Yhteiskunnallinen yrittäjyys luo sosiaalisesti kestävämpää työelämää

"Nykyisen työelämän ongelmien ratkaisu vaatii uusia toimintatapoja. Yhteiskunnallinen yrittäjyys voi osaltaan auttaa sosiaalisesti kestävämmän työelämän luomisessa", väittää professori Helinä Melkas LUT Lahtiista.

"Yhteiskunnallinen yritys on sellainen, joka pyrkii liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia."

"Sosiaalisesti kestävä työelämä puolestaan sisältää osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, hyvinvointia ja turvallisuutta, erilaisuuden hyväksymistä sekä sukupolvien välisen vuoropuhelun ja tasa-arvon edistämistä."

Sosiaalisesti kestävässä työelämässä annetaan ihmisille reilu mahdollisuus, päästetään kaikki reilulla tavalla mukaan yhteiskuntaan. Yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä on paljon piirteitä, jotka edistävät sosiaalisesti kestävää työelämää.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys vetoaa erilaisiin yrittäjiin ja työntekijöihin

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kuvaavat asiakaslähtöisyys, yrityksen panostus henkilöstön hyvinvointiin sekä toiminnan läpinäkyvyys.

"Yhteiskunnallinen yritys voi olla esimerkiksi kahden mission yritys, joka hoitaa vaikkapa kierrätysliiketoimintaa ja työllistää osatyökykyisiä ihmisiä. Yhteiskunnallinen yritys voi myös korostaa tuotteensa ekologista tai eettistä reiluutta."

Yhteiskunnallinen yritystoiminta uudistaa kuvaa yrittäjästä ja innostaa aivan uudenlaisia ihmisiä yrittäjiksi. Se myös uudistaa kuvaa työntekijästä, kuten nuoresta, joka haluaa valita mielekkään, eettisiä näkemyksiään vastaavan työn. Tai nuoresta, joka systemaattisesti työllistämiseen panostavan yrityksen kautta löytää "oman juttunsa" – tai ainakin halun päästä eteenpäin.

Suomessa yhteiskunnallinen yrittäjyys on vielä melko tuntematon, eivätkä yhteiskunnalliset yritykset välttämättä osaa hyödyntää tätä rooliaan markkinoinnissaan. Tunnettuus on kuitenkin kasvussa. Monissa Euroopan maissa yhteiskunnalliset yritykset ovat jo saavuttaneet vakiintuneen jalansijan.

Myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimuksella on oma roolinsa. LUT:ssa tuotantotalouden ja kauppatieteen tutkijat selvittävät parhaillaan, miten yhteiskunnallinen yrittäjyys voi tehokkaasti auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita kestävällä tavalla. Tavoitteena on löytää hyviä toimintamalleja ja levittää niitä laajemmalle suomalaiseen yhteiskuntaan.

Yhteiskunnalliset yritykset mukaan innovaatiopolitiikkaan

"Yhteiskunnalliset yritykset ovat tähän asti olleet sivussa esimerkiksi alueellisista innovaatiojärjestelmistä ja innovaatiopolitiikasta. Pienet, uudet yritykset ja innovaatiojärjestelmä eivät kohtaa, vaikka kehittämispotentiaalia on runsaasti sekä yritysten toiminnassa, palveluissa että tuotteissa."

Suomalainen työelämä tarvitsee erilaisia yrittämisen muotoja ja valinnanmahdollisuuksia. Nykyisellään paljon ihmisten osaamista jää hyödyntämättä. On kaikkien etu, että ihmisten monipuolinen osaaminen saadaan hyötykäyttöön työelämään.

"Tarvitaan kuitenkin asenteellisia ja rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi erilaisista, sinänsä positiivisista, mutta sirpaleisista työllistämisprojekteista tulisi päästä kohti pitkäjänteisempää näkökulmaa", Melkas huomauttaa.

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä tutkitaan LUT:ssa monitieteisessä hankkeessa Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa (Social Entrepreneurship in Innovative Value Creation, SOCENT). Tutkimusta rahoittaa Tekes.

Lisätietoja:

SOCENT-hankkeen vastuullinen johtaja, professori Helinä Melkas, helina.melkas@lut.fi