left

Erotusmenetelmiä teollisuuden eri aloille

Tarjoamme tutkimustietoa erotusprosesseihin sovellettavaksi, kuten adsorptioon, kiteytykseen, kromatografiseen erotukseen, membraanierotukseen ja painesuodatukseen.

Teemme tutkimusta kaivosteollisuuden, metallienjalostuksen, sellu- ja paperiteollisuuden, kemiateollisuuden, elintarviketeollisuuden, lääketeollisuuden ja tulevaisuuden biojalostamoiden sekä monien muiden alojen tarpeisiin.

Hyödynnä tieteellisen tutkimuksen mahdollisuudet ja ota rohkeasti yhteyttä.

right
Centre for Separation Technology

Laajenna verkostoasi ja osallistu hankeyhteistyöhön

Centre for Separation Technology (CST) on yhteistyöverkosto erotusteknologian parissa työskenteleville ammattilaisille. CST edistää yritysten ja tiedemaailman välistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Tarjoamme parhaat mahdolliset verkostot, mahdollisuuden osallistua kehittämishankkeisiin, laboratoriopalveluita, sekä opiskelijoiden opinnäyte- ja harjoitustöitä.
Autumn image
left

Vedenpuhdistamoiden päivitykset

Kehitämme erotus- ja puhdistusmenetelmiä, jotka käyttöön ottamalla vedenpuhdistamo voi olla raaka-ainetehdas, joka tuottaa esimerkiksi ravinteita ja puhdasta vettä. Kehitämme myös prosesseja mahdollistamaan myös nk. mikropollutanttien (lääkeaineet, raskasmetallit ja mikromuovit) nykyistä tehokkaampaa poistamista.

right
left

Leväteknologian uudet ulottuvuudet

Vedenkäsittelyn ja leväbiotekniikan laboratorio on osa LUT-yliopiston erotustekniikan osastoa ja se sijaitsee Mikkelin alueyksikössä. Yksikkö tutkii kaupallisten ja pohjoismaisten mikroleväkantojen ja mikroleväkonsortioiden mahdollisuuksia jäteveden käsittelyyn, hiilidioksidin sitomiseen, ravinteiden talteenottoon ja lisäarvotuotteiden kuten biomuovien, biopolttoaineiden tuotantoon leväbiomassasta. 

Laboratorio on varustettu erikokoisilla valobioreaktoreilla sekä levän massatuotantoon tarkoitetulla avoimella rengaskanava-altaalla.

Laboratorion tutkimustulos täydentää kasvavaa mikrolevien biojalostuksen ja kiertobiotaloustutkimuksen tietopohjaa.

right
left

Metallien kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa

Metallien kiertotalouden osalta Erotustekniikan osastolla tutkitaan teollisesti hyödynnettyjä erotusteknologioita, kuten ioninvaihtoa, neste-nesteuuttoa, neste-kiintoaine-erotusta, adsorptiota, sähkökemiallisia erotustekniikoita ja kalvotekniikkaa. Sovelluskohteina ovat tällä hetkellä erityisesti akku- ja energiametallien erotukset sekä kierrätysraaka-aineiden käyttö metallien lähteenä.

Metallien kiertotalouden tutkijat työskentelevät sekä julkisrahoitteisissa- että tilaustutkimusprojekteissa, joissa yritysyhteistyöllä on merkittävä rooli.
Laboratoriotilat sijaitsevat pääasiassa Lappeenrannan kampuksella ja niissä on perusilmiöiden, kuten tasapainon sekä kinetiikan mittaamiseen soveltuvat laboratoriomittakaavan laitteistot useimpiin  metallinjalostuksessa tarvittaviin yksikköprosesseihin. Lisäksi Erotustekniikan osastolla on teollisen toteutustavan erotuslaitteistot näihin yksikköprosesseihin. Laitteistot sisältävät myös automaatiota ja instrumentointia prosessien tarkkaan seurantaan ja kontrollointiin. 

right
Summer image
left

Vetytalouden ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen tulevaisuuden energiaratkaisuissa

PtoX-kemikaalien valmistustekniikat ovat tärkeässä roolissa kemian prosessijärjestelmien tutkimusryhmässä. Prosessien tehostamismenetelmiä hyödynnetään tehostamaan tuotteiden saantoja, energiataloudellisia ratkaisuja sekä minimoimaan laitosyksiköiden investointikustannuksia.

Meidän tutkimusmenetelmät perustuvat laboratoriomittakaavan kokeelliseen toimintaan ja siitä saatavaan koedataan, jota edelleen käytetään prosessien mallintamiseen ja prosessien simulointiin tuotantoprosessien suunnittelussa. Käytössämme on erityyppisiä reaktoreita ja erotuslaitteita, joihin kytketään instrumentointi ja analytiikka suorina in-line-mittauksina sekä näytteenottoina off-line mittauksina. Prosessien mallituksessa käytämme kaupallisia ja in-house prosessisimulaattoreita, sekä virtauslaskentaa prosessilaitteiden yksityiskohtaisempiin simulaatioihin. Nämä antavat vahvan perustan prosessien esisuunnittelulle sekä alustavien investointi- ja käyttökustannusten laskelmille prosessilaitostarkasteluissa. 

Ajankohtaisina tutkimuskohteina ovat metanolisynteesitutkimus, hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen sekä kemikaalien ja polttoaineiden valmistusprosessit laajemmin uusiutuvista luonnonvaroista.

right
Summer image
left

Metsäbiomassojen käsittely

Kehitämme edistyneitä prosesseja, jotka mahdollistavat metsäbiomassan resurssitehokkaan hyödyntämisen erilaisten arkipäiväistenkin tuotteiden valmistuksessa. Kehitämme nykyistä kannattavampia ja ympäristöystävällisempiä prosesseja esim. tehostamalla prosessien erotusoperaatioita, sähköistämällä prosessien lämmityksen ja integroimalla prosessit nykyistä paremmin muihin teollisuuslaitoksiin.  Osaamisemme kattaa sekä yksikköoperaatiot että laitos- ja tehdassuunnittelun sekä biopolymeerituotteiden valmistuksen metsäbiomassasta tuotteiksi. 

right
left
right