Väitös: Arvoketjuissa erilaisia käyttöpääoman hallinnan rooleja

Yritykset ja niiden muodostamat arvoketjut sitovat merkittäviä summia käyttöpääomaa varastoihin sekä yritysten välisistä maksuajoista syntyviin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Käyttöpääoman hallinta onkin herättänyt huomiota viime vuosien aikana sekä yrityksissä että akateemisessa tutkimuksessa. Tämä johtuu osaltaan finanssikriisistä ja sen aiheuttamasta ulkoisten rahoitusmahdollisuuksien tiukentumisesta, jonka tarpeeseen ylimääräisen käyttöpääoman vapauttaminen toisi helpotusta, mutta myös digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yritysten välisten maksukäytäntöjen, ja sen myötä käyttöpääoman hallinnan, tehostamiseen.

Lotta Lindin 16.11. tarkastettavassa väitöstutkimuksessa kartoitettiin arvoketjuissa käytettyjä, käyttöpääoman kolmesta komponentista (varastot, myyntisaamiset ja ostovelat) koostuvia käyttöpääomamalleja autoteollisuuden, ICT-teollisuuden sekä metsäteollisuuden arvoketjuissa. Tilinpäätösaineistoon pohjautuvan tutkimuksen tulokset osoittivat, että teollisuuden alojen eroavaisuuksista huolimatta niiden arvoketjuissa on havaittavissa samanlaisia käyttöpääoman hallinnan malleja, eli tietynlaisia käyttöpääomarooleja.

Väitöskirja esittelee näihin empiirisiin havaintoihin perustuvan käyttöpääomamallien viitekehyksen, joka koostuu kuudesta erilaista arvoketjuissa käytetystä käyttöpääomamallista: Minimoijat, Minimointiin pyrkivät, Maltilliset, Varastoijat, Rahoittajat sekä Alisuoriutujat. Näiden roolien ymmärtäminen auttaa arvoketjujen rahavirtojen tehostamisessa ja käyttöpääoman optimoinnissa, jolloin vapautetun käyttöpääoman voisi ohjata kasvua tukeviin strategisiin investointeihin.

Työssä luotu viitekehys on paitsi uudenlainen lähestymistapa arvoketjujen käyttöpääoman hallinnan tutkimiseen, mutta myös työkalu yrityksille ja arvoketjuille käyttöpääomamallien tunnistamiseen ja niiden johtamiseen. Työn aihe on ajankohtainen sekä yritysten että akateemisen tutkimuksen näkökulmasta, ja tutkimuksen tulokset osoittavat sekä käyttöpääoman tarkastelun kolmen komponentin muodostamana kokonaisuutena eli käyttöpääomamallina että arvoketjunäkökulman tarpeellisuuden. 

 

Väitöstiedot 

Diplomi-insinööri Lotta Lindin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Identifying working capital models: Towards a generic framework (Käyttöpääomamallien tunnistaminen: kohti geneeristä viitekehystä) tarkastetaan 16.11.2018 klo 12 Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii professori Michael Henke, TU Dortmund University ja Fraunhofer Institut, Saksa. Kustoksena toimii professori Timo Kärri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 

 

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 821. ISBN 978-952-335-286-5, ISBN 978-952-335-287-2 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa osoitteessa lutpub.lut.fi. 

Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.