Väitös: Yritykset eivät ole valmiita siirtymään datan avaamiseen tai avoimen datan käyttöön

Yritysten käyttämän avoimen datan ongelmiksi on kirjallisuudessa mainittu kolme asiaa: hankaluudet hyötyä taloudellisesti avoimesta datasta, avoimen datan hankinnasta johtuvat kulut sekä muutokset bisnesmalleissa.

Diplomi-insinööri Antti Herala tutkii väitöskirjassaan Benefits from Open Data: Barriers of Supply and Demand of Open Data in Private Organizations (Hyötyjä avoimesta datasta: esteet tuottaa ja käyttää avointa dataa yksityisissä yrityksissä), miten avoimella datalla voidaan muokata ja kehittää nykyisiä yrityksiä ja niiden bisnesmalleja avoimempaan, yhteiskunnallisesti vastuullisempaan ja läpinäkyvämpään toimintaan. 

Tutkimuksessa keskityttiin varsinkin taloudellisen arvon luomiseen, unohtamatta kuitenkaan myös ympäristöarvoja (esimerkiksi puhtaan veden ja ilman arvo) sekä sosiaalisia arvoja (yksilöiden kokema lisäarvo ja siitä kehittyvät muutokset tuottavuuteen ja maailmankatsomukseen).  

Tutkimuksessa havaittiin, että datan taloudellisen hyödyntämisen sijaan ongelmaksi muodostuu avatun datan kontrolli. Yritykset haluavat mahdollisuuden vaikuttaa avatun datan avulla luotujen tuotteiden innovointiin sekä kaupallistamiseen. Kontrolloimalla avattua dataa, sen markkinointia, kohdeyleisön valintaa ja innovaatioprosessia, yritykset pystyvät hyötymään datasta tehokkaammin kuin sokeasti avaamalla dataa tai sulkemalla datan oman yrityksensä sisälle. Tämän ansiosta bisnesmallejakaan ei ole välttämätöntä muuttaa. 

Yrityksissä olevaa dataa on vaikea edes tulevaisuudessa nähdä samanlaisena avoimena kuin julkishallinnossa tällä hetkellä tuotettava data. Avointa yritysdataa pitäisi kohdella sekä tutkimuksessa että käytännössä eri tavalla, koska datan julkaisijan lähtökohdat ovat erilaiset.

Avoin data ei ole yrityksille houkutteleva konsepti johtuen kontrollin luovuttamisesta innovaatioprosessissa, epävarmat lopputulemat sekä hankalasti arvioidut tuotot ja/tai muut hyödyt. Tämän vuoksi avattua dataa ei nähdä tehokkaana keinona tukea uusien innovaatioiden tai tuotteiden kehittämistä.

Avoin data ei silti ole täysin toivoton tapaus, mutta yritykset kaipaavat uusia toimintamalleja ja yhteistyökumppaneita, joiden avulla voidaan yhdistää avointa dataa uusien ja suosittujen innovaatioprosessien, kuten hackathon-tapahtumien, tai uusien teknologioiden, kuten blockchainin, kanssa. Täten laajempi muutos vaatinee uudentyyppisiä yhteistyömalleja muiden toimijoiden kanssa.

 

 

DI Antti Heralan väitöstilaisuus

Diplomi-insinööri Antti Heralan väitöskirja Benefits from Open Data: Barriers of Supply and Demand of Open Data in Private Organizations (Hyötyjä avoimesta datasta: esteet tuottaa ja käyttää avointa dataa yksityisissä yrityksissä) tarkastetaan 12.10.2018 klo 12 LUT:n salissa 2310. Vastaväittäjinä toimivat professori Tommi Mikkonen Helsingin yliopistosta sekä dosentti Juho Lindman Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jari Porras Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

 

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 809. ISBN 978-952-335-261-2, ISBN 978-952-335-262-9 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-262-9. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.