Kestävä kehitys etenee vauhdilla LUT:ssa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on ottanut isoja harppauksia kestävän kehityksen edistämisessä viimeisen kahden vuoden aikana. Uuden kestävän kehityksen raportin mukaan LUT:n sähkö- ja lämpöenergian kulutus sekä ostosähkön määrä ovat huomattavasti pienentyneet.

Hiljattain julkaistun LUT:n ensimmäisen kestävän kehityksen raportin mukaan yliopiston sähköenergian kulutus oli viime vuonna 6,3 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013. Ostosähkön määrä väheni 7,9 prosenttia ja lämpöenergian kulutus väheni 7,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2013.

"Ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi yliopistolle on myös tärkeää toimia entistä kustannustehokkaammin, ja kulutuksien pienentämisessä yhteistyö kiinteistöt omistavan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa on ollut merkittävässä roolissa", Green Campuksen kehittämispäällikkö Marko Kasurinen kertoo.

Ympäristöasioiden sekä kestävän kehityksen huomioiminen ovat LUT:ssa osa organisaation johtamista, jonka tukena yliopistolla on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ainoana yliopistona Suomessa. Julkaistu raportti toimii katsauksena yliopiston ympäristötyöhön ja kestävää kehitystä edistäviin toimenpiteisiin.

"Raportoimalla ympäristöindikaattoreistaan yliopisto pystyy arvioimaan, minkälaisiin asioihin on nyt ja tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota, jotta yliopiston ympäristökuormaa voidaan pienentää entisestään", sanoo ympäristösuunnittelija Essi Römpötti.

Raportti on tehty kansainvälisen kestävän kehityksen kampusverkoston (ISCN) laatiman raportointiohjeiston mukaisesti. Raportin tiedot, kuten kulutuslukemat, kattavat vuodet 2013 ja 2014.

Ympäristötyö vaatii jatkuvaa seurantaa

Ympäristötyö on LUT:ssa jaettu neljään pääteemaan: energia, luonnonvarojen käyttö ja jätteet, liikenne sekä tutkimuksen ja opetuksen vaikutus yhteiskuntaan. Näille merkittävimmille ympäristönäkökohdille on luotu ympäristöpäämäärät sekä lyhyen ajanjakson että keskipitkän ajanjakson ympäristötavoitteita. Vertailulukuina toimivat vuoden 2012 tiedot. Tavoitteiden saavuttamiseksi on suunniteltu toimenpiteet ja määritelty vastuut sekä indikaattorit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista seurataan.

Seurantatietoa julkaistaan muun muassa itse tuotetun energian määrästä, sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksesta sekä syntyneen jätteen määrästä. Tiedot julkaistaan LUT:n nettisivuilla.

Ympäristötyön lisäksi raportissa on huomioitu myös muut yliopistolle olennaiset kestävän kehityksen osa-alueet: yhdenvertaisuus ja esteettömyys, työsuojelu ja työterveys, osallistava kampuskehittäminen sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

"Kertomalla avoimesti toimistaan kestävän kehityksen edistämiseksi LUT kannustaa niin opiskelijoitaan, henkilökuntaansa kuin sidosryhmiään huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet toiminnassaan", Römpötti toteaa.

Jatkossa LUT julkaisee kestävän kehityksen raportin vuosittain. Raporttia myös kehitetään siten, että se vastaa Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistuksen vaatimuksia.

Lisätietoja:

Essi Römpötti, ympäristösuunnittelija, essi.rompotti@lut.fi, puh.: 050 433 1214

Marko Kasurinen, Kehittämispäällikkö, marko.kasurinen@lut.fi, puh.: 040 683 1488

Kestävän kehityksen raportti 2014