Suomen ensimmäinen poikkiteollinen materiaalinkierrätyksen tutkimusohjelma käyntiin

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan laboratorio on mukana CLEEN Oy:n koordinoimassa ARVI- tutkimusohjelmassa, jossa tutkitaan materiaalien kierrätykseen liittyviä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehitetään tietotaitoa niiden hyödyntämiseen.

Luonnonvarojen hupeneminen ja siihen liittyvät yhteiskunnan vaatimukset ja liiketoimintojen tarpeet edellyttävät entistä tehokkaampaa materiaalien kierrätystä. "Kehitämme ohjelmassa jätehuoltojärjestelmän systeemimallinnusta, tutkimme yhdyskuntajätteiden ominaisuuksia ja koostumusta hyötykäytön kannalta sekä jätteiden erottelutehokkuutta erilaisilla koneellisilla järjestelmillä", kertoo jätehuoltotekniikan professori Mika Horttanainen.

Tutkittavat jakeet ovat yhdyskuntajäte, muovijäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä tuhka. Eri materiaalivirroista sekä niiden käsittely- ja hyötykäyttövaihtoehdoista selvitetään ympäristö-, talous- ja sosiaaliset vaikutukset. Materiaalivirtoja tarkastellaan alkaen jätteen synnystä läpi koko elinkaariketjun. Tarkastelussa otetaan huomioon jätemateriaalin määrän lisäksi se, minkälaisille materiaaleille on tarvetta paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.

Horttanainen kertoo, että systeemitarkastelussa käydään tarkasti läpi jätemateriaalien hyödyntämismahdollisuudet jollakin tietyllä alueella tai sopivalla kuljetusetäisyydellä. Sen lisäksi tehdään systeemitarkastelua siitä, mikä jätemateriaali sopii mihinkin käyttöön ja mihin jäte on kokonaiskestävintä hyödyntää. Esimerkkinä Horttanainen mainitsee energialaitoksista tulevan tuhkan, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi sementin ja betonin valmistuksessa, maanrakennuksessa tai lannoitteena.

"Parannamme tietoa jätemateriaalivirtojen ominaisuuksista ja koostumuksesta sekä ymmärrystä materiaalien hyödyntämisen toimintaympäristöistä. Olemme valinneet tiettyjä maita tutkimuskohteiksi ja yhteistyökumppaneiksi, esimerkiksi Kiinan ja Brasilia. Ne ovat voimakkaasti kehittyviä maita, joissa jätteiden kierrätys on alkutekijöissä. Vertailukohteena ovat Itävalta ja Saksa, joissa kierrätysjärjestelmä on saatu toimimaan hyvin. Tutkimme, miten suomalaisia kierrätykseen liittyviä teknologioita voisi parhaiten konseptoida ja tarjota kehittyville maille."

Hankkeessa hyödynnetään elinkaarimallinnusta, jolla saadaan arvioitua ympäristövaikutuksia ja pystytään vertailemaan eri lajittelutapojen ympäristövaikutuksia toisiinsa. Tarkoitus on saada työkaluja suomalaisille yrityksille, kun ne lähtevät tarjoamaan jätehuoltoratkaisuja ulkomaisille markkinoille.

CLEEN Oy:n nelivuotinen materiaalien arvovirtoihin (ARVI) keskittyvän tutkimusohjelma tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle ja tutkimuslaitoksille ainutlaatuisen mahdollisuuden pitkäjänteiseen strategiseen tutkimusyhteistyöhön materiaalitehokkuuden alueella ja avaa yhteyden laajaan kansainvälisten kumppaneiden osaamisverkostoon. Ohjelmakonsortioon osallistuu 18 yritystä sekä 11 tutkimus-/julkisorganisaatiota.

Lisätietoja:

Professori Mika Horttanainen, puh. 040 848 5850, mika.horttanainen@lut.fi