Maankäytön vaikutukset huomioidaan harvoin tuotteiden ympäristövaikutusarvioinneissa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan nykymenetelmin ei pystytä luotettavasti arvioimaan voidaanko biomassojen laajalla käytöllä hillitä globaalia ilmasto- ja ympäristömuutosta. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettava väitöskirja arvioi biomassatuotteiden elinkaareen liittyvien eri maankäyttötapojen vaikutuksia muun muassa ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, ja luonnonvarojen ehtymiseen.

Tuomas Helin testasi väitöksessään eri vaikutusarviointimenetelmien soveltuvuutta biomassa-arvoketjuille. Tutkimuksessa havaittiin, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden arviointiin kehitetyt elinkaariarvioinnin menetelmät eivät sovellu luotettavasti metsäbiomassatuotteiden vaikutusarviointiin. Vastaavasti tulokset metsätuotteiden ilmastovaikutusten osalta osoittivat, että metsätuotteen pitoajalla on huomattava merkitys toiminnan ilmastovaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan, ilmastoneutraalius saavutetaan todennäköisimmin vain, jos lähes kaikki metsänkorjuun runkopuun sisältämä hiili saadaan sidotuksi pitkäikäisiin metsätuotteisiin.

Globaalin ilmasto- ja ympäristömuutoksen hillinnän onnistuminen edellyttää, että muutosten hidastamiseksi ehdotettujen toimintatapojen ja hillintätoimenpiteiden tehokkuutta pystytään ennalta arvioimaan. Elinkaariarviointi on yksi tähän tarkoitukseen vakiintuneimmista tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin työkaluista. Jotta arviointimenetelmällä voitaisiin antaa luotettavaa tukea ympäristönäkökohdat huomioivaan päätöksentekoon, on sitä laajennettava kattamaan myös maankäytön ympäristövaikutukset erityisesti biomassa-arvoketjujen osalta.

Diplomi-insinööri Tuomas Helinin ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja 'Evaluating land-use related environmental impacts of biomass value chains for decision-support: Comparison and testing of methodologies proposed for environmental life cycle impact assessment' (Biomassa-arvoketjujen maankäyttöön liittyvien ympäristövaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi: Vaikutusarviointimenetelmien vertailu ja testaus elinkaariarvioinnin viitekehyksessä) tarkastetaan 06.03.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382. Vastaväittäjänä toimii professori Jörg Schweinle Thünen Institutesta, Saksasta. Kustoksena toimii professori Risto Soukka LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu Teknologian tutkimuskeskuksen VTT Science –tutkimussarjassa numero 75. ISBN 978-951-38-8208-2 ja ISSN 2242-1203. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-38-8209-9. Tutkimustyötä rahoittivat VTT, FIBIC, Tekes, Suomen akatemia, UPM Kymmene Oyj ja Metsä Group.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Tuomas Helin

Syntymävuosi ja -paikka: 1982, Jokioinen

Kotikunta: Helsinki

Koulutus: Ympäristötekniikan DI, 2008, LUT

Työsuhde: Teknologian tutkimuskeskus VTT, tutkija (2009-2014), Lassila & Tikanoja Oyj, asiantuntija (2015->)

 

Lisätietoja:

Tuomas Helin, puh. 040 827 8355, tuomas.helin@lut.fi