left

  Tässä hankkeessa kehitettyjä uusia työkaluja pilotoidaan, konseptoidaan ja vakiinnutetaan osaksi Junior Universityn ja Lappeenrannan kaupungin OPS-kytköisen Uniori-yhteistoiminnan prosesseja sekä osaksi LABin omaa tiede- ja teknologiakasvatustoimintaa yhteistyössä Junior Universityn kanssa.

  Tätä työtä tehdään hankkeessa aluksi eri alojen opiskelijoille ja lehtoreille järjestettävien koulutusten, työpajojen ja opintojaksopilottien kautta, jonka jälkeen toimintaa jalkautetaan lapsille ja nuorille (varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle) suunnattujen formaalien tiede- ja teknologia-aktiviteettien kautta osana Unioria.

  Pilotoinneilla hyväksi havaitut käytänteet juurrutetaan osaksi LAB-ammattikorkeakoulun tiede- ja teknologiakasvatustoiminnan kokonaisuutta sekä opinnollistetaan osaksi LABin opintoja. Soveltuvin osin toimintoja jalkautetaan formaalin Uniori-toiminnan lisäksi myös non-formaaliin Junior Universityn tarjoamaan tiede- ja teknologiakasvatuskokonaisuuteen. 

  • Hankkeen toteutusaika: 11.5.2022-31.12.2023
  • Toteutusalue: Etelä-Karjala
  • Rahoitus: Etelä-Karjalan Kulttuurirahasto

  Hankkeen tavoitteet

  Hankkeen päätavoitteena on innostaa entistä enemmän lapsia, nuoria sekä LABin eri alojen opiskelijoita tieteen ja teknologian oppimiseen ja harrastaneisuuteen, sekä herättää uutta kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan ratkaisuna nykyhetken sekä tulevaisuuden yhteiskunnallisiin ongelmiin. Hankkeen päätavoite jakautuu kolmeen osatavoitteeseen:

  1. Käynnistää uudenlainen formaali tiede- ja teknologiakasvatustoiminta LAB-ammattikorkeakoulussa osana Junior Universityn ja Lappeenrannan kaupungin Uniori-yhteistoiminnan ohjelmaa.  
  2. Käynnistää uudenlainen LABin Lappeenrannan kampuksen kaikki koulutusyksiköt kattava tiede- ja teknologiakasvatustoiminta.  
  3. Jalkauttaa pilotoidut soveltuvat aktiviteetit osaksi Junior Universityn non-formaalia tiede ja teknologiakasvatustoimintaa.  

  Hankkeen tulokset

  Hankkeen tuloksena Uniori-yhteistoiminnassa on käynnistynyt uusia oppimiskokonaisuuksia LAB-ammattikorkeakoulun osaamiseen liittyen. Hankkeen tuloksena LABin kouluyhteistyön tiede- ja teknologiakasvatustoimina on käynnistynyt kaikissa LABin Lappeenrannan kampuksen yksiköissä.  

  Hankkeen toimenpiteillä saadaan aikaan uusia työkaluja lasten sekä nuorten teknologia- ja tiedeharrastuneisuuden ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Hankkeen tuloksena uusia työkaluja ja käytänteitä on juurrutettu osaksi Junior Universityn toimintaa. Tuloksena on toteutettu formaaleja sekä non-formaaleja tiede- ja teknologiakasvatuksellisia erilaisia oppitunteja, koulutuksia, työpajoja ja tapahtumia. Hankkeen tuloksena syntyy pysyviä ja osallistavia toimintamalleja eri oppilaitosten väliselle yhteistyölle tiede- ja teknologiakasvatuksen toiminnoissa. 

  right

  Ota yhteyttä:

  Nina Herttuainen / LUT
  Suunnittelija, hankkeen koordinaattori
  nina.herttuainen@lut.fi
  p. +358 50 473 6181