Tuotantotalous

Tuotantotalous on soveltava, ratkaisukeskeinen tieteenala, joka tarkastelee organisaatioita ja niiden verkostoja teknologisina, taloudellisina ja sosiaalisina järjestelminä, tavoitteena edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja parantaa liiketoiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja kestävyyttä. Tuotantotalous ei tarkastele pelkästään teollisuusyrityksiä, vaan kohteena ovat kaikki arvoa lisäävät toiminnot teollisuudessa, palveluissa sekä julkisella sektorilla. Tällä hetkellä tuotantotalouden tutkimusta suuntaavia voimakkaita ajureita ovat digitalisaatio ja kestävä kehitys, joiden luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastataan tuottamalla liiketoiminnan kestävää uudistamista mahdollistavia toimintamalleja ja työkaluja. Tätä tutkimusta ja koulutusta tehdään seuraavilla tuotantotalouden osaamisalueen painopisteillä LUT:ssa:

 • Innovaatiojohtaminen
 • Toimitusketjun ja tuotannon johtaminen
 • Kustannusjohtaminen
 • Suorituskyvyn johtaminen
 • Systeemitekniikka
 • Ohjelmistotuotanto

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiot ja uudistuminen ymmärretään elinehtona ja kestävän menestymisen takeena niin eri alojen yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Innovaatiojohtamisen tutkimus tähtää korkeatasoisiin tieteellisiin julkaisuihin, kestävän kilpailukyvyn luomiseen teollisuudessa ja palveluorganisaatioissa, sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Innovaatiojohtamisen ryhmän tutkimuksen ja koulutuksen painopistealueina ovat:

 • Innovaatioprosessit ja -verkostot
 • Johdon päätöksentekoa tukevien menetelmien kehittäminen ja soveltaminen
 • Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren johtaminen
 • Kestävän innovaatiotoiminnan edistäminen
 • Käyttäjälähtöiset innovaatiot
 • Digitalisaatio ja tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot

Tutkimusryhmällä on pitkä kokemus innovaatiotoiminnan kehittämisestä yhteistyössä yritysten kanssa. Liiketoimintaa ja arvoajattelua korostavat näkökulmat ovat ydinasioita yhteistyöprojektien onnistumisen kannalta. Tärkeimpinä yhteistyötahoina tutkimusprojekteissa ovat alojensa johtavat yritykset, kansainväliset ja kotimaiset tutkimuslaitokset, Tekes ja EU, etenkin Horizon 2020 -ohjelma.

Toimitusketjun ja tuotannon johtaminen

Toimitusketjun ja tuotannon johtamisen ryhmä (Supply Chain and Operations Management) tutkii ja opettaa yritysten ja erityyppisten organisaatioiden rakenteita, prosesseja ja toimintamalleja tavoitteenaan parantaa organisaatioiden, arvoketjujen ja verkostojen suorituskykyä.

Toimitusketjun ja tuotannon johtamisen ryhmän tutkimus keskittyy seuraaviin aiheisiin:

 • Kestävät liiketoimintamallit, verkostot ja toimitusketjut
 • Asiantuntijapalvelujärjestelmien ja -prosessien johtaminen

Kestävien liiketoimintamallien tutkimuksen kohteena on ymmärtää miten liiketoimintamalleja kehittämällä voidaan parantaa toimitusketjujen ja arvoverkostojen suorituskykyä kestävällä tavalla (esimerkiksi kiertotalouden verkostomaiset toimintamallit). Tutkimus tuottaa työkaluja toimitusketjujen ja verkostojen liiketoimintamallien analysoimiseen ja uudistamiseen.

Asiantuntijapalveluiden tutkimuksessa kehitetään teorioita ja ratkaisuja erityisesti julkisen sektorin prosessien parantamiseksi sekä organisatoristen muutosten hallintaan. Käynnissä olevien tutkimushankkeiden kohteina ovat esimerkiksi terveydenhuollon ja oikeuslaitosten palveluprosessit.

Kustannusjohtaminen

Kustannusjohtamisen ryhmä C3M (Capital, Capacity and Cost Management) tutkii sekä opettaa kustannusjohtamisen ja elinkaarilaskennan menetelmiä johdon päätöksenteon näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa malleja ja analyyseja teollisuusyritysten ja palveluorganisaatioiden tarpeisiin.

Tutkimuksen kaksi kärkeä ovat teollisuusomaisuuden ja käyttöpääoman hallinta. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa seuraavat alueet:

 • Elinkaarikustannusmallit
 • Omaisuuserien hallinta liiketoimintaverkostoissa ja ekosysteemeissä
 • Teollisuuden kunnossapitopalveluiden arvo ja digitalisaatio (IoT)
 • Käyttöpääoman kiertoajat ja kannattavuus
 • Käyttöpääoman hallinnan mallit arvoketjuissa

Suorituskyvyn johtaminen

Suorituskyvyn johtamisen tutkimusryhmällä (Performance Management Team) on laaja osaaminen ja kokemus suorituskyvyn mittaamisesta, analysoinnista ja johtamisesta useilla toiminnan tasoilla erilaisissa organisaatioissa ja ympäristöissä. Korkeatasoisen tutkimuksen ohessa tiimi tuottaa myös käytännön työkaluja ja menetelmiä yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön.

Suorituskyvyn johtamisen tiimi keskittyy seuraaviin tutkimusalueisiin:

 • Kestävä ja kokonaisvaltainen suorituskyvyn mittaaminen ja johtaminen
 • Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja liiketoiminnan uudistumisen mittaaminen ja johtaminen

Viimeaikoina tutkimusprojekteissa on keskitytty:

 • Suorituskyvyn johtamiseen ja mittaamiseen palveluissa ja verkostoissa
 • Asiakasarvon mittaamiseen ja johtamiseen digitaalisessa liiketoiminnassa
 • Innovaatiokyvykkyyden mittaamiseen ja johtamiseen
 • Tuottavuuden kehittämisen esteisiin

Systeemitekniikka

Systeemitekniikan (Systems Engineering) ryhmä opettaa ja tutkii kompleksien systeemien analyysi- ja synteesimenetelmiä. Tutkimuksen kohteena ovat systeemit, jotka koostuvat erilaisista vuorovaikutteisista sosio-teknisistä elementeistä liittyen eri alueisiin (teknologia, talous, yhteiskunta, ympäristö jne.) koko systeemin käyttöiän ajan, suunnittelusta käyttöön asti.

Tutkimuksessa kehitetään poikkitieteellisiä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia lähestymistapoja kompleksien systeemien analysointiin ja suunnitteluun.

Tutkimuksen aiheina on mm.:

 • Systemaattiset menetelmät käsitteellistä suunnittelua varten (TRIZ ja muut käsitteellistä suunnittelua tukevat algoritmit, automaattinen tiedon/tekstin louhinta, patentti-/paperitiedon käsittely)
 • Kompleksien systeemien mallinnus ja simulointi, (matemaattinen mallinnus, simulaatiot, skenaarioanalyysi)
 • Optimointi (systeemiparametrien optimointimenetelmät, rakenteiden optimointi)
 • Systeemin ohjaus (ohjauksen ja hallinnan suunnittelu, ohjausmenetelmät, ohjauksen laatu)

Ota yhteyttä

Apulaisprofessori Lea Hannola
puh. 040 822 3982
etunimi.sukunimi@lut.fi