Käytännön ohjeita

Opetus

Avoimen yliopiston opintojaksot järjestetään joko omina intensiivikursseina tai yliopiston perusopetuksen yhteydessä integroiduina opintojaksoina. Käytettävät opetusmuodot ja -metodit vaihtelevat opintojaksoittain ja ne on mainittu kuvauksessa.

Koulutus vastaa tasoltaan ja suoritusvaatimuksiltaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston perusopetusta. Tarjotut opintojaksot ovat pääasiassa perus- tai aineopintoja. Joidenkin opintojaksojen opetuksen seuraaminen saattaa edellyttää lukiotason tietoja opiskeltavalta alalta. Jos opintojaksolle on esitietosuosituksena muiden opintojaksojen suorittaminen, on se mainittu kuvausten yhteydessä. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on edellytykset suoriutua opintojaksosta.


Ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opintojaksot tulevat hakuun periodeittain. Yliopiston perusopetukseen integroituun opetukseen on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen periodin alkua. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Avoimen yliopiston opiskelijoille on kiintiöt perusopetuksen opintojaksoille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Intensiivikursseille ilmoittaudutaan viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli intensiivikurssilla on rajoitettu määrä opiskelijapaikkoja, siitä on mainittu kuvauksessa. Muussa tapauksessa mukaan pääsevät kaikki ilmoittautuneet.


Peruminen
 
Mikäli et pysty aloittamaan opintoja lääketieteellisen tai terveydellisen syyn takia, voit perua ilmoittautumisesi kyseisen periodin alkuun mennessä. Toimita vapaamuotoinen kirjallinen selvitys sekä lääkärintodistus avoimen yliopiston toimistoon (avoinyliopisto(at)lut.fi).

Muissa tapauksissa maksettua maksua ei palauteta. Tutustu siis opintojaksojen aikatauluihin huolella ennen ilmoittautumista!


Maksu

Opintojaksokohtainen maksu riippuu sen laajuudesta. Yhden opintopisteen hinta on 10 euroa (Yliopistolaki 24.7.2009/558 ja Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista 1082/2009).

Yhteistyökesäyliopistot hinnoittelevat opintonsa omien säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Hinnat löytyvät yhteistyöopistojen Internet-sivuilta.  


Vahvistuskirje

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen alkua vahvistuskirje, joka sisältää käytännön ohjeet opintojakson suorittamiseksi.


Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus on mainittu kuvauksen yhteydessä. Kirjat voi lainata Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastosta ja luentomonisteet voi ostaa Aalefin kirjakaupasta.


Tentit

Avoin yliopisto järjestää intensiivikursseista kaksi omaa tenttikertaa. Tenttiin ilmoittaudutaan vähintään 8 arkipäivää ennen tenttiä vahvistuskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Perusopetukseen integroidut opintojaksot tentitään yliopiston kuulustelujärjestyksen mukaisina tenttipäivinä. Niihin ilmoittaudutaan yliopiston opintotoimistoon opinto(at)lut.fi vähintään viikkoa ennen tenttiä.
Kuulustelujärjestyksen mukaisiin tentteihin voivat ilmoittautua ne avoimen yliopiston opiskelijat, jotka ovat käyneet ko. opintojakson avoimessa yliopistossa ja maksaneet kurssimaksun.  

Tenteissä noudatetaan yliopiston kuulusteluja koskevia ohjeita.

Tentit arvostellaan arvosteluasteikolla kiitettävä 5, erittäin hyvä 4, hyvä 3, erittäin tyydyttävä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty 0. Arvostelu voi olla myös hyväksytty tai hylätty ilman arvosanaa.

Tenttien tuloksia voi tiedustella noin kolmen viikon kuluttua tenttipäivästä sähköpostitse tai puhelimitse Avoimen yliopiston toimistosta avoinyliopisto(at)lut.fi


Opintorekisteri

Kaikki Avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset kirjataan yliopiston opintorekisteriin.  

Avoimen yliopiston opiskelijoille (paitsi LUT:n perusopiskelijoille) lähetetään pyynnöstä maksuton opintorekisteriote kotiosoitteeseen hyväksytysti suoritetuista opinnoista. Otteen voi pyytää avoimen yliopiston toimistosta (avoinyliopisto(at)lut.fi).