Väitös: Haasteita kestävien innovaatioiden luomisessa

Kestävästä kehityksestä on tullut merkittävä osa yritysten strategista päätöksentekoa. Uusista innovaatioista pyritään luomaan yrityksille taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista arvoa. Kestävien innovaatioiden synnyttäminen vaatii arvon luomisen tarkastelua usealta eri kantilta. Tässä prosessissa on useita erilaisia haasteita, sillä erilaisten sidosryhmien ja yhteiskunnan arvojen välillä on palloteltava.

Nina Turan (DI) Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkistettava tuotantotalouden väitöstutkimus käsittelee yritysten kestävien innovaatioiden arvon luomista. Arvotukseen liittyy erilaisia haasteita, joiden tunnistamista tutkimus selvittää. Lisäksi tutkimus esittelee tukimenetelmiä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Otsikolla "Value creation for sustainability-oriented innovations: challenges and supporting methods" ("Kestävien innovaatioiden arvon luonnin haasteet ja tukimenetelmät") tunnettavan väitöstutkimuksen tulosten mukaan haasteet liittyvät erityisesti jännitteisiin yrityksen verkostojen eri toimijoiden välillä, kestävän kehityksen tiedon hyödyntämiseen, tasapainotteluun eri kestävän kehityksen ulottuvuuksista saatavien hyötyjen välillä, sekä puutteisiin nykyisten päättäjien taito- ja kyvykkyystasoissa.

"Suomi on maailmanlaajuisesti tunnistettu positiiviseksi esimerkiksi kestävän kehityksen osalta. Suomalaisissa yrityksissä on paljon huippuosaamista, jonka avulla voidaan luoda merkittäviä kestävyyttä edistäviä innovaatioita. Näiden avulla voidaan vastata maailmanlaajuisiin kestävyyden haasteisiin, luoda uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia", sanoo Tura. 

 

Kestävän kehityksen haasteisiin vastataan innovaatioilla

Kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisesta on tullut maailmanlaajuinen tavoite, joka yhdistää toimijoita yli yritys- ja toiminta-alojen. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan, että yrityksen toiminnassa huomioidaan planeetan ja ympäristön hyvinvointi, sosiaalinen tasa-arvo sekä toiminnan taloudellinen kestävyys.  

Yritykset ovat pyrkineet vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin etsimällä yhä enemmän innovaatioita, jotka voivat samanaikaisesti tarjota sekä etuja ympäristölle ja sosiaalisia etuja että myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja taloudellista hyötyä.

Kestävien innovaatioiden arvon luominen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä suuri liiketoimintaympäristö on epävarma ja monimutkainen. Innovaatioiden arvottaminen edellyttää innovaatiotoimintojen uudelleen järjestelyä muotoon, jossa tavoitteena on järjestelmä-tason arvon luominen sekä arvon tasapainottaminen useiden verkoston eri toimijoiden välillä. Tällä tarkoitetaan hyötyjen tuottamista yritykselle, yrityksen sidosryhmille, kuten kumppaneille ja asiakkaille, sekä koko yhteiskunnalle.

 

Johtajilta vaaditaan yhteistyötä ja uudenlaisia kykyjä

Turan väitöstutkimuksessa esitellään välitavoitteisia (eli tutkimuslähtöisiä) työkaluja ja kaksi tukimenetelmää haasteiden ratkaisemiseksi. Erityisenä tarkastelukohteena on kestävän arvonmuodostuksen ominaispiirteet jakamistalouden ja alustatalouden mukanaan tuomissa uusissa markkinatilanteissa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset digitaalisten alustojen kautta toimivat kyytien jakamispalvelut, joissa arvon tuottaminen perustuu tasapainoiluun asiakkaiden ja palvelun tarjoajien välillä.

"Myös kiertotalous tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kestävää arvoa ja synnyttää uutta liiketoimintaa, jossa esimerkiksi yrityksen tuotannon sivutuotteet ja jätteet hyödynnetään toisen yrityksen toimesta eteenpäin. Tällaisissa ratkaisuissa ovat merkittävässä roolissa digitaaliset ratkaisut, jotka mahdollistavat tiedon kulun eri toimijoiden välillä", Nina Tura kertoo. 

Tulosten pohjalta johtajien ja päättäjien osaaminen vaatii päivittämistä. Johtajien olisi panostettava yhä enemmän yhteistyöhön sekä onnistuttava kehittämään erityisiä taitoja ja kykyjä, joiden avulla yhteiskunnan tasolla entistä merkittävämpien kestävien innovaatioiden luominen on mahdollista.

"Kehittämällä nykyisten päätöksentekijöiden tieto- ja taitotasoa kestävien innovaatioiden osalta, on Suomella mahdollisuus kasvaa entistä merkittävämmäksi kestävän kehityksen edistäjäksi", Tura summaa.

 

Lisätietoja:

Nina Tura, nina.tura@lut.fi

 

Tiedot väitöstilaisuudesta:

Diplomi-insinööri Nina Turan väitöskirja Value creation for sustainability-oriented innovations: challenges and supporting methods (Kestävien innovaatioiden arvon luonnin haasteet ja tukimenetelmät) tarkastetaan 14.6.2018 klo 12.00 LUT:n ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittelijänä toimii johtava tutkija, dosentti Maria Antikainen, VTT Suomi. Kustoksena toimii dosentti Ville Ojanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

 

Tiedot väitöskirjasta:

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 799. ISBN 978-952-335-235-3 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-236-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.