left

LUT-korkeakoulujen eli LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun sijoitustoimintaa ohjaavat yliopistolaki, ammattikorkeakoululaki, johtosäännöt, arvopaperilainsäädäntö, hallitusten hyväksymä sijoitusstrategia, sijoitustoimikunnan linjaukset ja korkeakoulujen strategiat, sekä julkisyhteisöön kohdistuvat velvoitteet ja hyväksyttävät periaatteet.

LUT-korkeakoulujen sijoitusvarallisuus käsittää pitkäaikaisesti sijoitettavan peruspääoman, varainhankinnan rahastoidut varat ja likvidien kassavarojen sijoittamisen. Sijoitettavia varoja mitoitettaessa kiinnitetään huomiota maksuvalmiuteen ja kassavarojen riittävyyden turvaamiseen.

right

Sijoitustoiminnan tavoite on korkeakoulujen pääomien sijoittaminen tuottavasti vastuullisuusnäkökohdat huomioiden, taata sijoitustoiminnan joustavuudella päivittäinen maksutoiminnan likviditeetti, lisätä korkeakoulujen taloudellista vakautta pitkällä aikavälillä ja tukea korkeakoulujen strategioiden toteuttamista sijoitustoiminnan tuotoilla. 

Sijoitussalkun pitkän aikavälin (kymmenen vuotta) keskimääräinen vuotuinen tuottotavoite on viisi prosenttia. Sijoitetun pääoman tuottoja käytetään hallitusten päätösten mukaisesti LUT-korkeakoulujen strategista uudistumista edellyttäviin toimenpiteisiin (pois lukien omakatteiset rahastot), joiden rahoitustarve vaihtelee vuosittain. Varainhoitajille ulkoistetut salkut hoidetaan yksinomaan rahastoja käyttäen. 

Sijoitusten jakautuminen 31.12.2023

left

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

LUT-korkeakoulujen arvoissa ja strategioissa on keskeistä toiminnan vastuullisuus ja sitoutuminen kestävään kehitykseen. Vastuullisen sijoitustoiminnan on tuettava molempien korkeakoulujen tavoitetta hiilineutraliteetista ja YK:n kestävän kehityksen periaatteita (SDG). LUT-yliopiston tavoite on olla hiilineutraali vuoden 2024 loppuun mennessä ja LAB ammattikorkeakoulun vuoteen 2030 mennessä.

Korkeakoulut edellyttävät varainhoitajilta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Sijoituskohteiden valinnassa huomioidaan korkeakoulujen vastuullisen sijoittamisen vaatimukset sekä edellytetään perinteisten tuotto- ja riskimittareiden lisäksi ESG-raportointia.

Vastuullinen sijoitustoiminta huomioi ympäristöystävällisyyttä, luonnon monimuotoisuuden säilymistä, EU:n ilmastotavoitteiden edistämistä, kestävää kehitystä, ihmisoikeuksien noudattamista, tasa‐arvon sekä vastuullisen hallinnon toteutumista.

Lisätietoja