Taloudellisuus kannustaa yrityksiä oppisopimuksiin

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan oppisopimuskoulutus on yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Oppisopimuskoulutus synnyttävää siihen osallistuville yrityksille inhimillistä-, rakenteellista - ja suhdepääomaa.

Filosofian maisteri Annukka Norontaus tutki väitöskirjassaan tavoitteita, joita yrityksissä oppisopimuskoulutukseen liittyy ja vaikutuksia, joita koulutusta tuottamalla yrityksessä syntyy. Yritykset kokevat oppisopimuskoulutuksen vaikutukset positiivisina ja neutraaleina. Yritykset esimerkiksi hyötyvät muun muassa ammattitaidon ja osaamisen kehittämisellä ja mahdollisuudella tarkastella omaa toimintaa ja taloutta. Oppisopimuksen kautta yritys myös luo ja vahvistaa verkostojaan ja suhdetoimintaansa.

Oppisopimuskoulutuksen tuottamisesta syntyneet vaikutukset ovat koulutukselle asetettuja tavoitteita laajemmat. Koulutuksen vaikutukset yrityksessä ulottuvat koko työyhteisön tasolle, esimerkiksi työtapojen tarkasteluna, oman ja muiden työn arvostuksena sekä taloudellisena koulutusmuotona yritykselle. Tutkimuksen mukaan sekä työnantajan että opiskelijan on kuitenkin koettava lisäarvo oppisopimuksen aikana, jotta myönteisiä tuloksia saadaan. Lisäksi on tärkeää, että imago yrityksestä kouluttajana on hyvä, koska se parantaa koulutettavien saatavuutta ja luo yleistä luottamusta alalla.

Tutkimuksessa myös huomattiin, että oppisopimuskoulutuksen tuottamista estävät pääasiassa viestinnän ja tiedottamisen puute, koulutusmahdollisuuden tunnistaminen, yritysten koulutuskulttuuri sekä epäselvät mielikuvat ja käsitykset oppisopimuskoulutuksesta. Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteuttamisen hidasteina ovat työsuhteeseen ja talouteen liittyvät seikat, nuorten kasvun vaiheeseen sisältyvät tekijät sekä esimerkiksi nuorten sitoutuminen alaan, ohjaukseen liittyvä pitkäjänteisyys ja motivaatio sekä koulutusvastuun siirtyminen yritykselle.

Tutkimuksen kohteena oli 20 eri alojen pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat tuottaneet oppisopimuskoulutusta useita vuosia sekä pk-yrityksiä, joille oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvä toiminta on vierasta.

Filosofian maisteri Annukka Norontauksen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Oppisopimuskoulutus yritysten tuottamana koulutuspalveluna: tavoitteista vaikutuksiin tarkastetaan 4.5.2016 klo 12 Lahdessa, Sibeliustalon Kuusi-kabinetissa (Ankkurikatu 7). Vastaväittäjänä toimii professori Juhani Honka. Kustoksena toimii professori Helinä Melkas Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis  –tutkimussarjassa numero 693. ISBN 978-952-265-940-8, ISBN 978-952-265-941-5 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/123010.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Annukka Norontaus

Koulutus: Filosofian maisteri

Kotikunta: Jämsä

Lisätietoja:

Annukka Norontaus, 040 7353 826, annukka.norontaus@hotmail.com