerative mechanism on cross-border trade (Kapasiteettimekanismin vaikutukset rajat ylittävään sähkökauppaan). Vastaväittäjänä toimii professori Robert Lundmark Luleå University of Technologysta. Kustoksena toimii professori Satu Viljanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 656. ISBN 978-952-265-841-8, ISBN 978-952-265-842-5 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Sähköinen versio on LUTPub-tietokannassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-842-5. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi/

 

Tietoa väittelijästä:

Nimi: Olga Gore

Syntymävuosi ja -paikka: 1985, Neuvostoliitto

Maisterintutkinnot: Kaksoistutkinto Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Pietarin State Polytechnic Universityssa, 2010

Työsuhde: 2010−, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Olga Gore, puh: +358465589447, olga.gore@lut.fi