left

Tässä hankkeessa kehitettyjä uusia työkaluja pilotoidaan, konseptoidaan ja vakiinnutetaan osaksi Junior Universityn ja Lappeenrannan kaupungin OPS-kytköisen Uniori-yhteistoiminnan prosesseja sekä osaksi LABin omaa tiede- ja teknologiakasvatustoimintaa yhteistyössä Junior Universityn kanssa.

Tätä työtä tehdään hankkeessa aluksi eri alojen opiskelijoille ja lehtoreille järjestettävien koulutusten, työpajojen ja opintojaksopilottien kautta, jonka jälkeen toimintaa jalkautetaan lapsille ja nuorille (varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle) suunnattujen formaalien tiede- ja teknologia-aktiviteettien kautta osana Unioria.

Pilotoinneilla hyväksi havaitut käytänteet juurrutetaan osaksi LAB-ammattikorkeakoulun tiede- ja teknologiakasvatustoiminnan kokonaisuutta sekä opinnollistetaan osaksi LABin opintoja. Soveltuvin osin toimintoja jalkautetaan formaalin Uniori-toiminnan lisäksi myös non-formaaliin Junior Universityn tarjoamaan tiede- ja teknologiakasvatuskokonaisuuteen. 

 • Hankkeen toteutusaika: 11.5.2022-31.12.2023
 • Toteutusalue: Etelä-Karjala
 • Rahoitus: Etelä-Karjalan Kulttuurirahasto

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on innostaa entistä enemmän lapsia, nuoria sekä LABin eri alojen opiskelijoita tieteen ja teknologian oppimiseen ja harrastaneisuuteen, sekä herättää uutta kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan ratkaisuna nykyhetken sekä tulevaisuuden yhteiskunnallisiin ongelmiin. Hankkeen päätavoite jakautuu kolmeen osatavoitteeseen:

 1. Käynnistää uudenlainen formaali tiede- ja teknologiakasvatustoiminta LAB-ammattikorkeakoulussa osana Junior Universityn ja Lappeenrannan kaupungin Uniori-yhteistoiminnan ohjelmaa.  
 2. Käynnistää uudenlainen LABin Lappeenrannan kampuksen kaikki koulutusyksiköt kattava tiede- ja teknologiakasvatustoiminta.  
 3. Jalkauttaa pilotoidut soveltuvat aktiviteetit osaksi Junior Universityn non-formaalia tiede ja teknologiakasvatustoimintaa.  

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena Junior Universityn toiminnassa on käynnistynyt uusia oppimiskokonaisuuksia LAB-ammattikorkeakoulun osaamiseen liittyen. Hankkeen tuloksena LABin kouluyhteistyön tiede- ja teknologiakasvatustoimina on käynnistynyt kaikissa LABin Lappeenrannan kampuksen yksiköissä.  

Hankkeen toimenpiteillä saadaan aikaan uusia työkaluja lasten sekä nuorten teknologia- ja tiedeharrastuneisuuden ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Hankkeen tuloksena uusia työkaluja ja käytänteitä on juurrutettu osaksi Junior Universityn toimintaa. Tuloksena on toteutettu formaaleja sekä non-formaaleja tiede- ja teknologiakasvatuksellisia erilaisia oppitunteja, koulutuksia, työpajoja ja tapahtumia. Hankkeen tuloksena syntyy pysyviä ja osallistavia toimintamalleja eri oppilaitosten väliselle yhteistyölle tiede- ja teknologiakasvatuksen toiminnoissa. 

Hankkeen antamat eväät tulevaisuuteen

Hankkeen tavoitteiden toteutuksessa onnistuttiin innostamaan lapsia, nuoria ja opiskelijoita tieteen ja teknologian pariin sekä levittämään tieteen ja teknologian harrastamista. Pää- ja osatavoitteet jaettiin erilaisiin toimintoihin koulun aikana, vapaa-ajalla ja erilaisissa tapahtumissa. Tässä on lyhyt yhteenveto toiminnoista, jotka ovat olleet osa hanketta:

 1. Kouluaikana tapahtuva toiminta: Korkeakouluihin tutustumisvierailut eri koululaisryhmille, tiede- ja teknologiakasvatustoiminnan pilottitoiminta eri koulutusyksiköissä, esittelyt ja työpajat eri teknologian ja tieteen aloilta eri koulutusasteilla, sekä yhteistyö koulujen kanssa esimerkiksi pelisuunnittelun ja ohjelmoinnin osalta.
 2. Vapaa-ajan toiminta: Erilaiset kerhot, kuten kosmetiikkakerho, ohjelmointikerho ja teknologiakerho, sekä leirit eri teemoilla lapsille ja nuorille.
 3. Tapahtumat: Osallistuminen erilaisiin tapahtumiin kuten Greenrealityyn, Lutra festareille ja TEKin tiedepäiviin, sekä oman tapahtuman järjestäminen, kuten Halloweentapahtuma.
 4. Muut toiminnot: Osallistuminen tiedon levittämiseen kauppakeskuksissa ja ammattikoululaisille suunnatuissa tapahtumissa, sekä yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa tiede- ja teknologiakasvatuksen edistämiseksi.

Hankkeessa on toteutettu laaja valikoima toimintoja, jotka ovat kohdistuneet eri kohderyhmiin ja eri konteksteihin. Tavoitteena on ollut innostaa lapsia ja nuoria tiede- ja teknologiakasvatukseen sekä levittää kiinnostusta näitä aloja kohtaan. Tiivistäen, joitain pilotointivaiheessa olevia kokonaisuuksia, jotka voitaisiin integroida Junior Universityn toimintaan tulevaisuudessa, ovat seuraavat:

 1. MyTech-vierailut ja kampusseikkailut: Näitä voitaisiin jatkaa ja kehittää osaksi Junior Universityn toimintaa tarjoamalla säännöllisiä vierailuja eri kouluryhmille. Näissä vierailuissa voisi olla erilaisia työpajoja, kuten DNA-eristystä ja muita käytännön kokeita, jotka ovat innostavia ja opettavaisia.
 2. Yhteistyö koulujen kanssa: Jatkuvaa yhteistyötä eri koulujen kanssa voitaisiin vahvistaa tarjoamalla opettajille koulutusta ja materiaaleja esimerkiksi robotiikan ja ohjelmoinnin opettamiseen. Myös pakopelit ja muut interaktiiviset oppimisympäristöt voitaisiin integroida osaksi koulujen opetusohjelmaa.
 3. Vapaa-ajan toiminta: Kerhojen ja leirien kaltaisia toimintoja voitaisiin tarjota säännöllisesti Junior Universityn ohjelmassa. Näissä voisi olla erilaisia teemoja, kuten teknologia, kemia, taide ja robotiikka, jotka tarjoavat lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia.
 4. Tapahtumat: Junior University voisi järjestää omia tapahtumia, kuten Halloween-tapahtumia ja tiedepäiviä, jotka tarjoavat lapsille ja perheille mahdollisuuden osallistua hauskaan ja opettavaiseen toimintaan.
 5. Teknologiakasvatus yhteisöissä: Junior University voisi laajentaa toimintaansa yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa, kuten kauppakeskusten tapahtumiin ja ammattikoulujen vierailuihin, joissa esitellään tiedettä ja teknologiaa laajemmalle yleisölle.

Integroimalla nämä pilotointivaiheessa olevat kokonaisuudet osaksi Junior Universityn toimintaa voitaisiin tarjota lapsille ja nuorille entistä monipuolisempia ja innostavampia oppimiskokemuksia tieteen ja teknologian parissa.

 
Iso kiitos Etelä-Karjalan Kulttuurirahastolle kärkihankkeen saamisesta tiede- ja teknologiakasvatuksen edistämisen tukemiseen Etelä-Karjalan alueelle. 
 
right

Ota yhteyttä:

Nina Herttuainen / LUT
Suunnittelija, hankkeen projektipäällikkö
nina.herttuainen@lut.fi
p. +358 50 473 6181