Perheyhtiön hallituksella on keskeinen rooli yhtiön strategisessa uudistumisessa

Valtaosa suomalaisyrityksistä on perheyrityksiä, joten perheyritysten jatkuvuus ja uusiutumiskyky on kansantaloudellisesti merkittävää. LUT-yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa hallituksessa vaikuttavien omistajien keskeisen roolin yritystä koskevissa muutosprosesseissa.

Hyvällä omistajuudella on monia positiivisia vaikutuksia niin työllisyyteen, investointeihin kuin vienti- ja verotuloihinkin – asioihin, jotka ovat keskeisiä koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tähän yhtälöön erityisesti kotimaisella omistajalla voi olla paljon annettavaa. Hän tuntee maamme toimintaympäristön, haluaa toimia täällä ja on usein motivoitunut harkitsemaan nimenomaan Suomea investointikohteena.

Perheyritysten liiton ja Tilastokeskuksen selvityksen mukaan noin 70 % suomalaisista työnantajayrityksistä on perheyrityksiä.

"Sanonnan mukaan perheyrityksen kvartaali on neljännesvuosisata, mutta silti monen perheyrityksen taru loppuu ennenaikaisesti. Kansainvälisten arvioiden mukaan vain noin kolmannes perheyrityksistä selviää perustajalta toiselle sukupolvelle ja vain noin 10–15 % kolmansille ja sitä seuraaville sukupolville. On tärkeää ymmärtää, miten perheyritykset voivat uusiutua ja kuinka sitä voi tukea", sanoo Hanna Maria Sievinen, LUT-yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan laatija.

Sievisen kauppatieteen alaan kuuluva väitöskirja Role of the board of directors in the strategic renewal of later-generation family firms tarkastelee perheyrityksen strategisen uudistumisen prosessia perheyhtiön hallitusten jäsenten näkökulmasta.

Sievisen tutkimus osoittaa perheyrityksen hallituksessa vaikuttavien omistajien keskeisen roolin muutosprosessissa ja perheen ulkopuolisten hallituksen jäsenten mahdollisuudet tukea muutosta neuvonantajina.

Lisäksi tutkimus tarkastelee hallitustyöskentelyn ja päätöksenteon epämuodollisia, niin kutsuttuja kirjoittamattomia sääntöjä, ja niiden vaikutusta strategiseen uudistumiseen.

"Näillä säännöillä voi olla erityinen rooli perheyrityksen kulttuurin ja arvojen säilyttämisessä ja siirtämisessä sukupolvelta toiselle. Omistajat kokevat seuraamansa säännöt tärkeiksi työkaluiksi yrityksen hallinnon laadun varmistamiseksi. Muutostilanteessa säännöt saattavat joko tukea tai estää perheyrityksen strategista muutosta", sanoo Sievinen, jolla on pitkä kokemus usean eri yrityksen hallitustyöstä.

Tutkimus myös haastaa perinteisen näkemyksen strategisen muutoksen prosessista yksinomaan olemassa olevaa kyseenalaistavana ja vanhaa murtavana muutoksena. "Muutos etenee vaiheittain. Omistajilta ja myös perheen ulkopuolisilta hallituksen jäseniltä vaaditaan kykyä oikea-aikaisesti sekä haastaa vanhaa strategiaa että luoda sitoutuneisuutta uuteen strategiseen suuntaan."

Sievisen mukaan yritysten ylintä hallintoa on vuosikymmeniä tutkittu varsin perinteisistä lähtökohdista: mitä hallituksen osakeyhtiölain näkökulmasta tulee tehdä täyttääkseen velvoitteensa.

"Tämä on tärkeää, mutta niin teoreettisesta kun operatiivisesta näkökulmasta on hedelmällistä ymmärtää myös päätöksenteon mikrotason dynamiikkaa, jolla erityisesti muutostilanteessa saattaa olla iso merkitys", Sievinen toteaa.

Kauppatieteiden maisteri, MA, Hanna Maria Sievisen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Role of the board of directors in the strategic renewal of later-generation family firms (Yrityksen hallituksen rooli kypsien perheyritysten strategisessa uudistumisessa) tarkastetaan 14.5.2021 klo 12 LUT-yliopiston Lahden kampuksella etäyhteyksin toteutettavassa tilaisuudessa. Vastaväittäjänä toimii professori Jarna Heinonen Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Timo Pihkala LUT-yliopistosta.

Linkki väitöskirjaan LUTPub-tietokannassa: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162488
Linkki väitöstilaisuuden seuraamiseksi etäyhteydellä:  https://lut.zoom.us/j/67783309235

Lisätietoja:

Hanna Maria Sievinen, puh. 050 376 0226, hanna.sievinen@gmail.com

Lue seuraavaksi: