Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.
left

Yhä useampi yritys pyrkii luomaan datalla arvoa ja on matkalla kohti dataohjautuvaa yrityskulttuuria. Data mahdollistaa kilpailuedun yritykselle vain, jos erilaiset datalähteet saadaan hyötykäyttöön ja jos analytiikan työkaluja ja tekniikoita osataan soveltaa tarkoituksenmukaisesti. Talous- ja tuotantodata sekä yrityksen ulkopuolelta hankittava informaatio luovat perustan analytiikalle.

Elinkeinoelämä tarvitsee yhä enemmän osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti sekä liike-elämän toimintoja että analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Data-analytiikan osaaja voi tehdä analyysejä liiketoiminnan kannalta oleellisista tiedoista yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten. Kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi, ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.

Mitä Data-analytiikka päätöksenteossa -maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Tutkijatohtori kertoo opiskelusta Data-analytiikka päätöksenteossa -maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Ohjelmassa pystyt yhdistämään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena toiminnan analysoijana ja kehittäjänä. Voit toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä sekä osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille. Voit olla suorittanut minkä tahansa insinööri (AMK) -tutkinnon tai soveltuvan yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon. Kaksivuotinen koulutusohjelma johtaa suoraan DI-tutkintoon. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Koulutuksemme on laadukasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vertailtuna. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö.

Data-analytiikka päätöksenteossa -maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman sisältö muodostuu tuotantotalouden, ohjelmistotekniikan ja matematiikan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan data-analytiikan ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista.

Valmistuneena osaat yhdistellä eri tietolähteistä saatavia suuria tietomääriä kokonaisuuksiksi ja osaat analysoida tietoa laaja-alaisesti päätöksentekoa varten. Osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen, sekä pystyt toimimaan kehittämisprojekteissa. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen käyttöön, joissa mallintaminen ja analyyttinen ajattelu ovat avainasemassa.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Muulta kuin tekniikan alalta valmistuneiden opintoihin saattaa myös kuulua pieni määrä täydentävää matematiikkaa. Mikäli aikaisempiin opintoihin ei ole sisältynyt tuotantotalouden peruskäsitteitä, niin ne on suoritettava erillisellä verkkokurssilla opintojen alussa.

right

Opetus ja opiskelu

left

Suoraan diplomi-insinööritutkintoa suorittamaan valitut opiskelevat päätoimisten perusopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on päätoimista; erillistä ilta- tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Opetuksessa hyödynnetään paljon uusia, työelämävalmiuksia tukevia opetusmenetelmiä ja ohjelmistotyökaluja. Opiskelijana pääset muun muassa orientoitumaan aiheeseen mm. yrityslähtöisten harjoitustöiden avulla ja jatkamaan tiedon hankkimista ja soveltamista ongelmalähtöisen oppimisen avulla.

right

Tentit on usein korvattu case-harjoitustöiden, kehittämisprojektien, ryhmätöiden ja jatkuvan arvioinnin avulla. Lisäksi on mahdollista tehdä harjoitustöitä yrityksiin sekä harjoitella laajojen tietoaineistojen suodattamista ja tulkitsemista kehittämisen lähtökohtana.

Opintojen avulla saat näin ollen teoriatiedon lisäksi paljon muutakin osaamista: tiedon sovelluskykyä, ongelman ratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, johtamisvalmiuksia sekä viestintäosaamista. Lisäksi pääset harjoittelemaan paljon analysointi- ja suunnittelutaitoja sekä kehittämistoiminnan vetäjän taitoja jo opiskeluaikanasi.

Lasse Metso
Datatalous kasvaa valtavasti ja data-analytiikan osaajat viedään käsistä.
Lasse Metso
Ohjelmajohtaja

Uramahdollisuudet

Datatalous tarvitsee strategisia osaajia.

Yritykset tarvitsevat yhä enemmän osaajia, jotka osaavat hyödyntää dataa päätöksenteossa ja strategiatyössä. Data-analyytikoiden tarve on kasvanut liike-elämässä merkittävästi viime vuosien aikana.

Data-analyytikon työnä on selvittää, miten dataa voidaan hyödyntää yrityksen eduksi. Data-analytiikan osaaja voi analysoida ja visualisoida liiketoiminnan kannalta oleellisia tietoja yrityksen päätöksentekoa ja strategian suunnittelua varten.

Datan aikakausi tuo mukanaan uusia työmahdollisuuksia ja työnimikkeitä. Myös erilaiset kehitystehtävät, ohjelmistorobotiikan ja tiedon hyödyntäminen reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseksi ovat data-analyytikolle mahdollisia työtehtäviä.

Katso myös